Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
greek english

Πληρεξούσια

Προκειμένου να εξουσιοδοτήσει κανείς άλλο πρόσωπο (πληρεξούσιο) να τελέσει πράξη ή να προβεί σε ενέργεια οφείλει να έχει την απαιτούμενη νομική ικανότητα, δηλαδή να έχει συνείδηση των πράξεών του και την νόμιμη προς τούτο ηλικία (άνω των 18 ετών). Σας γνωρίζουμε ότι για άτομα τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας που μπορούν να επηρεάσουν τις νοητικές τους ικανότητες, ηλικιωμένα άτομα  ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ο αρμόδιος προξενικός υπάλληλος θα εξετάσει την περίπτωση και έγκειται στην κρίση του να προβή στη σύνταξη πληρεξουσίου ή όχι. Όποιος επιθυμεί να συντάξει πληρεξούσιο πρέπει να εμφανισθή αυτοπροσώπως, ενώπιον του αρμόδιου προξενικού υπαλλήλου, προσκομίζοντας ταυτόχρονα έγγραφα που αποδεικνύουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, την ταυτότητά του.


Απαραίτητα στοιχεία για τον/την εντολέα (πρόσωπο που εξουσιοδοτεί) :
Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τόπος και ημερομηνία γεννήσεως, αριθμός δελτίου ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας (και χρονολογία και τόπος έκδοσης αυτού) ή αριθμός έγκυρου (σε ισχύ) ελληνικού ή αυστραλιανού διαβατηρίου (και χώρα έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης και λήξης αυτού), διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ (κατά περίπτωση-εφ’όσον απαιτείται).


Απαραίτητα στοιχεία για τον/την εντολοδόχο (πρόσωπο που εξουσιοδοτείται) :
Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τόπος και ημερομηνία γεννήσεως, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και χρονολογία και τόπος έκδοσης αυτού) ή αριθμός ισχυρού (όχι λήξαντος) ελληνικού ή αυστραλιανού διαβατηρίου (και χώρα έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης και λήξης αυτού), διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ (προαιρετικά).


Εάν το πληρεξούσιο προορίζεται για ειδική χρήση, είναι απαραίτητο να υποβάλλεται  στο Προξενείο σχετικό σχέδιο του πληρεξουσίου εγγράφου, το οποίο θα έχει συνταχθεί από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο στην Ελλάδα  σε ηλεκτρονική μορφή (CD, flash drive) ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικώς (word document), για καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερομένου πολίτη.


Στην περίπτωση που ο  εντολέας δεν γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα, η παρουσία διερμηνέα είναι απαραίτητη. Ο διερμηνέας θα πρέπει να είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του εντολέως και προσλαμβάνεται με δικά του  έξοδα. Ο διερμηνέας θα διερμηνεύσει το κείμενο για τον πληρεξουσιοδοτούντα και στη συνέχεια θα υπογράψει και αυτός το σχετικό έγγραφο.  Υπάρχει κατάλογος με τους διαπιστευμένους ανά Πολιτεία μεταφραστές/διερμηνείς στην ιστοσελίδα www.naati.com.au


Στην περίπτωση που  ο εντολέας  ομιλεί και καταλαβαίνει αλλά δεν διαβάζει ή γράφει την Ελληνική γλώσσα, η παρουσία δύο μαρτύρων είναι απαραίτητη. Οι μάρτυρες αυτοί δεν θα πρέπει να έχουν οποιαδήποτε συγγένεια με τον εξουσιοδοτούντα ή μεταξύ τους. Θα πρέπει, επίσης, να είναι ικανοί να διαβάζουν, να γράφουν και να μιλούν την Ελληνική γλώσσα και να έχουν μαζί τους το διαβατήριό τους (Ελληνικό ή Αυστραλιανό) ή  δελτίο ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας. Οι μάρτυρες θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε το πρόσωπο που παρέχει το πληρεξούσιο   (εντολέας ), να κατανοεί πλήρως το περιεχόμενο της δήλωσης που εμπεριέχεται στο πληρεξούσιο και, εν συνεχεία, να υπογράψουν και αυτοί το σχετικό έγγραφο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Αίτηση (υπογράφεται στην αρμόδια Προξενική Αρχή)
Β. Δελτίο ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας* ή έγκυρο (σε ισχύ) ελληνικό ή αυστραλιανό διαβατήριο για τον εντολέα. Ελλείψει ελληνικής ταυτότητας, θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό γεννήσεως για τον έλεγχο των λοιπών στοιχείων που δεν αναγράφονται στο διαβατήριο.
Γ.  Αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή ταυτότητας για τον εντολοδόχο. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται, τα στοιχεία του εντολοδόχου θα αναγράφονται με ευθύνη του εντολέως.
Δ. Σχέδιο πληρεξουσίου  από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο στην Ελλάδα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, flash drive) ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικώς (word document).
*εάν δεν είναι πρόσφατο, ο προξενικός υπάλληλος έχει δικαίωμα να αρνηθή τη σύνταξη του πληρεξουσίου εφ’όσον δεν αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας η ταυτότητα του προσώπου.


ΤΕΛΗ
Τα πληρεξούσια κοστίζουν το αντίστοιχο των 50 Ευρώ για κάθε φύλλο το πρωτότυπο και το αντίστοιχο των 10 Ευρώ για κάθε φύλλο το επικυρωμένο αντίγραφο σε αυστραλιανά δολάρια. Η ισοτιμία αναπροσαρμόζεται ανά μήνα ανάλογα με τις διακυμάνσεις μεταξύ Ευρώ και Αυστραλιανού δολαρίου.

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Για τη σύνταξη πληρεξουσίου θα πρέπει να απευθυνθήτε στην πλησιέστερη στον τόπο μόνιμης κατοικίας σας στην Αυστραλία Ελληνική Προξενική Αρχή.

Εάν διαμένετε στην Πολιτεία της Victoria, ανοίξτε το σύνδεσμο που ακολουθεί και περιέχει το υπόδειγμα της αίτησης που θα πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ταχυδρομικώς στο Γενικό Προξενείο Μελβούρνης.

Υπόδειγμα αίτησης

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 28 Απριλίου 2015