Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Διαβατήρια

Για τη διευκόλυνση του πολίτη κανονίζεται συνάντηση στο Προξενικό Γραφείο κατά τις εργάσιμες ώρες, προκειμένου να συνταχθεί ηλεκτρονικά η αίτηση για την έκδοση του διαβατηρίου.  Ανάλογα με την περίπτωση κατατίθενται και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι τα προβλεπόμενα παράβολα (τριπλότυπο είσπραξης και ταχυδρομικά έξοδα) καταβάλλονται στο Προξενικό Γραφείο κατά τη σύνταξη της αίτησης. Συγκεκριμένα, κόστος για έκδοση τριετούς ισχύος διαβατηρίου (ανήλικα τέκνα μέχρι την ηλικία των 14 ετών) ανέρχεται σε 73,60 Ευρώ, ενώ για πενταετούς ισχύος ανέρχεται σε 84,40.
Σημειώνεται επίσης ότι μέγιστος απαιτούμενος χρόνος από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης μέχρι την ημερομηνία παραλαβής του διαβατηρίου εκτιμάται, εφόσον δεν υπάρχει απόρριψη του αιτήματος, σε ένα με δύο μήνες. Καθυστέρηση οφείλεται σε ανάγκη, για λόγους ασφαλείας, αποστολής αιτήματος και παραλαβής διαβατηρίου μέσω διπλωματικών ταχυδρομείων.

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ελληνικού διαβατηρίου οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τις επιτόπιες αστυνομικές αρχές καθώς και το Προξενικό Γραφείο. Σημειώνεται ότι για την επανέκδοση διαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειας απαιτείται η πάροδος τουλάχιστον τριών μηνών από την ημερομηνία δήλωσης του γεγονότος στο Προξενικό Γραφείο.
Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή καθορισμό συνάντησης για την έκδοση διαβατηρίου, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με Προξενικό Γραφείο.
Σε περίπτωση ανάγκης, προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα μπορούν να εκδοθούν από το Προξενικό Γραφείο για τον επαναπατρισμό των ελλήνων πολιτών.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Σύνδεσμος Ελλήνων Φινλανδίας
Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ομοσπονδία των Φινλανδο-Ελληνικών Συνδέσμων (Στα Φινλανδικά)GreekNewsAgenda

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση