Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017
greek english french

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ)

ΙΜΟΙΜΟ 
1.    ΓΕΝΙΚΑ
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (International Maritime Organization-ΙΜΟ) είναι εξειδικευμένος οργανισμός του ΟΗΕ και συνιστά την αρχή που καθορίζει τα παγκόσμια πρότυπα σχετικά τη διεθνή ναυτιλία.

Ο ΙΜΟ ιδρύθηκε στη Γενεύη, το 1948, ως Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακής συνεργασίας (IMCO - International Maritime Cooperation Organization) και μετονομάστηκε σε ΙΜΟ το 1982. Η Σύμβαση του ΙΜΟ τέθηκε σε ισχύ το 1958 και ο νέος Οργανισμός συνεδρίασε για πρώτη φορά το επόμενο έτος. Η Ελλάδα είναι μέλος του Οργανισμού από της συστάσεώς του, ήτοι το 1958.

Ο Οργανισμός αποτελεί ένανπολυμερή, διακυβερνητικό, διεθνή ναυτιλιακό οργανισμό που εδρεύει στο Λονδίνο και έχει170 κράτη – μέλη (Κ-Μ) και 3 συνδεδεμένα μέλη. Επιπλέον, 64 Διακυβερνητικοί Οργανισμοί έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με τον ΙΜΟ και μετέχουν στον Οργανισμό ως παρατηρητές, ενώ σε 78 ΜΚΟ έχει παραχωρηθεί συμβουλευτικό καθεστώς.

Ο κύριος ρόλος του εν λόγω Οργανισμού είναι η δημιουργία ενός δίκαιου και αποτελεσματικού κανονιστικού πλαισίου για τη ναυτιλιακή βιομηχανία που θα μπορεί να υιοθετείται και να τίθεται σε εφαρμογή, από όλες τις χώρες του κόσμου. Ο ΙΜΟ ασχολείται με θέματα που αφορούν στη ναυτική ασφάλεια, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη λήψη μέτρων έναντι έκνομων ενεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων, ο ΙΜΟ προβαίνει στην υιοθέτηση Διεθνών Συμβάσεων και Κωδίκων και στη συνέχεια παρακινεί και ενθαρρύνει τα Κ-Μ αυτού να προβούν στην επικύρωση - ενσωμάτωσή τους στην έννομη τάξη τους και στη συνακόλουθη εφαρμογή τους. Οι κανόνες αυτοί αναβαθμίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την ανάπτυξη της ναυπηγικής και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις των νηογνωμόνων. Όλοι οι ναυπηγοί και τα ναυπηγικά γραφεία υποχρεούνται να ναυπηγούν τα πλοία σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές. Ταυτόχρονα, λαμβάνει υπόψη του και διάφορους τομείς ναυτιλιακής υποδομής, όπως το ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτών, αλλά και την σωστή διαχείριση όλων των τύπων φορτίων, από πετρέλαιο μέχρι τα πλέον επικίνδυνα φορτία.

Δύο από τις σημαντικότερες συμβάσεις, που έχουν υιοθετηθεί από τα Κ-Μ στο πλαίσιο του ΙΜΟ, είναι η σύμβαση για την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας SOLAS (Safety Of Life At Sea) του 1974 (Ν. 1045/1980 ΦΕΚ 95, τ. Α΄), καθώς και η σύμβαση για την πρόληψη της μόλυνσης του περιβάλλοντος από πλοία (MARPOL, Maritime Pollution), η οποία υιοθετήθηκε το 1973 (Ν.1269 /1982 ΦΕΚ 89, τ. Α΄).


2.    ΔΟΜΗ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυτιλίας αποτελείται από τρία όργανα, ήτοι τη Συνέλευση (Assembly), το Συμβούλιο (Council) και πέντε Επιτροπές (Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας, Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Νομική Επιτροπή, Τεχνική Επιτροπή και Επιτροπή Διευκόλυνσης Facilitation), ενώ υπάρχει και ικανός αριθμός υποεπιτροπών.

Γενική Συνέλευση (Assembly)
Αυτό είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισμού. Αποτελείται από όλα τα Κ-Μ και συνέρχεται μία φορά κάθε δύο χρόνια σε τακτικές συνόδους, αλλά μπορεί, επίσης, να συνεδριάζει σε έκτακτη σύνοδο, αν κρίνεται απαραίτητο. Η συνέλευση είναι υπεύθυνη για την έγκριση του προγράμματος εργασιών, την ψήφιση του προϋπολογισμού και τον καθορισμό των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων (financial arrangements) του Οργανισμού.

Συμβούλιο (Council)
Το Συμβούλιο εκλέγεται από τη Συνέλευση ανά διετία, αποτελεί το εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και απαρτίζεται από 40 εκλεγμένα κράτη-μέλη, χωρισμένα σε τρεις κατηγορίες. Η κατηγορία Α’ αποτελείται από τα 10 κράτη-μέλη με το μεγαλύτερο μέγεθος εμπορικού στόλου, η κατηγορία Β’ από 10 κράτη-μέλη με μεγάλο όγκο μεταφερομένων φορτίων στις διεθνείς εμπορικές ναυτιλιακές μεταφορές, ενώ η κατηγορία Γ’ αποτελείται από τα υπόλοιπα 20 μέλη του Συμβουλίου και περιλαμβάνει κράτημε ειδικά συμφέροντα στις θαλάσσιες μεταφορές ή στη ναυσιπλοΐα. Αξίζει να συγκρατηθεί ότι η χώρα μας, με τη σημαντικότατη παρουσία της στον τομέα της διεθνούς ναυτιλίας, εκλέγεται σταθερά εδώ και δεκαετίες ως μέλος του Συμβουλίου και μάλιστα στην κατηγορία Α’. Για τη διετία 2016-2017, στην κατηγορία Α΄ είναιοι εξής χώρες:Κίνα, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία, Νορβηγία, Παναμάς, Κορέα, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ.

Γραμματεία (Secretariat)
Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού είναι ο κ Ki-tack Limαπό την Νότιο Κορέα, ο οποίος διορίστηκε στη θέση αυτή, την 1η Ιανουαρίου 2016. Για πολλά έτη (2004-2011), Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού χρημάτισεο κ. Ευθύμιος Μητρόπουλος, ο οποίος υπήρξεένας από τους μακροβιότερους Γενικούς Γραμματείς. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού μπορεί να εκλεγεί μόνο για δύο θητείες.


Ιστοσελίδα ΙΜΟ : www.imo.org

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2016