Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Ο Εθελοντισμός στο Πλαίσιο της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας

Η έννοια της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη συντονισμένων δράσεων από τα αναπτυγμένα κράτη, προκειμένου να συμβάλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση σημαντικών παγκόσμιων προβλημάτων, όπως η φτώχεια, η πείνα, οι μεταδοτικές ασθένειες και ο αναλφαβητισμός, που μαστίζουν κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε αυτόν τον κοινό στόχο των αναπτυγμένων κρατών, αποφασιστικής σημασίας είναι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Φορείς της κοινωνίας των πολιτών, είναι μεταξύ άλλων, οι ΜΚΟ, οι εθνικές πλατφόρμες ΜΚΟ, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οργανώσεις συμμετοχής των πολιτών στην τοπική και δημοτική ζωή, οι θρησκευτικές κοινότητες, τα κινήματα νέων κλπ.

Η ενεργός συμμετοχή τέτοιων μορφών κοινωνικής δράσης δεν αποτελεί μόνο προϋπόθεση χρηστής διακυβέρνησης για τα δημοκρατικά συστήματα. Έχει επίσης αποφασιστική σημασία για την αναπτυξιακή διαδικασία, η οποία δεν είναι αποκλειστικά κρατική υπόθεση, αλλά στηρίζεται στις συνέργειες μεταξύ όλων των παραγόντων της ανάπτυξης.

Εθνικός συντονιστής της αναπτυξιακής πολιτικής είναι η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ-Hellenic Aid) του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ΥΔΑΣ αναγνωρίζει την αξία του εθελοντισμού, σε οποιαδήποτε μορφή, και, για τον λόγο αυτό, φροντίζει για την εμπέδωση και ανάπτυξή του στην ελληνική κοινωνία και κυρίως στην νεολαία.

Η εθελοντική δράση, στο πλαίσιο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, δύναται να λάβει διάφορες μορφές και αυτό εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του ενδιαφερομένου προσώπου. Έτσι, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά και την επαγγελματική του ιδιότητα και εμπειρία, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει, ως μέλος, σε ΜΚΟ, οι οποίες δραστηριοποιούνται γενικά στον τομέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας ή σε ειδικότερους τομείς αυτής (υγεία, περιβάλλον, κοινωνικές υποδομές κ.λπ.). Μέσω της συνεργασίας αυτής, μπορεί να αναλάβει εθελοντική δράση στο πλαίσιο ανθρωπιστικών, αναπτυξιακών και προγραμμάτων αναπτυξιακής εκπαίδευσης, συγχρηματοδοτούμενων από την ΥΔΑΣ, εφόσον η εν λόγω ΜΚΟ είναι εγγεγραμμένη στο σχετικό Ειδικό Μητρώο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΥΔΑΣ