Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Πληρεξούσια

Ο πληρεξουσιοδοτών θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη νομική ικανότητα: π.χ. θα πρέπει να είναι πνευματικά υγιής και ενήλικος (άνω των 18 ετών). Για την παροχή εξουσιοδότησης απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του εντολέως ενώπιον του Προξενικού υπάλληλου και η προσκόμιση εγγράφων που αποδεικνύουν την ταυτότητά του (επώνυμο, όνομα, τοποθεσία και ημερομηνία γέννησης, πατρώνυμο, μητρώνυμο).

Το πλήρες όνομα (περιλαμβανομένων και του πατρωνύμου και του μητρωνύμου) του αντιπροσώπου (το πρόσωπο, δηλαδή, το οποίο εξουσιοδοτείται) θα πρέπει επίσης να αναφέρεται κατά τη σύνταξη και υπογραφή οποιουδήποτε πληρεξουσίου.

Εάν το πληρεξούσιο προορίζεται για ειδική χρήση, θα πρέπει να κατατίθεται στο Προξενικό Γραφείο  το σχέδιο του πληρεξουσίου από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο στην Ελλάδα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, USB) ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικώς.

Για όσους δεν διαβάζουν ή δε γράφουν ελληνικά (ακόμη και αν μπορούν να μιλήσουν και να αντιληφθούν την ελληνική) απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων.

Οι εν λόγω μάρτυρες δε θα πρέπει να συγγενεύουν με τον εντολέα του πληρεξουσίου ή μεταξύ τους, θα πρέπει να μπορούν να διαβάζουν, να γράφουν και να μιλούν ελληνικά και να έχουν μαζί τους είτε διαβατήριο (Ελληνικό ή Κορεατικό) είτε ελληνική ταυτότητα. Οι μάρτυρες θα επιβεβαιώσουν ότι ο εντολέας του πληρεξουσίου αντιλαμβάνεται ότι ορίζεται στο έγγραφο και θα το υπογράψουν και εκείνοι.

Στην περίπτωση που ο πληρεξουσιοδοτών δε γνωρίζει καθόλου ελληνικά απαιτείται η συνδρομή μεταφραστή. Ο μεταφραστής θα μεταφράσει το έγγραφο στο όνομα του πληρεξουσιοδοτούντος και θα συνυπογράψει το πληρεξούσιο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Έγγραφα

1. Αίτηση

2. Έγκυρο διαβατήριο και πιστοποιητικό γέννησης ή, για τους αιτούντες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ελληνική ταυτότητα η πιστοποιητικό δημοτικής κατάστασης.

3. Τα ακριβή στοιχεία του αντιπροσώπου (πληρεξουσίου ατόμου), περιλαμβανομένων του επωνύμου, του ονόματος, του πατρωνύμου, του μητρωνύμου, της επαγγελματικής κατάστασης, της διεύθυνσης και, αν είναι εφικτό, του αριθμού της ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας με ημερομηνία και τόπο έκδοσής της.

4. Ακριβή περιγραφή των αρμοδιοτήτων του αντιπροσώπου (αγορά, πώληση, διενέργεια, ανάληψη πληρωμών κ.α.). Το έγγραφο θα πρέπει να συντάσσεται από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα "Π.Δ. 16/31.01.2014"  ισχύει από 1 Μαρτίου 2014 νέα διατίμηση των προξενικών πράξεων οποίες πραγματοποιούνται από τα Προξενεία και Προξενικά Γραφεία της Ελλάδος σε όλο τον κόσμο.

Το αντίτιμο του πληρεξουσίου εξαρτάται από την έκταση του εγγράφου:

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΟΣΤΟΣ
2 σελίδες €50 2 σελίδες €10 2 σελίδες €60
4 σελίδες €100 4 σελίδες €20 4 σελίδες €120
6 σελίδες €150 6 σελίδες €30 6 σελίδες €180
8 σελίδες €200 8 σελίδες €40 8 σελίδες €240

Σημειώνουμε ότι όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε Eυρώ. Η ισοτιμία αλλάζει μία φορά τον μήνα και ισχύει για τον μήνα αυτό.

Το αντίτιμο καταβάλλεται σε γουόν Νοτίου Κορέας.

Σημειώνουμε ότι δεχόμαστε μόνο μετρητά ή τραπεζικές μη προσωπικές επιταγές.

Δεν δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές χάρτες και επιταγές.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 18 Δεκέμβριος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση