Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Λευκωσία

Προξενικό Λιμεναρχείο

Προξενικό Λιμεναρχείο

Επικεφαλής/Ναυτιλιακός Ακόλουθος: Διαμαντής Βασιλακούδης, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.:(00357) 25576326
FAX: (00357) 25819048
e-mail:

Οι αρμοδιότητες του Προξενικού Λιμεναρχείου Αμμοχώστου  με έδρα (προσωρινή) την Λεμεσό ασκούνται από τον Ναυτιλιακό Ακόλουθο της Πρεσβείας και   έχουν ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΑ

α. Ενασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτουν οι Ελληνικοί Νόμοι και οι ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις που έχει κυρώσει η χώρα μας, προβαίνοντας κατά περίπτωση στις προβλεπόμενες ενέργειες.
β. Εφαρμόζουν τους κανονισμούς και διαταγές του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου Εξωτερικών.
γ. Παρακολουθούν και ενημερώνουν για την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους διαπίστευσής τους, για όλα τα θέματα αρμοδιότητος YEN.

ΕΙΔΙΚΑ
1.    Συλλέγουν και υποβάλλουν στοιχεία που αφορούν την ακολουθούμενη ναυτιλιακή πολιτική από το κράτος διαπίστευσης.
2.    Συλλέγουν και υποβάλλουν στοιχεία που αφορούν την προσφορά και ζήτηση θαλασσίων υπηρεσιών.
3.    Συλλέγουν και υποβάλλουν στοιχεία που αφορούν τον τρόπο εποπτείας, και τον βαθμό παρεμβατισμού του κράτους διαπίστευσης τους, σε θέματα ακτοπλοΐας, το ύψος των ναύλων, τον τρόπο υπολογισμού αυτών, τις τυχόν κρατικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις, το επίπεδο εξυπηρέτησης των επιβατών.
4.    Συλλέγουν και υποβάλλουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν το λιμενικό τομέα και την ακολουθούμενη λιμενική πολιτική του κράτους διαπίστευσης.
5.    Παρακολουθούν και συμμετέχουν υπό την καθοδήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων, στις εργασίες Διεθνών Οργανισμών για θέματα ενδιαφέροντος YEN, εφόσον εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους και δεν συμμετέχει εκπρόσωπος του YEN και ενημερώνουν για τις εξελίξεις στα πλαίσια των Διεθνών αυτών Οργανισμών.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Οι Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι, στο πλαίσιο των καθηκόντων που το Διεθνές Δίκαιο αναγνωρίζει στις διπλωματικές και προξενικές αρχές, ασκούν τις παρακάτω δραστηριότητες:
1.    Εκδίδουν ναυτιλιακά έγγραφα για την προσωρινή
αναγνώριση πλοίων ως Ελληνικών.
Οι Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι Λονδίνου, Νέας Υόρκης και Τόκυο επιπρόσθετα τηρούν Νηολόγια και Υποθηκολόγια και προβαίνουν στην οριστική αναγνώριση πλοίων ως Ελληνικών, όπως ειδικότερα προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2.    Παρακολουθούν και παρεμβαίνουν υπό την καθοδήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών ΥΠ.ΕΞ. και YEN στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ελληνικά πλοία και πληρώματα από μέτρα και ενέργειες της χώρας διαπίστευσης που δεν είναι σύμφωνες με το Διεθνές Δίκαιο.
3.    Ελέγχουν και επιθεωρούν τα ελληνικά εμπορικά πλοία και τις εταιρείες αναφορικά με τη συμμόρφωση τους προς τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ασφαλείας ναυσιπλοΐας, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, ενδιαίτησης πλοιάρχου, πληρώματος, επιβα¬τών και ανανεώνουν - θεωρούν τα σχετικά πιστοποιητικά, μετά από έγκριση και οδηγίες ΥΕΝ/ΚΕΕΠ.
4.    Σχηματίζουν και υποβάλλουν δικογραφίες που αφορούν σε ναυτικά ατυχήματα (ΝΔ 712/70), παρακολουθούν και ενημερώνουν για ναυτικά ατυχήματα πλοίων με ξένη σημαία στο εξωτερικό εφόσον υπηρετούν σ' αυτά Έλληνες ναυτικοί. Ελέγχουν την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και τη συμμόρφωση των Ελληνικών πλοίων με τις Διεθνείς Συμβάσεις.
5.    Παρακολουθούν και ενημερώνουν για τους ελέγχους (port state control) των αρμόδιων ξένων Αρχών σε Ελληνικά πλοία και ειδικότερα για την περίπτωση κράτησης των μέχρι αποκατάστασης ελλείψεων -αντικανονικοτήτων, αξιολογούν τις διαπιστωθείσες ελλείψεις - αντικανονικότητες, προβαίνουν σε σχετική διερεύνηση προς τις Αρχές αυτές, αν δεν δικαιολογούν την κράτηση του πλοίου.
6.    Ελέγχουν τα καταπλέοντα Ελληνικά εμπορικά πλοία αναφορικά με τη συμμόρφωση τους προς τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων, και κινούν τις διαδικασίες επιβολής των νομίμων κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.
7.    Μεριμνούν για την επίλυση ναυτεργατικών διαφορών και την αντιμετώπιση θεμάτων των Ελλήνων ναυτικών.
8.    Σχηματίζουν και υποβάλλουν δικογραφίες για ατυχήματα Ελλήνων ναυτικών.
9.    Σχηματίζουν και υποβάλλουν δικογραφίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράττονται από Έλληνες και αλλοδαπούς ναυτικούς.
10.    Παραλαμβάνουν και υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά για απονομή σύνταξης και παροχή λοιπών επιδομάτων.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Προωθούν τη συνεργασία του Λιμενικού Σώματος με τις αστυνομικές υπηρεσίες του κράτους διαπίστευσης τους, υποβάλλουν στο YEN στοιχεία και πληροφορίες για σοβαρά αδικήματα όπως τρομοκρατικές ενέργειες που στρέφονται κατά της ασφάλειας των θαλάσσιων συγκοινωνιών, μεταφορά ναρκωτικών ή άλλων λαθρεμπορευμάτων με πλωτά μέσα, μαζικές θαλάσσιες μεταφορές λαθρομεταναστών κλπ και στοιχεία που αφορούν την παρούσα κατάσταση της εγκληματικότητας και τις τάσεις που διαμορφώνονται σχετικά με τις σύγχρονες μορφές της.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ορίζονται διαχειριστές:
α) Της Παγίας Προκαταβολής της Υπηρεσίας τους. β) Της Παγίας Προκαταβολής του Ναυτικού Απομαχι-κού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και μεριμνούν για την έγκαιρη καταβολή των συντάξεων και των λοιπών εξόδων στους δικαιούχους του Ταμείου.
γ) Των διατετιμημένων εντύπων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.).
δ) Των Προξενικών Τελών και Ενσήμων.
ε) Κάθε άλλης Παγίας Προκαταβολής ή διατετιμημένων εντύπων

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 16 Μάρτιος 2018
Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Greek News Agenda

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0