Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019
greek english french
Αρχική arrow Εξωτερική Πολιτική arrow Η Ελλάδα στην ΕΕ arrow Η Ελληνική Προεδρία της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR) και της Πρωτοβουλίας Αδριατικής- Ιονίου

Η Ελληνική Προεδρία της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR) και της Πρωτοβουλίας Αδριατικής- Ιονίου

Στρατηγική ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 29ης Σεπτεμβρίου 2014, αποφασίσθηκε η δημιουργία της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region- EUSAIR). Η Ελλάδα, ως μέλος της Πρωτοβουλίας Αδριατικής- Ιονίου (ΠΑΙ) (1), πρωτοστάτησε στην εκπόνηση της Στρατηγικής (2) , στην οποία συμμετέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία και οι χώρες της Πολιτικής Διεύρυνσης της ΕΕ, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

H EUSAIR, ως Μακροπεριφερειακή Στρατηγική της ΕΕ, αποτελεί ολοκληρωμένο πλαίσιο εργασίας στο οποίο συμμετέχουν κράτη μέλη ΕΕ και τρίτες χώρες της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Οι Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές, ως Στρατηγικές της ΕΕ, πρέπει να εγκρίνονται από το Συμβούλιο ΕΕ. Ήδη υλοποιούνται οι Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές ΕΕ, της Βαλτικής Θάλασσας (2009) και του Δούναβη (2011), της Αδριατικής- Ιονίου (2014) και των Άλπεων.

Στόχοι και Πυλώνες της EUSAIR

Βασικός στόχος της EUSAIR, είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και η δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης. Η EUSAIR στοχεύει σε έργα κοινού ενδιαφέροντος και ειδικότερα : α) στην Γαλάζια Ανάπτυξη (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, παροχή υπηρεσιών), β) στη Συνδεσιμότητα (μεταφορές, ενέργεια), γ) στο Περιβάλλον (προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας) και δ) στον Τουρισμό (διαχείριση τουριστικών ροών, δημιουργία κοινού σήματος/ brand name, βελτίωση προσβασιμότητας κλπ). Παράλληλα, εξετάζονται ως οριζόντια ζητήματα η έρευνα και καινοτομία, η ανάπτυξη ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων και η δημιουργία ικανοτήτων (capacity building). Επιπλέον, η EUSAIR, αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην ενταξιακή πορεία των τεσσάρων μελών της (Μαυροβούνιο, Σερβία, Αλβανία, ως υποψήφιες, και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ως δυνάμει υποψήφια). Θα πρέπει, πάντως, να καθίσταται σαφές ότι η συμμετοχή σε Μακροπεριφέρεια της ΕΕ δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την ένταξη σε αυτήν, καθώς διαφέρει από τη διαδικασία διεύρυνσης.

Για την υλοποίηση της Στρατηγικής, έχουν συσταθεί Κατευθυντήριες Θεματικές Ομάδες ανά Πυλώνα, ο συντονισμός διαχείρισης των οποίων έχει ανατεθεί σε ζεύγη χωρών ως εξής: α) Ελλάδα και Μαυροβούνιο για την Γαλάζια Ανάπτυξη, β) Ιταλία και Σερβία για την συνδεσιμότητα, γ) Σλοβενία και Βοσνία & Ερζεγοβίνη για το Περιβάλλον και δ) Κροατία και Αλβανία για τον τουρισμό. Ανώτερο όργανο (Υπηρεσιακού επιπέδου) της EUSAIR είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν οι Εθνικοί Συντονιστές των συμμετεχουσών χωρών.

Υλοποίηση- Χρηματοδότηση

Κατ’ εφαρμογή της αρχής «όχι πρόσθετοι πόροι, όχι νέα νομοθεσία, όχι νέοι θεσμοί», που διέπει όλες τις Μακροπεριφέρειες της ΕΕ, για την χρηματοδότηση των επιλέξιμων έργων μπορούν να χρησιμοποιηθούν πόροι από τα Ταμεία Συνοχής (για τα ΚΜ ΕΕ) και από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (για τα μη κράτη μέλη ΕΕ). Ακόμη, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης και από τα θεματικά Ταμεία της ΕΕ (π.χ. Connecting Europe Facility για τον δεύτερο πυλώνα), καθώς και από Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, ενώ το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ADRION (3)  έχει σχεδιασθεί για να χρηματοδοτεί δράσεις στην Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου.

1ο Forum EUSAIR & Υπουργική Σύνοδος, Dubrovnik, 12-13 Μαΐου 2016

Στο εν λόγω forum  εξετάσθηκαν, η πρόοδος της Στρατηγικής από την έναρξή της, η λειτουργία της εντός του υπό διαμόρφωση νέου πλαισίου λόγω του  προσφυγικού/ μεταναστευτικού ζητήματος, και η ανθεκτικότητά της σε εξωτερικούς κραδασμούς. Παράλληλα, τονίσθηκε η ανάγκη μετάβασης στο στάδιο της υλοποίησης.

Η Υπουργική Δήλωση του Dubrovnik (4)  επισημαίνει την ανάγκη επίδειξης αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, προτρέποντας σε ανάληψη δράσεων και διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησής τους, ώστε η EUSAIR να διατηρήσει τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα.

Ελληνική Προεδρία EUSAIR.

Από 1.6.2016 έως  31.5.2017 η χώρα μας συμπροέδρευσε μαζί με την Ευρ. Επιτροπή, της EUSAIR. Επιδιώχθηκαν η έναρξη υλοποίησης προγραμμάτων στο πλαίσιο της Στρατηγικής, η προώθηση της διαδικασίας επισήμανσης/ χαρακτηρισμού έργων (labeling), τα οπoία θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως Μακροπεριφερειακά, από το πρόγραμμα ADRION, καθώς και η οικειοποίηση της Στρατηγικής.

2ο Forum EUSAIR & Υπουργική Σύνοδος Ιωαννίνων, 11-12 Μαΐου 2016:

Στο πλαίσιο άσκησης της Προεδρίας, η χώρα μας φιλοξένησε το 2ο forum EUSAIR και την Υπουργική Συνάντηση EUSAIR/ΠΑΙ στα Ιωάννινα, στις 11-12 Μαΐου 2017. Το forum εστίασε στην Γαλάζια Ανάπτυξη, πυλώνα στον οποίο η χώρα μας έχει καθοδηγητικό ρόλο και στην αλληλεπίδρασή του με τους τρείς άλλους Πυλώνες. Η Δήλωση των Ιωαννίνων (5) επιβεβαίωσε την πολιτική βούληση για συνέχιση και υλοποίηση της Στρατηγικής και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών για την επιτυχία της EUSAIR.

Το forum συγκέντρωσε περί τους 600 συμμετέχοντες και ήταν απόλυτα επιτυχημένο σύμφωνα με παραδοχές συμμετεχόντων, καθώς έδωσε ανανεωτική πνοή στην Στρατηγική και συνέβαλε στην πρόοδό της, η οποία δεν θα πρέπει να απωλεσθεί.

Ιταλική Προεδρία

Η Ιταλία (6)  διαδέχθηκε την χώρα μας στην Προεδρία της EUSAIR την 1.6.2017,  . Μεταξύ των προτεραιοτήτων της, περιλαμβάνονται η ενίσχυση της οικειοποίησης της Στρατηγικής, η βελτίωση του συντονισμού των μέσων χρηματοδότησης, καθώς και δράσεις για την βελτίωση της διακυβέρνησης της EUSAIR. Επίσης,  δίδεται σημασία στην κοινωνική διάσταση της EUSAIR (συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης μεταναστών)

Το (3ο) forum EUSAIR  διεξήχθη στην Κατάνια, Σικελία, στις 24-25 Μαΐου 2018. Εστιάστηκε στον 2ο Πυλώνα της Στρατηγικής (Συνδεσιμότητα), στον οποίο η Ιταλία έχει καθοδηγητικό ρόλο, καθώς και στο μέλλον της EUSAIR.

Η Υπουργική Συνάντηση της Κατάνια ενέκρινε τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιουνίου και ακολουθεί η έναρξη της διαδικασίας για τη συμμετοχή της πΓΔΜ και στη EUSAIR.

1. www.aii-ps.org
2. www.adriatic-ionian.eu
3. www.adrioninterreg.eu
4. ec.europa.eu/.../2016/dubvrovniK_dec10052016.pdf
5. www.adriatic-ionian.eu/.../Ioannina%20declaration.pdf
6. https://www.esteri.it/mae/.../presidenza-italiana-della-iniziativa.html
7. https://www.adriatic-ionian.eu/event/3rd-eusair-forum/

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018