Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019
greek english french

Πολιτιστική Διπλωματία

Η Ελλάδα προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτιστική διπλωματία ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής και προσέγγισης των λαών. Η οικουμενικότητα του Ελληνικού Πολιτισμού αποτελεί συνεκτικό ιστό αναφορικά με την αναζήτηση κοινών καταβολών και ιστορικών δεσμών με άλλες χώρες. Τα διμερή Μορφωτικά και Πολιτιστικά Προγράμματα αποτελούν βασικό θεσμικό εργαλείο αυτής της πολιτικής. Οι ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις των Ελληνικών Αρχών Εξωτερικού συμβάλλουν με δυναμικό τρόπο στην προβολή του κλασικού και σύγχρονου Eλληνικού πολιτισμού.

I. UNESCO: Η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω των Συμβάσεων UNESCO, αποτελεί στόχο της Πολιτιστικής Διπλωματίας. Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην εκστρατεία κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και υπέρ της επιστροφής παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους, αλλά και στην προστασία των σε περιπτώσεις ένοπλων συρράξεων. Η Ελλάδα είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβούλιου της UNESCO για την περίοδο 2015-2019, γεγονός που αντανακλά το ειδικό βάρος της χώρας μας στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα:

α) Διακυβερνητική Επιτροπή UNESCO για την “Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσής τους ή την Απόδοσή τους σε περίπτωση Παράνομης Κτήσης” (ICPRCP): Ένα από τα κύρια ζητήματα της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής είναι και εκείνο της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα (Ελλάδα-Ην. Βασίλειο). Στη σχετική διαπραγμάτευση, η Ελλάδα (Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού) συμμετέχει, από το 1984, όταν η τότε Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη κατέθεσε το ελληνικό αίτημα. Παρά τις αρνητικές αντιδράσεις της βρετανικής πλευράς, η Ελλάδα δεν έχει παύσει να διεκδικεί την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

β) Επικουρική Διακυβερνητική Επιτροπή για την Παρεμπόδιση και Πρόληψη της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης της Κυριότητας Πολιτιστικών Αγαθών. Η Ελλάδα συμμετέχει στην Επιτροπή, που αποτελεί όργανο εφαρμογής της Σύμβασης του 1970. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα άσκησε την Προεδρία της Επικουρικής Διακυβερνητικής Επιτροπής από το 2015 έως το 2017.

γ) Διακυβερνητική Επιτροπή που αποτελεί όργανο του 2ου Πρωτοκόλλου (1999) στη Σύμβαση της Χάγης (1954) για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην ως άνω Επιτροπή, άσκησε δε την προεδρία της από το 2014 έως το 2016.

ΙΙ. ΟΗΕ: Με ελληνική πρωτοβουλία, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθετεί, ανά τριετία, Απόφαση (Resolution) σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και την επιστροφή παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους, με αναφορές στην καταδίκη της καταστροφής μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές ενόπλων συρράξεων, αλλά και υπό κατοχή εδαφών, καθώς και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών από ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες.

ΙΙΙ. Η παγκόσμια κληρονομιά της Ελλάδας αναδεικνύεται μέσω ιστορικών διεθνών διοργανώσεων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο Μαραθώνιος, ή θεσμών που διεθνοποιήθηκαν, όπως ο ελληνικής πρωτοβουλίας θεσμός της “Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης”.

IV. Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών αναδεικνύεται με οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο, που μπορούν να συνεισφέρουν, σε σημαντικό βαθμό, στην προώθηση της Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Η Εκπαιδευτική Διπλωματία ή Διπλωματία της Εκπαίδευσης αποτελεί νέο, σχετικά, επιστημονικό πεδίο και υπάγεται στην ευρύτερη έννοια της Δημόσιας Διπλωματίας. Υλοποιείται με διακρατικές εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργασία δημοσίων οργανισμών με την κοινωνία των πολιτών, συμμετοχή της χώρας μας σε ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά φόρα. Απώτερος στόχος η ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου και η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, διαμορφώνεται η στρατηγική όσον αφορά στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε σχολεία και Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξωτερικού. Με στόχο τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ πολιτισμού, εκπαίδευσης και οικονομίας, δημιουργήθηκε το δίκτυο GRECT. Αξιοποιώντας εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή και ελληνικών φορέων σε τοποθεσίες ιδιαίτερης φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, όπως το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, η Κοργιαλένειος Αναργύρειος Σχολή, μεταξύ άλλων, παρέχεται δυνατότητα σε μαθητές και φοιτητές να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα με αντικείμενα σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό.


Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.grect.com