Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
greek albanian

Εθνικές ΘεωρήσειςΘεώρηση εισόδου σε ομογενείς

Για την έκδοση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) και Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.), οι ενδιαφερόμενοι ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και οι εξομοιούμενοι με αυτούς Βλάχοι, χρειάζεται να προμηθευθούν εθνική θεώρηση ομογενειακού τύπου.

Κατ’ εξαίρεση, δεν χρειάζονται τέτοια θεώρηση για να τους χορηγηθεί Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ., οι ομογενείς που έλκουν την καταγωγή τους από τις περιοχές που αναφέρονται στον παρακάτω κατάλογο.

Η θεώρηση ομογενειακού τύπου είναι δυνατόν να χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους, εάν αυτοί προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Δικαιολογητικά επί των οποίων χρειάζεται να τεθεί η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) καθώς και να είναι επισήμως μεταφρασμένα[1].

1. Πιστοποιητικό γέννησης αλβανικών αρχών.

2. Πιστοποιητικό γάμου αλβανικών αρχών εφόσον πρόκειται περί έγγαμης γυναίκας που έχει αλλάξει λόγω γάμου το επώνυμό της.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των ανιόντων (γονέων, παππούδων, γιαγιάδων) του ενδιαφερόμενου (trungu familjar), από τους οποίους έλκει την ομογενειακή καταγωγή.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου.

5. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου

6. Eφόσον έλκει την καταγωγή από την πλευρά της μητέρας του: Πιστοποιητικό Γάμου των Γονέων, επί του οποίου χρειάζεται να τεθεί η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) από το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Β) Λοιπά δικαιολογητικά

7. Αντίγραφο ελληνικού ποινικού μητρώου, σε περίπτωση διαμονής άνω των τριών μηνών στην Ελλάδα.

8. Aντίγραφα Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) μελών οικογένειας καθώς και αντίγραφα των θεωρήσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκαν τα Ε.Δ.Τ.Ο (εφόσον υπάρχουν).

9. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ελληνική καταγωγή

10. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς παραμονής, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος.

11. Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από την Ελλάδα που περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας. Η διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου (ή του ταξιδιωτικού εγγράφου) θα πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης.

12. Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Επί του οποίου χρειάζεται να τεθεί η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) από το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

13. Παράβολο (αποδεικτικό πληρωμής) για τα τέλη θεώρησης ομογενούς (ανέρχονται στα 20 ευρώ) από την Alpha Bank Αλβανίας (για το Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Τιράνων και το Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου), ή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Αλβανία (για το Γενικό Προξενείο Κορυτσάς) και ασπρομαυρο αντίγραφο αυτού. 

[1] Στα πιστοποιητικά και στο αντίγραφο ποινικού Μητρώου πρέπει να τεθεί η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille). Ακολούθως, και πάντως πριν την υποβολή τους ως δικαιολογητικά στην Προξενική Αρχή, μεταφράζονται από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Μοναστηράκι), ή από εξουσιοδοτημένο Έλληνα Δικηγόρο, στην Ελλάδα, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020