Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
greek english

Στρατολογικά

Για πληροφορίες και για διεκπεραίωση στρατολογικών υποθέσεων, οι ενδιαφερόμενοι που βρίσκονται στην Ελλάδα αποτείνονται στα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία. Εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό μπορούν να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια για τη στρατολογία τμήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Για περισσότερες πληροφορίες για στρατολογικά θέματα μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.stratologia.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Όλοι οι άρρενες που έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα Ελληνικής ιθαγένειας έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να υπηρετήσουν στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η πρώτη ουσιαστικά επαφή των προς στράτευση πολιτών με τις Ένοπλες Δυνάμεις, που είναι η κατάθεση Δελτίου Απογραφής, πραγματοποιείται το πρώτο τρίμηνο του έτους που αυτοί αρχίζουν να διανύουν το 19ο έτος της ηλικίας τους (για παράδειγμα από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 2 Απριλίου του 2018 δελτίο απογραφής θα καταθέσουν οι γεννηθέντες το 2000). Τους τρεις αυτούς μήνες οι στρατεύσιμοι έχουν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο στην Ελλάδα ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) στην Ελλάδα ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές. Όσοι κάτοικοι Κύπρου επιθυμούν να καταθέσουν το Δελτίο Απογραφής στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο θα πρέπει να προσκομίσουν : α) ταυτότητα ή διαβατήριο – πρωτότυπο και φωτοτυπία, β) ΑΦΜ (εφόσον υπάρχει),  γ) ΑΜΚΑ (εφόσον υπάρχει) και δ) δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Επίσης, θα χρειαστούν Πιστοποιητικό Γέννησης ή Οικογενειακής Κατάστασης, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Προξενικό Γραφείο. Το δελτίο απογραφής μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Προξενικό Γραφείο ή από την ιστοσελίδα μας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ->Χρήσιμα Έντυπα κ.α: Δελτίο Απογραφής Στρατευσίμου) αλλά και στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr όπου πέραν των άλλων υπάρχουν και όλες οι διευθύνσεις των Στρατολογικών Γραφείων στην Ελλάδα.


Το επόμενο έτος μετά τη συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να καταταγούν ή να ζητήσουν νόμιμα:

Α. Αναβολή λόγω σπουδών

Β. Αναβολή ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού

Γ. Αναβολή λόγω κατάταξης στην Εθνική Φρουρά (και στη συνέχεια απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης με τη διαδικασία αναγνώρισης της θητείας στην Εθνική Φρουρά)

Δ. Αναβολή (και στη συνέχεια απαλλαγή) για λόγους υγείας.

Γενική σημείωση: Όλα τα απαραίτητα έντυπα & Αιτήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας www.mfa.gr/cyprus και στην διαδρομή ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ>Χρήσιμα έντυπα κ.α

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Πιστοποιητικό Σπουδών (θεωρημένο με APOSTILLE) επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά (σε περίπτωση ξενόγλωσσου) από το οποίο προκύπτουν:
α. το τμήμα και ο κλάδος σπουδών
β. η εκπαιδευτική βαθμίδα (δευτεροβάθμια, ανωτέρα, ανωτάτη, κλπ)
γ. η ημερομηνία αρχικής εγγραφής
δ. το διανυόμενο έτος ή εξάμηνο σπουδών
ε. η προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης
στ. η γλώσσα στην οποία πραγματοποιούνται οι σπουδές (σε περίπτωση ιδιωτικού ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού ιδρύματος)
ζ. ο τόπος έδρας και λειτουργίας της σχολής

2.    Βεβαίωση (χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) από την οποία προκύπτει ρητά ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την αρμόδια υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και επίσημα ενταγμένο στο εκπαιδευτικό της σύστημα.

3.    Αίτηση (χορηγείται από την Αρχή μας)

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Με βάση το άρθρο 25 του νέου στρατολογικού νόμου υπ. αριθ. 3421/2005 που ισχύει από 1.1.06, ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται όσοι πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα (11) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες.

Β. Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για επτά (7) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες.

1. ΑΙΤΗΣΗ, παραλαμβάνεται από το Προξενικό Γραφείο ή από την ιστοσελίδα μας στην διαδρομή:..>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ>Χρήσιμα Έντυπα: Αίτηση προς ΚΕΠ-Προξενικού Γραφείου για αναζήτηση –χορήγηση πιστοποιητικών.

2. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ (πρόσφατο)

3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ (οι βεβαιώσεις πρέπει να αναγράφουν αναλυτικά τις σχολικές χρονιές που παρακολούθησε το παιδί).

4. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (για όλα τα χρόνια που ήταν ασφαλισμένοι ο πατέρας και η μητέρα). Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι άνω των 18 ετών χρειάζονται οι κοινωνικές ασφαλίσεις του ιδίου, εφόσον εργάζεται, ή πιστοποιητικό σπουδών που να περιέχει ημερομηνία εγγραφής και διάρκεια παρακολούθησης. Εάν το πιστοποιητικό σπουδών προέρχεται από τρίτη χώρα ( δηλαδή εκτός Ελλάδος ή Κύπρου) τότε απαιτείται επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης του 1961 ( APOSTILLE) από το αρμόδιο Υπουργείο της χώρας αυτής ή επικύρωση από Ελληνική διπλωματική Αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο στη χώρα αυτή).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο κατάλογος με τα λοιπά δικαιολογητικά είναι ενδεικτικός και είναι δυνατόν να ζητηθούν και επίπροσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική απόφαση (άρθρο 3 Υπουργικής Απόφασης Φ.429.1/8/150107 ΦΕΚ. 61 τ. β', πλήρες κείμενο στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr). Εννοείται ότι τα πιστοποιητικά (πχ. βεβαιώσεις σχολείων, ή κοινωνικές ασφαλίσεις ) θα πρέπει να καλύπτουν το υπό εξέταση σύμφωνα με το νόμο διάστημα (ένδεκα έτη για κύρια και μόνιμη εγκατάσταση – ανωτ. περ. α΄και επτά έτη για βιοποριστική εγκατάσταση – ανωτ. περ. β΄). Αμφότερα τα ένδεκα και τα επτά έτη πρέπει να είναι συνεχόμενα και μετρώνται από την ημέρα που ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση στο Προξενικό Γραφείο και πίσω.
5.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Αυθημερόν.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 50 Ευρώ

Γ. ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

1. ΑΙΤΗΣΗ Την αίτηση μπορείτε να παραλαμβάνεται από το Προξενικό Γραφείο ή από την ιστοσελίδα μας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ>Χρήσιμα έντυπα κ.α).

2. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ από τη μονάδα που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος (και ένα φωτοαντίγραφό της).

3. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (Ελληνική και Κυπριακή και δύο φωτοαντίγραφά τους). Αν δεν υπάρχει Ελληνική ταυτότητα απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο στην Ελλάδα το οποίο αν δεν το προσκομίζει ο πολίτης, το ζητεί απευθείας το Προξενικό Γραφείο.

Δ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

(Κατά το μέρος του καλύπτει την υποχρέωση στον Ελληνικό Στρατό, Ν.3421/2005, τεύχος Α’ ΦΕΚ 302, άρθρο 56, παράγραφος1).

1. ΑΙΤΗΣΗ η οποία παραλαμβάνεται από το Προξενικό Γραφείο ή από την ιστοσελίδα μας στην διαδρομή :.ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ>Χρήσιμα έντυπα κ.α. : Αίτηση προς Στρατολογική Υπηρεσία, διά του Προξενικού Γραφείου για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου Α’ (υποβολή δικαιολογητικών Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού) & αναγνώριση θητείας στην Εθνική Φρουρά (Κύπρου).

2. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Α' (πλήρες και αναλυτικό- χορηγείται από το Κυπριακό Στρατολογικό Γραφείο και χρειάζεται και ένα φωτοαντίγραφο).

3. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (Ελληνική και Κυπριακή). Αν δεν υπάρχει Ελληνική ταυτότητα απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο στην Ελλάδα το οποίο αν δεν το προσκομίζει ο πολίτης, το ζητεί απευθείας το Προξενικό Γραφείο.
4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ για έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού σε Αρχή μας (σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο σημείο Α).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Με την απέλαση στην Ελλάδα.

β. Με την υπέρβαση έξι (6) μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.

Για όσους παραμένουν στην Ελλάδα για σπουδές, απώλεια της ιδιότητος του μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται με τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας τους σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των σπουδών ή με τη συμπλήρωση των σπουδών (ή την απώλεια της σπουδαστικής ιδιότητας) αν αυτή επέλθει νωρίτερα. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα ενηλίκων που εγγράφονται σε φοίτηση σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού όγδοου έτους της ηλικίας τους σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των σπουδών.

Η απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού συνεπάγεται διακοπή της αναβολής κατάταξης. Επίσης οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν οποτεδήποτε να διακόψουν, με αίτησή τους, την αναβολή τους και να καταταγούν.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Για να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπάλληλο για στρατολογικά θέματα καλέστε το 22445050 και στη συνέχεια πατήστε το 6. Περισσότερες πληροφορίες για θέματα στρατολογίας που ενδιαφέρουν τους Έλληνες πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των μονίμων κατοίκων εξωτερικού, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr στην ιστοσελίδα www.mod.gr (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος) αλλά και στην ιστοσελίδα www.army.gov.cy της Κύπρου ( για όσους έχουν διπλή ιθαγένεια). Επίσης στους ανωτέρω δύο πρώτους κόμβους θα βρείτε τα τηλέφωνα, φαξ, διευθύνσεις και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Στρατολογικών Γραφείων της Ελλάδος.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Π.Δ. 292/2003 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων στρατολογικής φύσεως). Όλη η βασική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του νέου νόμου 3421/2005, παρατίθεται στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr.

Χρήσιμα Sites

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ Διεύθυνση Στρατολογικού –Στρατιωτικών και Νομικών Συμβούλων)

(www.stratologia.gr)

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (www.ermis.gov.gr)

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς Κύπρου (www.army.gov.cy)

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2017
Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Greek News Agenda

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0