Κυριακή, 18 Απριλίου 2021
greek english french

Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ)

Συμβούλιο της ΕυρώπηςΣυμβούλιο της Ευρώπης  Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο παλαιότερος ευρωπαϊκός πολιτικός οργανισμός και έχει ως αποστολή την επεξεργασία και υιοθέτηση κανόνων και προτύπων και την παρακολούθηση  της τήρησής τους, επί τη βάσει κοινών αξιών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημοκρατίας, και Κράτους Δικαίου. Κορυφαίο νομικό κείμενο όπου εδράζονται αυτές οι αξίες αποτελεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - ΕΣΔΑ (European Convention of Human Rights - ECHR), την οποία συνυπογράφουν τα 47 κράτη-μέλη του (μεταξύ αυτών, τα  27 κ-μ της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο). Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ελέγχει την εφαρμογή των προνοιών της ΕΣΔΑ στα κ-μ του Συμβουλίου μέσω των ατομικών και διακρατικών προσφυγών.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 (με τη Συνθήκη του Λονδίνου, 5.5.1949, από τα εξής ιδρυτικά μέλη: Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία), με στόχο την «επίτευξη στενότερης ενότητας μεταξύ των μελών του, ώστε να διαφυλαχθούν και να προωθηθούν τα κοινά ιδεώδη και οι αρχές και να ευνοηθεί η οικονομική πρόοδός τους». Σήμερα αριθμεί 47 μέλη, ενώ καθεστώς παρατηρητή έχει παραχωρηθεί στην Αγία Έδρα, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, και το Μεξικό. Το Ισραήλ, ο Καναδάς και το Μεξικό παρίστανται ως παρατηρητές στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου. Κύριος στόχος του Οργανισμού είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη του.

Το 2019, συμπληρώθηκαν εβδομήντα χρόνια από την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κατά το διάστημα αυτό, με πυξίδα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον (αναθεωρημένο) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ο Οργανισμός επέδειξε σημαντικά επιτεύγματα στους ανωτέρω τομείς στην Ευρώπη των 830 εκ. κατοίκων.

Συγκεκριμένα, επέτυχε την υιοθέτηση μεγάλου αριθμού νομικά δεσμευτικών Ευρωπαϊκών Συμβάσεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση μεταρρύθμισης και εναρμόνισης των νομοθεσιών των κρατών μελών σε σειρά θεμάτων όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καταπολέμηση των βασανιστηρίων, η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και η εν γένει συνεργασία σε θέματα ποινικού δικαίου, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η πολιτιστική συνεργασία κ.ά.. Συνέβαλε, επίσης, στην επεξεργασία κατευθυντηρίων γραμμών πολιτικής σε θέματα νομικής φύσεως, υγείας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού κλπ.

Το δε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προσέδωσε στο Συμβούλιο της Ευρώπης εξέχοντα ρόλο ως οργανισμό προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, όταν πραγματοποιηθεί η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ (οι συναφείς διαπραγματεύσεις ελπίζεται να επανεκκινήσουν προσεχώς).

Τον Ιούνιο 2019, Γενική Γραμματέας του Οργανισμού εξελέγη η κυρία Marija Pejcinovic Buric από την Κροατία, διαδεχόμενη τον κ. Thorbjørn Jagland από τη Νορβηγία.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) – Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

Αναμφίβολα, η πλέον σημαντική συνεισφορά του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία υιοθετήθηκε το 1950 και τέθηκε σε ισχύ το 1953. Η Σύμβαση κατοχυρώνει σειρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εγγυηθούν σε όλα τα πρόσωπα υπό τη δικαιοδοσία τους.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επιφορτισμένο με την διασφάλιση του σεβασμού των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από την Σύμβαση, είναι ο σημαντικότερος σε διεθνές επίπεδο δικαστικός μηχανισμός προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δίνει τη δυνατότητα τόσο διακρατικής όσο και ατομικής προσφυγής, μετά την εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων.

Το 2019, κατατέθηκαν στο Δικαστήριο 44.500 προσφυγές, παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε σχέση με το 2018, αναβιβάζοντας τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων σε 59.800. Προς βελτίωση της κατάστασης, το 2010, άρχισε διαδικασία μεταρρύθμισης της λειτουργίας του συστήματος της ΕΣΔΑ, εντός πλαισίου που έθεσε η Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου του Ιντερλάκεν (2010), η οποία ακολουθήθηκε από τις Διασκέψεις της Σμύρνης (2011), του Μπράιτον (2012), των Βρυξελλών (2015) και της Κοπεγχάγης (2018).

Βασικές πλευρές της μεταρρύθμισης είναι η λήψη μέτρων εκ μέρους των κρατών προς αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ΕΣΔΑ, η ενίσχυση της αρχής της επικουρικότητας της ΕΣΔΑ και η αναμόρφωση των κριτηρίων του παραδεκτού των προσφυγών. Η εν λόγω διαδικασία μεταρρύθμισης έχει οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, όταν τεθεί σε ισχύ το 15ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ.

Η Επιτροπή Υπουργών εποπτεύει την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ εκ μέρους των κρατών μελών.

Σχέσεις και Συνεργασία Ελλάδας-Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Ελλάδα έγινε μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 9.8.1949, τρεις μόλις μήνες μετά την ίδρυσή του. Οι σχέσεις της χώρας μας με το Συμβούλιο έχουν αναβαθμισθεί και, από πλευράς Οργανισμού, την επισκέφθηκαν οι επικεφαλής όλων των θεσμικών οργάνων του, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Thorbjørn Jagland, οι Πρόεδροι της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η τελευταία επίσκεψη στην Ελλάδα (Λέσβο, Σάμο, Κόρινθο, Αθήνα) της νέας Επιτρόπου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Dunja Mijatovic έλαβε χώρα στις 27-30 Οκτωβρίου 2019. Από ελληνικής πλευράς, αναφέρεται ως πιο πρόσφατη η επίσκεψη στο Στρασβούργο του ΑΝΥΠΕΞ κ. Μ. Βαρβιτσιώτη και η συνάντησή του με την νέα Γενική Γραμματέα του ΣτΕ, κα M.P. Buric (9.3.2020), ενόψει της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Οργανισμού (15 Μαΐου 2020).

Η συνεργασία των ελληνικών Αρχών με τα θεσμικά και τα εξειδικευμένα στην προσφορά τεχνογνωσίας όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης καλύπτει διαφόρους τομείς, όπως δικαιοσύνη, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσφυγικό-μεταναστευτικό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου η εικόνα της χώρας μας παρουσιάζει διαρκή βελτίωση κατά την τελευταία πενταετία, παρότι εκκρεμούν αρκετές προσφυγές εναντίον της, οι περισσότερες για υπέρβαση του ευλόγου χρόνου εκδίκασης υποθέσεων, καθώς και για παραβίαση του δικαιώματος σε αποτελεσματική προσφυγή.

Το 2019, έκλεισαν 60 υποθέσεις με φιλικό διακανονισμό και 11 υποθέσεις με μονομερή δήλωση. Εκδόθηκαν, όμως, άλλες 24 αποφάσεις που αφορούσαν την Ελλάδα, στις 23 εκ των οποίων το Δικαστήριο διαπίστωσε τουλάχιστον μία παραβίαση της Σύμβασης. Οι περισσότερες παραβιάσεις αφορούσαν τα εξής άρθρα της ΕΣΔΑ: άρθρο 2 (δικαίωμα στη ζωή), άρθρο 3 (απαγόρευση βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης), άρθρο 4 (απαγόρευση δουλείας και καταναγκαστικών έργων), άρθρο 5 (δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια), άρθρο 6 (δικαίωμα στη δίκαιη δίκη), άρθρο 12 (δικαίωμα στη σύναψη γάμου), άρθρο 13 (δικαίωμα στην αποτελεσματική προσφυγή), καθώς και τα άρθρα 1 και 2 του 1ου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης (προστασία ιδιοκτησίας και δικαίωμα στην εκπαίδευση). Στις 31.12.2019, ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων εις βάρος της χώρας μας σε διάφορα στάδια επεξεργασίας ανερχόταν σε 727. Εξ αυτών, 459 ανέμεναν την πρώτη εξέτασή τους από Τμήμα ή Επιτροπή του Δικαστηρίου.

Εποικοδομητική συνεργασία υπάρχει και με τις Επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης: CPT, ECRI και GRECO, που επισκέπτονται τη χώρα μας, στο πλαίσιο της εντολής τους να παρακολουθούν την τήρηση από τα κ-μ των υποχρεώσεων και δεσμεύσεών τους που απορρέουν από το σχετικό συμβατικό και άλλο κεκτημένο του Οργανισμού.

Η Ελλάδα έχει ενεργή παρουσία στα θεσμικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης

•    Η Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση, με επικεφαλής την Βουλευτή κα Ντόρα Μπακογιάννη, αποτελείται από επτά τακτικά και επτά αναπληρωματικά μέλη.
•    Στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών μετέχουν επτά Έλληνες εκπρόσωποι και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Μυκόνου κ. Κ. Κουκά.
•    Ο Έλληνας Δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κ. Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εξελέγη Πρόεδρος του Δικαστηρίου την 1η Απριλίου 2019 και ανέλαβε καθήκοντα στις 5 Μαΐου 2019, με θητεία που έληξε στις 17.5.2020. Στις 18.5.2020, ανέλαβε καθήκοντα ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος Robert Spano (Ισλανδός).
•    Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή Βενετίας), ανεξάρτητο όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη χώρα μας εκπροσωπεί ο Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, κ. Ν. Αλιβιζάτος.
•    Την 1η Απριλίου 2019, η κα Μαρία Αδριανή Κωστοπούλου εξελέγη μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence – GREVIO).
•    Τον Δεκέμβριο 2019, η Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου κα Μαρία-Ντανιέλα Μαρούδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI) από τον Σεπτέμβριο 2015 και διάδοχος του Καθηγητή κ. Στυλιανού Περράκη, κατόπιν παραίτησής του για να αναλάβει καθήκοντα Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης, εξελέγη με διετή θητεία Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής.

Σημειωτέον ότι, με τη συμπλήρωση, το 2019, 25 ετών από τη σύσταση της ECRI, στη Διάσκεψη που διοργανώθηκε στο Παρίσι επί Γαλλικής Προεδρίας Επιτροπής Υπουργών ΣτΕ (Μάιος - Νοέμβριος 2019), η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος έκανε και σχετική παρέμβαση.

Ακόμη, στις 26 Φεβρουαρίου 2019, η Ελλάδα κύρωσε νομοθετικά το 16ο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα των Ανωτάτων Δικαστηρίων των μερών της να υποβάλουν αίτημα γνωμοδότησης προς το ΕΔΔΑ. Το Πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου του ιδίου έτους.

Επίσης, στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, η Ελλάδα υπέγραψε το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων από την αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, αναφέρεται, ότι η ετήσια συνεισφορά της χώρας μας στον προϋπολογισμό του ΣτΕ ανέρχεται σε περίπου 3,5 εκατ. Ευρώ.

Ελληνική Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(Μάιος-Νοέμβριος 2020)


Την εκ περιτροπής Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) άσκησε η Γαλλία την περίοδο Μαΐου-Νοεμβρίου 2019 και η Γεωργία την περίοδο Νοεμβρίου 2019-Μαΐου 2020. Από αυτήν παρέλαβε τη σκυτάλη η Ελλάδα για το διάστημα Μαΐου-Νοεμβρίου 2020, θα ακολουθήσει δε η Γερμανία το διάστημα Νοεμβρίου 2020-Μαΐου 2021.

Η ετήσια Υπουργική Σύνοδος ΣτΕ πραγματοποιείται κατά τα μέσα Μαΐου στη χώρα που ασκεί την Προεδρία του εξαμήνου Νοεμβρίου-Μαΐου. Το 2020, η Γεωργία ζήτησε τη διεξαγωγή της στο Στρασβούργο στις 15 Μαΐου τ.έ..

Λόγω, όμως της πανδημίας κορονοϊού, η 130η ετήσια Υπουργική Σύνοδος μετατέθηκε για την Ελληνική Προεδρία και θα λάβει χώρα ταυτόχρονα με το κεντρικό γεγονός της Προεδρίας, μια πανηγυρική συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κ-μ ΣτΕ στις 4.11.2020, ημέρα συμπλήρωσης 70 ετών από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ρώμη, 4.11.1950), με διττό στόχο: την ανάδειξη της σημασίας της ΕΣΔΑ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, καθώς και της προσήλωσης της χώρας μας στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ακόμη και υπό το βάρος πανδημικών κρίσεων.

Υπό το φως των ανωτέρω, εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να θέσει στην πρώτη γραμμή την πρωτόγνωρη πρόκληση που αποτελεί η πανδημία κορονοϊού για τον πολιτικό μας πολιτισμό, κεντρικό θέμα της Ελληνικής Προεδρίας αποτελεί «η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας σε συνθήκες πανδημίας και η αποτελεσματική διαχείριση μιας υγειονομικής κρίσης με πλήρη σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές δημοκρατίας και κράτους δικαίου». Εάν δε η πανδημία συνεχίσει να επηρεάζει τις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης το επόμενο διάστημα, μεγάλο μέρος των προγραμματισμένων δράσεων της Προεδρίας θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά (e-chairmanship).

Στο πλαίσιο αυτό, ως θεματικές προτεραιότητες θα αναδειχθούν: α) οι επιπτώσεις της πανδημίας στην κοινωνία, δημοκρατία και οικονομία, β) τα μαθήματα που αντλούνται από την πανδημία και οι καλές πρακτικές που αναδεικνύονται για τη διαχείριση της κρίσης, γ) οι προϋποθέσεις συμβατότητας των προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σημειωτέον ότι, για τη διασφάλιση περισσότερης συνεκτικότητας στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, η Ελληνική Προεδρία υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενώ, στη συνέχεια της Διαδικασίας Interlaken, επιδιώκει την ανανέωση της πολιτικής δέσμευσης στην διαδικασία επαναβεβαίωσης του καθοριστικού ρόλου του συστήματος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ακόμη, θέμα προτεραιότητας για την Ελληνική Προεδρία θα αποτελέσει η «Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου», το οποίο θα απασχολήσει Ειδική Διάσκεψη των Υπουργών Δικαιοσύνης των κ-μ του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πάνω απ’ όλα, όμως, η χώρα μας θα ασχοληθεί με την επένδυση στο μέλλον, δίδοντας έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων των νέων, στη συνέχεια υιοθέτησης της «Νέας Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία 2030», καθώς φρονεί, ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης οφείλει να διαδραματίσει καθοδηγητικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ηπείρου, επιδιώκοντας αύξηση της συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες νέων κατάλληλα εφοδιασμένων με γνώσεις και αρχές. Με γνώμονα τα ανωτέρω, η Ελληνική Προεδρία θα προβάλει τις ακόλουθες προτεραιότητες:

α) Εκπαίδευση και Δημοκρατικός Πολιτισμός στην ψηφιακή εποχή,
β) Τα παιδιά ως ευάλωτα άτομα (σε κίνδυνο φτώχειας, θύματα βίας, εμπορίας, αναγκαστικής εργασίας, ασυνόδευτοι πρόσφυγες ανήλικοι),
γ) Δικαίωμα των νέων γενιών να απολαμβάνουν την πολιτιστική κληρονομιά αλώβητη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
δ) Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης - Κοινωνικά δικαιώματα στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης - Επιπτώσεις της κρίσης πανδημίας στο δικαίωμα πρόσβασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο δημόσιο αγαθό της υγείας.

Τις ίδιες προτεραιότητες η Ελληνική Προεδρία θα παρουσιάσει και στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης: την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, αλλά και σε άλλους οργανισμούς, με τους οποίους το Συμβούλιο διατηρεί συνεργασία, όπως είναι ο ΟΗΕ (Γενική Συνέλευση), η ΕΕ (Ομάδα Εργασίας COSCE, ΕΠΑ, COREPER, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων) και ο ΟΑΣΕ (Μόνιμο Συμβούλιο και Κοινοβουλευτική Συνέλευση).

Εκτός από τις προτεραιότητες, σε συνεργασία με την Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ελληνική Προεδρία έχει εκπονήσει πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα διοργανωθούν κατά κύριο λόγο ψηφιακά, λόγω των συνθηκών έκτακτης ανάγκης.

Η πλειονότητα των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιασκέψεων και live streaming, καθώς και με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνδεδεμένων με την ψηφιακή πλατφόρμα της Ελληνικής Προεδρίας, η οποία θα είναι στην ουσία μια Ψηφιακή Προεδρία. Ο στόχος, πέραν της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας, είναι η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τους πολίτες και ιδίως τους νέους.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020