Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021
greek english french

Διεθνείς Κυρώσεις

Α. Δέσμευση Περιουσιακών και Απαγόρευση Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Η Β’ Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων της “Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες” του Ν. 4557/18 (ΦΕΚ Α’ 139, άρθρα 47 επ.) είναι αρμόδια για τις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 43 σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που επιβάλλεται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των οργάνων του και με Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, είναι αρμόδια για την εφαρμογή του μέτρου της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων προσώπων και την απαγόρευση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε πρόσωπα, όπως επιβάλλονται από Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καταπολέμηση, της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, καθώς και για άλλους, πλην αυτών, λόγους, όπως καθορίζονται στις ανωτέρω Αποφάσεις ή Κανονισμούς.

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες/Β’ Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων
Τηλέφωνο: 210 3401922
Ιστοσελίδα: www.hellenic-fiu.gr

Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διεύθυνση Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας (ΕΚΜΑ) - Τηλ. 2103286223   

- Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών  - Τηλ. 2103286036 και 2103686037  και

Διεύθυνση: Κορνάρου 1, 105 63 Αθήνα

Η Δ1 Δ/νση Ηνωμένων Εθνών παρακολουθεί τα θέματα υιοθέτησης διεθνών κυρώσεων, σε συνεργασία με την Ειδική Νομική Υπηρεσία, ενώ την ευθύνη παρακολούθησης εφαρμογής τους έχουν οι αρμόδιες πολιτικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει στενή συνεργασία και συντονισμός συνόλου εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/sanctions_en

Για το σύνολο των περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλλει η ΕΕ, παρακαλούμε να δείτε το EU Sanctions Map

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020