Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Υπηρεσίες για τον Πολίτη arrow ΚΕΠ Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων

Ανακοινώνεται ότι από τις 25.06.2014, το ΚΕΠΠ Αποδήμων Ελλήνων του Υπουργείου Εξωτερικών δεν λειτουργεί προσωρινά. Το τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί να λειτουργεί στο ισόγειο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ (οδός Αρίωνος 10,  Μοναστηράκι, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3285 755 ή 759 και φαξ 210 3285779).

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ

Το τμήμα λειτουργεί στην οδό Αρίωνος 10-Μοναστηράκι (στο ισόγειο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας), καθημερινά 9:00-13:00,  τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3285755 έως 759, fax :210-3285779.
Είναι αρμόδιο για την επικύρωση :
1) Του γνήσιου υπογραφής των αρμοδίων οργάνων του Ελληνικού κράτους επί εγγράφων ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών του εσωτερικού και εξωτερικού, σε περιπτώσεως μη εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης. Προς τούτο τηρείται ειδικό αρχείο με δείγματα υπογραφών (βλ. σημ. 1)
2) Αντιγράφων από πρωτότυπα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες του εσωτερικού και εξωτερικού (για χρήση στην Ελλάδα)
3) Της υπογραφής ελλήνων και ξένων υπηκόων επί παντός κειμένου στην ελληνική γλώσσα, πλην πληρεξουσίων, εφόσον υπογράφουν ενώπιων του αρμοδίου υπαλλήλου
4)  Του γνήσιου της υπογραφής των διαπιστευμένων υπαλλήλων όλων των ξένων διπλωματικών και προξενικών αρχών στην Ελλάδα επί των εγγράφων που εκδίδονται ή επικυρώνονται από αυτές. Προς τούτο τηρείται ενημερωμένο ειδικό αρχείο (βλ. σημ. 2)

Σημ. 1 : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Τα δημόσια έγγραφα όπως αυτά  ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, που έχει κυρωθεί με το Ν.1497/1984(ΦΕΚ 108Α) επικυρώνονται από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΥΠΕΞ  για χρήση σε χώρες εκτός Σύμβασης Χάγης ή σε χώρες  για τις οποίες μολονότι  έχουν προσχωρήσει  στην Σύμβαση, η χώρα μας έχει εκφράσει  αντιρρήσεις (ήτοι τις: Αλβανία, Γεωργία, Κιργιζία, Μογγολία, Ουζμπεκιστάν και  Περού) εφόσον είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα από την εκδούσα και μόνο αρχή. Η επικύρωση γίνεται ΑΤΕΛΩΣ.  Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε ότι τα έγγραφα των Υπουργείων επικυρώνονται απευθείας από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΥΠ.ΕΞ, ενώ τα έγγραφα που προέρχονται από άλλες δημόσιες αρχές πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από το Υπουργείο  στο οποίο υπάγονται  π.χ. τα έγγραφα που προέρχονται από Δικαστήρια ή συμβολαιογράφους επικυρώνονται πρώτα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και μετά από το Υπουργείο Εξωτερικών, τα έγγραφα των εφοριών επικυρώνονται πρώτα από το Υπουργείο Οικονομικών και μετά  από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ειδικά για τα έγγραφα που προέρχονται από Δήμους–Κοινότητες ( δημοτολόγια –ληξιαρχεία), πρέπει να έχουν εκδοθεί  εντός του τελευταίου εξαμήνου, προκειμένου να επικυρωθούν από το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών ( Σταδίου 27 1ος όροφος) και μετά από το Υπουργείο Εξωτερικών.  Για λοιπές κατηγορίες ελληνικών δημοσίων εγγράφων, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε χώρες εκτός Σύμβασης Χάγης, συνιστούμε να πληροφορηθείτε την ορθή διαδικασία επικύρωσής τους, επικοινωνώντας με το Τμήμα Επικυρώσεων, πριν την προσέλευση για επικύρωση.        

Σημ. 2 :  ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Για να γίνει αποδεκτό ένα αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο από Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες απαιτείται προηγουμένως η νόμιμη κατά περίπτωση επικύρωση του. Η επικύρωση προηγείται και τις επίσημης μετάφρασης του από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικότερα  α) εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο έχει εκδοθεί από Αρχή  συμβαλλόμενης χώρας στην Σύμβαση της Χάγης, που έχει κυρωθεί  από την Ελλάδα με το Ν.1497/1984(ΦΕΚ 108Α),  σύμφωνα με την υφιστάμενη συμβατική υποχρέωση, πρέπει να φέρει την επισημείωση apostille,  β) εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο   προέρχεται από Αρχές  χωρών που  μολονότι έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης, η χώρα μας έχει εκφράσει αντιρρήσεις στην προσχώρηση τους αυτή και για όσο διάστημα δεν έχουν αυτές αρθεί (ήτοι τις: Αλβανία, Γεωργία, Κιργιζία Μογγολία, Ουζμπεκιστάν και Περού),  αυτό επικυρώνεται μόνον από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στην χώρα προέλευσης του,  γ) εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο προέρχεται από Αρχές χώρας που δεν είναι συμβαλλόμενη στην Σύμβαση της Χάγης ή πρόκειται για δημόσιο έγγραφο που εξαιρείται ρητώς από το κείμενο της Σύμβασης ως προς την επίθεση επισημείωσης  apostille, (πχ. έγγραφα που εκδίδονται από Διπλωματικούς ή Προξενικούς πράκτορες, διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη), απαιτείται προκειμένου να γίνει αποδεκτό από Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες η προξενική επικύρωση του. Συνοπτικά, αναφέρουμε ότι γ.1) η προξενική επικύρωση μπορεί να τεθεί για αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο που εκδίδεται από Αρχές χώρας μη συμβαλλόμενης στην Σύμβαση της Χάγης από την οικεία Ελληνική Προξενική Αρχή στην χώρα προέλευσης, εφόσον έχει προηγηθεί η επικύρωση του από το Υπουργείο Εξωτερικών της αντίστοιχης χώρας. Εναλλακτικά, το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο μπορεί να επικυρωθεί από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠΕΞ εφόσον μετά την επικύρωση του από το Υπουργείο Εξωτερικών της οικείας χώρας, επικυρωθεί  από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα. γ.2) έγγραφο που εκδίδεται από Διπλωματική ή Προξενική Αρχή διαπιστευμένη στην Ελλάδα, στο πλαίσιο άσκησης των προξενικών της καθηκόντων, πρέπει να επικυρωθεί από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠΕΞ ή λόγω εδαφικής αρμοδιότητας από το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Y.ΔI.Σ.)  Θεσσαλονίκης (Διοικητήριο), εκτός των περιπτώσεων που το έγγραφο απαλλάσσεται της υποχρέωσης επικύρωσης λόγω διμερούς ή πολυμερούς συμβατικής υποχρέωσης της Ελλάδας ( π.χ. Σύμβαση του Λονδίνου του 1968 που κυρώθηκε με τον  Ν.844/1978).

Σημειώνουμε ότι όταν, βάσει των ανωτέρω αναφερθέντων, ζητείται η επικύρωση του αλλοδαπού δημοσίου εγγράφου για κάθε γνήσιο υπογραφής  αρμοδίου υπαλλήλου  Αλλοδαπής Διπλωματικής - Προξενικής Αρχής (πλην Χωρών Ε.Ε.) από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠ.ΕΞ, απαιτείται :

1)  κατόπιν οδηγιών της Γενικής Επιθεώρησης του ΥΠ.ΕΞ,  προσκόμιση παραβόλου δημοσίου 30 ευρώ ή διπλότυπο είσπραξης του ιδίου ποσού με κωδικό ΚΑΕ  3741  από Δημόσιο Ταμείο (Δ.Ο.Υ). ή  από 27 Ιανουαρίου 2014 εκτυπωμένο αποδεικτικό χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου με μοναδικό κωδικό πληρωμής , για την καταβολή προξενικών τελών  κατά ανάλογη εφαρμογή της ισχύουσας από 1.3.2014 νέας προξενικής διατίμησης (Π.Δ.16/2014, ΦΕΚ24Α/31.1.2014).
Σχετικά με την ένταξη της Υπηρεσίας μας στην εφαρμογή της ΓΓΠΣ για το e-παράβολο, θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε τα εξής :  Ο πολίτης πρέπει να συνδεθεί μέσω διαδικτύου με τον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Σ και να επιλέξει την υπηρεσία « Χορήγηση e –Παραβόλου» ήτοι http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html .
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν χρησιμοποιηθεί η ανοικτή εφαρμογή, χωρίς αναγραφή ΑΦΜ και αριθμού ΙΒΑΝ του χρήστη, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ποσού σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της επικύρωσης.
Μολονότι υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης του e–παραβόλου  τόσο σε πιστοποιημένους  χρήστες  του Taxisnet  όσο και μη πιστοποιημένους, εάν ο ενδιαφερόμενος προς επικύρωση πολίτης έχει πιστοποιηθεί ως χρήστης του συστήματος,  συνιστούμε να κάνει χρήση της πρώτης επιλογής της ιστοσελίδας  για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και της δυνατότητας επιστροφής του ποσού σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η επικύρωση. Εάν προτιμηθεί η δεύτερη επιλογή, σημειώνουμε ότι μολονότι η χορήγηση ηλεκτρονικού παραβόλου δεν απαιτεί την αναγραφή ΑΦΜ και αριθμού τραπεζικού λογαριασμού  I-BAN, σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της επικύρωσης, η εφαρμογή, σύμφωνα με το ελληνικό φορολογικό δίκαιο,  δεν επιτρέπει την επιστροφή του ποσού σε καμμία περίπτωση, καθώς για να επιστραφεί πληρωμένο ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ο πολίτης πρέπει να διαθέτει  ελληνικό ΑΦΜ και δεδομένου ότι οι επιστροφές γίνονται μέσω Τραπεζικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, να διαθέτει και  αριθμό τραπεζικού λογαριασμού I-BAN.  Σημειώνεται ότι πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή στην συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της on-line αιτήσεως και να επιλεγεί ο σωστός Φορέας, ήτοι το Υπουργείο Εξωτερικών και στην συνέχεια η ορθή επιλογή του  τύπου παραβόλου ήτοι  «Προξενικά τέλη Αθηνών γνησίου υπογραφής Αλλοδαπής αρχής».  Η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται στην συνέχεια με  χρήση  του μοναδικού κωδικού πληρωμής στις Τράπεζες ( οπότε και θα φανεί ως πληρωμένο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μετά από 2 εργάσιμες ημέρες) ή online μέσω του site της Γ.Γ.Π.Σ   (με χρήση  χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ελληνικής έκδοσης), οπότε και θα φαίνεται άμεσα στην εφαρμογή, η ύπαρξη πληρωμής. Η δυνατότητα πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα είναι διαθέσιμη μόνο για τους πιστοποιημένους χρήστες του Taxisnet. Εάν πρόκειται να επικυρωθούν παραπάνω του ενός αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί αντιστοίχως, ανάλογες φορές. 
2) στοιχεία ταυτότητας ημεδαπού ή αποδεικτικά νόμιμης παραμονής του αλλοδαπού που αναγράφεται στο προς επικύρωση αλλοδαπό έγγραφο, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 84 παρ.1 του Ν. 3386/2005
3) αυτοπρόσωπη παρουσία ενδιαφερομένου ή προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο υπογραφής κατά τα ισχύοντα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Για πληροφορίες σχετικά με την ορθή διαδικασία προξενικής επικύρωσης, τις χώρες των οποίων τα διπλωματικά – προξενικά έγγραφα απαλλάσσονται της προξενικής επικυρώσεως βάσει της Σύμβασης του Λονδίνου του 1968 που κυρώθηκε με τον  Ν.844/1978, τις χώρες που τα έγγραφα τους πρέπει να επικυρωθούν υποχρεωτικά από την αρμόδια έμμισθη Ελληνική Προξενική Αρχή στην χώρα προέλευσης για την διασφάλιση της γνησιότητας της αυθεντικότητας του περιεχομένου τους και οιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα, συνιστάται στους ενδιαφερομένους να επικοινωνούν με το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ προτού προσέλθουν για επικύρωση. Μετά την έναρξη ισχύος της εφαρμογής  e- παραβόλου, συνιστούμε να προηγείται τηλεφωνικό ερώτημα και προέλεγχος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων , τα οποία χρήζουν προξενικής επικύρωσης,  καθώς η διαδικασία επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν για την χορήγηση των ηλεκτρονικών παραβόλων είναι σύνθετη και όπως αναγράφουμε ανωτέρω, μη δυνατή, εάν ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει ελληνικό AΦΜ και  αριθμό ελληνικού τραπεζικού λογαριασμού I-BAN.

Ο κατάλογος των χωρών, που είναι συμβαλλόμενες στην Σύμβαση της Χάγης του 1961 (που καταργεί την υποχρέωση προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων) και επομένως, τα δημόσια έγγραφα  που εκδίδονται στο έδαφός τους χρήζουν την επισημείωση apostille για να χρησιμοποιηθούν σε Αρχές άλλης συμβαλλόμενης χώρας, μπορεί να αναζητηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα των Συμβάσεων της Χάγης  ήτοι www.hcch.net. Εκεί είναι δυνατή η ανεύρεση και των αρμοδίων οργάνων κάθε κράτους, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, για την επίθεση της σφραγίδας apostille.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014