Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018
greek english

Πληρεξούσια

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προκειμένου να εξουσιοδοτήσει κάποιος άλλο πρόσωπο με πληρεξούσιο (συμβολαιογραφική πράξη) να τελέσει πράξη ή να προβεί σε ενέργεια οφείλει να έχει την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή να έχει συνείδηση των πράξεών του και τη νόμιμη προς τούτο ηλικία (18ο έτος). Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε πλήρως τα στοιχεία του προσώπου το οποίο εξουσιοδοτείτε να σας εκπροσωπήσει (π.χ. πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό Ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας εφόσον υπάρχει). Λόγω των εξουσιών που παρέχει η χορήγηση πληρεξουσίου στον αντιπρόσωπο, είναι εμφανές ότι κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι προσεκτικός ως προς το πρόσωπο στο οποίο χορηγεί εξουσίες αλλά και ως προς το εύρος των εξουσιών αυτών. Για τον λόγο αυτό, καθένας πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση του κειμένου του πληρεξουσίου το οποίο καλείται να υπογράψει και να είναι απολύτως σύμφωνος προς αυτό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ

1. ΑΙΤΗΣΗ η οποία παραλαμβάνεται από το χώρο υποδοχής του Προξενικού Γραφείου ή από την ιστοσελίδα μας (στην διαδρομή: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ>Χρήσιμα Έντυπα κ.α. ->[Αίτηση για έκδοση Πληρεξουσίου]) . Εάν λόγω αντικειμενικής δυσκολίας δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας στο Προξενικό Γραφείο για την υποβολή της αίτησης, μπορείτε να μας αποστείλετε την αίτηση με e-mail ( ) ή με φαξ (+357 22672389), μαζί με το σχέδιο κειμένου του πληρεξουσίου (μέσω e-mail), τη φωτοτυπία της ταυτότητας και του διαβατηρίου σας, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία προετοιμασίας του πληρεξουσίου. Προσοχή: Το Σχέδιο κειμένου του Πληρεξουσίου θα πρέπει να είναι μορφής word document (doc, docx, odt, xml), με γραμματοσειρά Times New Romans 12, και όχι, επαναλαμβάνουμε όχι, σε μορφή φωτογραφίας-εικόνας (image, tiff, pdf, jpeg κλπ)

2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (πρωτότυπο ή επικυρωμένο από την Ελληνική Αστυνομία ή άλλη αρμόδια Αρχή αντίγραφό της και φωτοαντίγραφο για το Προξενικό Γραφείο).

3. ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ Ή ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (προτιμάται για την ταχύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και συνιστάται η αποστολή του μέσω e-mail στη διεύθυνση και κατ’ εξαίρεση στο φαξ +357 22672389).

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Πέντε εργάσιμες ημέρες (πλην εκτάκτων περιπτώσεων και θερινών διακοπών οπότε μπορεί να παραδοθεί και αργότερα). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. επικείμενη δίκη) μπορεί να χορηγηθεί και αυθημερόν. Γενικά πάντως διευκρινίζεται ότι τα πληρεξούσια δεν χορηγούνται αυθημερόν.

Επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών συνιστάται η προηγούμενη συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο (τηλ. 22445050 και στη συνέχεια πατήστε το 2) προκειμένου να ορισθεί συγκεκριμένη ημέρα για την έκδοση / υπογραφή (παραλαβή) του πληρεξουσίου.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι κατά την παραλαβή ο εντολέας θα πρέπει να προσέλθει ο ίδιος στο Προξενικό Γραφείο με το διαβατήριο του και την ταυτότητα (εφόσον διαθέτει ταυτότητα) για να υπογράψει την αίτηση ενώπιον του υπαλλήλου (αν δεν το έχει ήδη πράξει κατά την υποβολή της αίτησης) και στη συνέχεια να γίνει η ανάγνωση του πληρεξουσίου, ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας, η καταβολή του τέλους κλπ.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ (Μόνο μετρητά)

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ (αγορές, πωλήσεις δάνεια κ.α.): 50€ το φύλλο (2 σελίδες A4)
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ( για είσπραξη μισθού, σύνταξης, νοσηλίων, αποζημίωσης και δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων): 5€ το φύλλο.(2 σελίδες A4)
ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ: 70 € το φύλλο (2 σελίδες Α4).
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ: 50 €
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ (πάσης φύσεως): 10 € το φύλλο (2 σελίδες Α4).
AΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ: 20 € το φύλλο (2 σελίδες Α4).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΤΑΝ Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Για πληρεξούσια όπου ο εντολέας είναι κυπριακή εταιρία, απαιτούνται πέραν των ανωτέρω, τα εξής:

Α. Καταστατικό και ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρίας (πρόσφατα πιστοποιημένα αντίγραφα από τον Έφορο Εταιριών)
Β. Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής και συνέχισης λειτουργίας της εταιρίας από τον Έφορο Εταιριών (good standing)
Γ. Πρόσφατο πιστοποιητικό Διοικητικού Συμβουλίου από τον Έφορο Εταιριών
Δ. Πρόσφατο πρακτικό / απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
(στο οποίο θα περιγράφεται με ακρίβεια το εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο και το περιεχόμενο της εντολής του πληρεξουσίου). Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Δ/ντές που δεσμεύουν την εταιρία τότε η υπογραφή του Δ/ντή που δεν προσέρχεται στο Προξενικό Γραφείο για το πληρεξούσιο, θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από τον αρμόδιο Έπαρχο. Εάν η εταιρία είναι μονοπρόσωπη, χωρίς γραμματέα, δεν χρειάζεται πρακτικό.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία και πρακτική όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά ισχύουν μόνο εάν έχουν εκδοθεί 21 (ή λιγότερες ημέρες) από την ημέρα που κατατίθενται προς χρήση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

2. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΔΕΝ ΟΜΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ


Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτών δεν διαβάζει ή γράφει την Ελληνική γλώσσα (ακόμα και αν μιλάει ή καταλαβαίνει Ελληνικά) η παρουσία δύο μαρτύρων είναι απαραίτητη. Οι μάρτυρες αυτοί δεν θα πρέπει να έχουν οποιαδήποτε συγγένεια με τον εξουσιοδοτούντα ή μεταξύ τους. Θα πρέπει επίσης, να είναι ικανοί να διαβάζουν, να γράφουν και να μιλούν την ελληνική γλώσσα και να έχουν μαζί τους το διαβατήριο (Ελληνικό ή Κυπριακό) ή Ελληνική αστυνομική ταυτότητα. Οι μάρτυρες θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε το πρόσωπο που παρέχει την εξουσιοδότηση (εξουσιοδοτών) να καταλάβει πλήρως το περιεχόμενο της δήλωσης που εμπεριέχεται στο πληρεξούσιο και εν συνεχεία, να υπογράψουν και αυτοί το σχετικό έγγραφο.

Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτών δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα απαιτείται η παρουσία διερμηνέα συνεργαζόμενου με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας (www.moi.gov.cy). Ο διερμηνέας θα μεταφράσει το κείμενο για τον εξουσιοδοτούντα και στη συνέχεια θα υπογράψει και αυτός το σχετικό έγγραφο.

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ

Για να επικοινωνήσετε με το τμήμα πληρεξουσίων καλέστε το 22445050 και πατήστε το 2. Πέραν των ανωτέρω το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο και για τις αναγνωρίσεις τέκνων (σύνταξη σχετικής πράξεως για να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια στο τμήμα ληξιαρχείου). Επαναλαμβάνουμε παράκληση για προηγούμενη συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο πριν προσέλθετε στο Προξενικό Γραφείο.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ: ν.2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων, Διατάξεις περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας του Αστικού Κώδικα, άρθρα 211 επ.)

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 04 Μάρτιος 2016
Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Greek News Agenda

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0