Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018
greek english
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Ληξιαρχικές Πράξεις

Ληξιαρχικές Πράξεις

Για να πληροφορηθούν τα απαιτούμενα ειδικά για κάθε πράξη δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να επικοινωνήσουν με την οικεία Προξενική Αρχή, καθότι διαφέρει ανά κράτος η καταχώρηση και τα αποδεικτικά έγγραφα για τις ως άνω πράξεις.

Γενικά σε ό,τι αφορά σε ληξιαρχικές πράξεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν τα εξής:

Προκειμένου να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη (γέννησης, γάμου, θανάτου) σε Προξενική Αρχή της χώρας μας στο εξωτερικό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ως άνω πράξη να έχει συντελεστεί (ή τελεστεί στην περίπτωση του γάμου) στην περιοχή αρμοδιότητάς της.

Επίσης για τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερομένων ενώπιον της Προξενικής Αρχής. Για τη ληξιαρχική πράξη θανάτου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του δηλούντος συγγενούς προσώπου, υπαλλήλου γραφείου τελετών, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον.

Γενικές προϋποθέσεις ως προς τα απαιτούμενα από την Προξενική Αρχή δικαιολογητικά για να συνταχθεί μια ληξιαρχική πράξη αποτελούν η εξακρίβωση της ταυτότητας και η στοιχειοθέτηση της βούλησης του αιτούντος, καθώς και η εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που αφορά η συντασσόμενη ληξιαρχική πράξη, και εξειδικεύονται ως εξής:

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
: Ταυτότητα/διαβατήριο/ενυπόγραφη αίτηση και των δύο γονέων, αποδεικτικά έγγραφα της γέννησης και της ταυτότητας του τέκνου από την αρμόδια ξένη Αρχή.

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου: Ταυτότητα/διαβατήριο/ ενυπόγραφη αίτηση των δύο συζύγων, αποδεικτικά έγγραφα της τέλεσης/ύπαρξης του γάμου από την αρμόδια ξένη Αρχή.

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου: Ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης, πλήρη στοιχεία και βεβαίωση θανάτου του θανόντος, ταυτότητα και ενυπόγραφη αίτηση του δηλούντος προσώπου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή τα μείζονα γεγονότα της οικογενειακής τους ζωής, όπως οι γεννήσεις, οι γάμοι και οι θάνατοι. Όλες οι ληξιαρχικές πράξεις θα πρέπει να δηλώνονται το ταχύτερο δυνατόν από την ημέρα που έλαβε χώρα το αντίστοιχο γεγονός, διότι σε περίπτωση καθυστέρησης της δήλωσης άνω των 90 ημερών από την ημέρα που έλαβε χώρα η γέννηση ή 40 ημερών από την ημέρα που τελέσθηκε ο γάμος, προβλέπεται, κατά κανόνα, η καταβολή προστίμου.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ - (απαραίτητη η παρουσία και των δύο γονέων λόγω ονοματοδοσίας - δεν χρειάζεται η παρουσία του μωρού ή του παιδιού)


1. ΠΡΟΣΦΑΤΟ (ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (χορηγείται από τον αρμόδιο Έπαρχο στην Κύπρο - πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή, μεταξύ άλλων, στα ονόματα και επώνυμα του τέκνου και των δύο γονέων, καθώς και στην ημερομηνία και τον τόπο της γέννησης).

2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ Η΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
(πρωτότυπο ή επικυρωμένο από την Ελληνική Αστυνομία ή άλλη αρμόδια Αρχή αντίγραφό της - Σε περίπτωση Κύπριου/ας συζύγου απαιτείται η Κυπριακή ταυτότητα). Παρακαλούμε προσκομίζετε και ένα φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας  γονέων  για το Προξενικό Γραφείο.

3. ΠΡΟΣΦΑΤΟ (ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΗΚΟΟΥ
(σε περίπτωση όπου και οι δύο γονείς είναι Έλληνες πολίτες, χρειάζονται τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο / Κοινότητα όπου είναι γραμμένος ο κάθε γονέας). Εφόσον δεν έχετε το πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης παρακαλούμε, αρκετές ημέρες πριν το ραντεβού σας, να επικοινωνήσετε με το ΚΕΠ του Προξενείου, είτε τηλεφωνικώς (22445050 και στη συνέχεια πιέστε 4 δύο φορές με κάποια απόσταση την πρώτη από τη δεύτερη)  είτε αποστέλλοντας συμπληρωμένη σχετική αίτηση -  έντυπο είτε  στο FAX 22680648 είτε στο ,  προκειμένου αποσταλεί  από το δήμο εγγραφής σας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   όταν θα προσέλθετε για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης.

4. ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (μόνο αν είναι αγόρι και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη γέννησή του, για την εγγραφή στα μητρώα αρρένων). Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι και δεν υπάρχει πληρεξούσιο του γονέα που δεν προσέρχεται στο Προξενικό Γραφείο, απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου που δίδει την γονική μέριμνα στον γονέα που προσέρχεται στο Προξενικό Γραφείο. Εάν η απόφαση είναι Κυπριακού Δικαστηρίου και έχει εκδοθεί πριν την 1-3-2001 τότε πρέπει να έχει αναγνωρισθεί από Ελληνικά Δικαστήρια (απαιτείται δηλαδή απόφαση αναγνώρισης από τα Ελληνικά Δικαστήρια). Εάν η απόφαση του Κυπριακού Δικαστηρίου είναι μεταγενέστερη από την 1-3-2001 δεν χρήζει αναγνώρισης. Όλες οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να είναι τελεσίδικες και αμετάκλητες.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
: Αυθημερόν. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών συνιστάται η προηγούμενη συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο ( τηλ. 22-445050 και στη συνέχεια πιέστε το 5 δύο φορές με κάποια απόσταση την πρώτη από τη δεύτερη) προκειμένου να ορισθεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την έκδοση της πράξης (ραντεβού). Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην καθυστερούν στο ραντεβού τους, καθότι σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν του τετάρτου θα εξυπηρετείται το επόμενο ραντεβού.

ΚΟΣΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:

€10 Ευρώ για κάθε πράξη και €10 Ευρώ για κάθε αντίγραφο.


ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Αν η δήλωση βάπτισης γίνει μέσα σε 90 ημέρες από την τέλεσή του, δεν επιβάλλεται πρόστιμο
Αν γίνει μετά τις 90 ημέρες και μέχρι 180 ημέρες επιβάλλεται πρόστιμο 5 ευρώ
Αν γίνει μετά τις 180 ημέρες επιβάλλεται πρόστιμο 15 ευρώ


Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
(απαραίτητη η παρουσία μόνο του Έλληνα πολίτη)


1. ΠΡΟΣΦΑΤΟ (ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΜΟΥ (πρέπει να επιδεικνύεται, μεταξύ άλλων, προσοχή στα ονόματα και επώνυμα των δύο συζύγων και στην ημερομηνία και τον τόπο τέλεσης του γάμου- Χορηγείται από την Εκκλησία ή τον αρμόδιο Δήμο στην Κύπρο). Εάν το πιστοποιητικό γάμου του Δήμου είναι στα Αγγλικά χρειάζεται μετάφραση από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας (P.I.O). Τα ονοματεπώνυμα  των  συζύγων θα πρέπει να αναγράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες. Επιπροσθέτως σε περίπτωση  πολιτικού γάμου  είναι απαραίτητη η προσκόμιση  επικυρωμένου (από το δήμο τέλεσης του γάμου), φωτοαντιγράφου πιστοποιητικού γάμου.

2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ Η’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ (πρωτότυπο ή επικυρωμένο από την Ελληνική Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή αντίγραφό της - Σε περίπτωση Κύπριου/ας συζύγου απαιτείται κυπριακή ταυτότητα). Παρακαλούμε προσκομίζετε και ένα φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή  ταυτότητας κάθε συζύγου  για το Προξενικό Γραφείο.

3. ΠΡΟΣΦΑΤΟ (ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΗΚΟΟΥ
(σε περίπτωση που και οι δύο είναι Έλληνες πολίτες, χρειάζονται τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο / Κοινότητα όπου είναι γραμμένος ο κάθε ένας. Σε περίπτωση 2ου ή 3ου γάμου από Έλληνα πολίτη στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται η πράξη διαζυγίου). Εφόσον δεν έχετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης παρακαλούμε, αρκετές ημέρες πριν το ραντεβού σας, να επικοινωνήσετε με το ΚΕΠ του Προξενείου, είτε τηλεφωνικώς (22445050 και στη συνέχεια πιέστε 4 δύο φορές με κάποια απόσταση την πρώτη από τη δεύτερη) είτε αποστέλλοντας συμπληρωμένη σχετική αίτηση -  έντυπο είτε  στο FAX 22680648 είτε στο ,  προκειμένου αποσταλεί  από το δήμο εγγραφής σας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   όταν θα προσέλθετε για τη  σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Αυθημερόν. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών συνιστάται η προηγούμενη συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο (τηλ. 22445050 και πιέστε το 5 δύο φορές με κάποια απόσταση την πρώτη από τη δεύτερη) προκειμένου να ορισθεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την έκδοση της πράξης (ραντεβού).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην καθυστερούν στο ραντεβού τους, καθότι σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν του τετάρτου θα εξυπηρετείται το επόμενο ραντεβού.

ΚΟΣΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:

€10 Ευρώ για κάθε πράξη και €10 Ευρώ για κάθε αντίγραφο.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Αν η δήλωση γάμου γίνει μέσα σε 40 ημέρες από την τέλεσή του, δεν επιβάλλεται πρόστιμο
Αν γίνει μετά τις 40  ημέρες και μέχρι 130 ημέρες επιβάλλεται πρόστιμο 5 ευρώ
Αν γίνει μετά τις 130 ημέρες επιβάλλεται πρόστιμο 15 ευρώ


Γ. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΠΑΡΧΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


2.ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ) ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΡΙΧΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (σε περίπτωση μεταφοράς σορού στην Ελλάδα).

4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΘΑΝΟΝΤΑ

5. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ


6. ΠΡΟΣΦΑΤΟ (ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑΝΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΗΚΟΟΥ
Εφόσον δεν έχετε το πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης παρακαλούμε, αρκετές ημέρες πριν το ραντεβού σας, να επικοινωνήσετε με το ΚΕΠ του Προξενείου, είτε τηλεφωνικώς (22445050 και στη συνέχεια πιέστε 4 δύο φορές με κάποια απόσταση την πρώτη από τη δεύτερη) είτε αποστέλλοντας συμπληρωμένη σχετική αίτηση -  έντυπο είτε  στο FAX 22680648 είτε στο ,  προκειμένου αποσταλεί  από το δήμο εγγραφής σας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όταν θα προσέλθετε για τη ληξιαρχική πράξη).

7. Υπεύθυνη δήλωση η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται από πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον (στην υπεύθυνη δήλωση  θα αναγράφονται τα στοιχεία Α.Δ.Τ., ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και  ο ασφαλιστικός φορέας του αποβιώσαντα)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Αυθημερόν. Εάν η ταφή γίνει στην Κύπρο τότε ο θάνατος του Έλληνα πολίτη θα πρέπει να δηλωθεί στο Προξενικό μας Γραφείο το αργότερο εντός 24 ωρών από την ταφή.

Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνεται στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών απευθείας ή προσκομίζει ο πολίτης τα δικαιολογητικά και τα αποστέλλουμε εμείς το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών χωρίς να μπορεί να συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

ΚΟΣΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:

€10 Ευρώ για κάθε πράξη και €10 Ευρώ για κάθε αντίγραφο.

Δ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

1. ΑΠΟΦΑΣΗ  ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρωτότυπη). Στο διάταγμα του Δικαστηρίου θα πρέπει να  αναγράφεται  η ημερομηνία  κατά την οποία το εν λόγω διάταγμα έχει καταστεί  τελεσίδικο και αμετάκλητο.

2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ  ΓΑΜΟΥ


3. ΠΡΟΣΦΑΤΟ (ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΗΚΟΟΥ
(σε περίπτωση που και οι δύο είναι Έλληνες πολίτες, χρειάζονται τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο / Κοινότητα όπου είναι γραμμένος ο κάθε ένας. Σε περίπτωση 2ου ή  3ου  γάμου από Έλληνα πολίτη στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται η πράξη διαζυγίου). Εφόσον δεν έχετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης παρακαλούμε, αρκετές ημέρες πριν το ραντεβού σας, να επικοινωνήσετε με το ΚΕΠ του Προξενείου, είτε τηλεφωνικώς (22445050 και στη συνέχεια πιέστε 4 δύο φορές με κάποια απόσταση την πρώτη από τη δεύτερη) είτε αποστέλλοντας συμπληρωμένη σχετική αίτηση -  έντυπο είτε  στο FAX 22680648 είτε στο ,  προκειμένου αποσταλεί  από το δήμο εγγραφής σας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   πριν την  προσέλευσή σας για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης.

4. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ Η’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Έλληνα υπηκόου (πρωτότυπο ή επικυρωμένο από την Ελληνική Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή αντίγραφό της - Παρακαλούμε προσκομίζετε και ένα φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή  ταυτότητας   για το Προξενικό Γραφείο.

ΚΟΣΤΟΣ Καταχώρησης πράξης διαζυγίου

€10 Ευρώ για κάθε πράξη και €10 Ευρώ για κάθε αντίγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ


Για να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπάλληλο για τα ανωτέρω θέματα ή για πληροφορίες για θέματα όπως πολιτικοί γάμοι, καταχώρηση βαπτίσεων, διαζυγίων, μεταδημοτεύσεις, εγγραφές στα μητρώα αρρένων, αναγνωρίσεις τέκνων κ.α. καλέστε το 22445050 και στη συνέχεια πιέστε το 5 δύο φορές με κάποια απόσταση τη μία από την άλλη) ή με e-mail στην διεύθυνση αναφέροντας πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

Για αναγνωρίσεις τέκνων αρκούν οι ένορκες δηλώσεις του Οικογενειακού Δικαστηρίου περί Εξωγάμων Τέκνων και από τους δύο γονείς. Στην περίπτωση όπου και οι δύο γονείς είναι Έλληνες πολίτες είναι απαραίτητη  και   συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης  του  τέκνου, η οποία  συντάσσεται στο Προξενείο ή σε Έλληνα συμβολαιογράφο στην Ελλάδα.

Εάν ένα παιδί έχει γεννηθεί εκτός γάμου απαιτείται επιπλέον στην περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή πιστοποιητικό αγαμίας από τη χώρα της και πιστοποιητικό γεννήσεώς της (πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα, δηλαδή επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης του 1961 - APOSTILLE ή επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβευτική / Προξενική Αρχή στον τόπο εκδόσεως του πιστοποιητικού,  καθώς και μεταφρασμένα στα ελληνικά)

Επαναλαμβάνεται ότι οι ληξιαρχικές πράξεις συντάσσονται κατόπιν ραντεβού. Παρακαλούμε τέλος όπως οι πολίτες παρακολουθούν και από πλευράς τους εάν τα ληξιαρχικά γεγονότα που δηλώνονται στο Προξενείο καταχωρούνται από τους Δήμους στις "οικογενειακές τους μερίδες"

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: Νόμος 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, Π.Δ. 497/1991 για εγγραφή στα δημοτολόγια κ.α.

Χρήσιμοι κόμβοι:
Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών:  www.ypes.gr/el/eidlixypes/exyphret

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης: www.ermis.gov.gr

Αποκεντρωμένη Διοίκηση & Αυτοδιοίκηση: www.ypes.gr/el/Regions/Aytodioikhsh/StatesMunicipalities

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 03 Μάρτιος 2016
Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Greek News Agenda

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0