Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019
greek english french
Αρχική arrow Εξωτερική Πολιτική arrow Παγκόσμια Ζητήματα arrow Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων

Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ)

Νομικό Πλαίσιο και Αποστολή Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.: Το εθνικό νομικό πλαίσιο για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και οδηγίες. Ειδικότερα, η  χώρα μας έχει επικυρώσει τις συμβάσεις των Η.Ε. (Ν. 3875/2010 - Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής) και του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ν. 4216/2013-Σύμβαση του ΣτΕ για Δράση Εναντίον της Εμπορίας Ανθρώπων) και έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/36. Σε συνέχεια της ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο εθνικό νομικό πλαίσιο με τον Ν.4198/2013 (Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων και Προστασίας των Θυμάτων αυτής), το Υπουργείο Εξωτερικών επιτελεί τον ρόλο της εθνικής συντονιστικής αρχής Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων, μέσω του Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. (Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων).

Το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ είναι αρμόδιο για την εκπόνηση, το συντονισμό και την εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου στο επίπεδο της πρόληψης, της καταστολής και δίωξης των δραστών, αλλά και της προστασίας και αρωγής των θυμάτων. Εκπροσωπεί τη χώρα στο Δίκτυο Εθνικών Εισηγητών της Ε.Ε. και σε διεθνείς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων (ΟΑΣΕ/ΣτΕ/ΟΗΕ) και είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη εθνικών εκθέσεων και ερωτηματολογίων προς τους ανωτέρω οργανισμούς, ενώ μεριμνά επίσης και για τη συλλογή στοιχείων για εκθέσεις τρίτων χωρών, όπως η ετήσια έκθεση “Trafficking in Persons (TIP) Report του State Department”. Το Γραφείο συμμετέχει, επίσης, ως συνεργαζόμενος εταίρος σε ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα έργα που προάγουν την αποστολή του στην πρόληψη και καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.

Δράσεις Πρόληψης και Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων:


1) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς (Ε.Μ.Α.). Βασική προτεραιότητα του Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. αποτέλεσε η δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς και Παραπομπής Θυμάτων και πιθανών Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (Ε.Μ.Α.). Ο Ε.Μ.Α. αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο συνεργατικό «εργαλείο» αναφοράς, μέσω του οποίου, συναρμόδιοι κρατικοί φορείς,  διεθνείς οργανισμοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις συντονίζουν τις ενέργειες ταυτοποίησης, παραπομπής και αρωγής για την έμπρακτη προστασία θυμάτων και πιθανολογούμενων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Ο Ε.Μ.Α. συστάθηκε επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2016 (ΦΕΚ 3003/2016) και συνιστά πλέον το εθνικό ‘εργαλείο’ συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων εντοπισμού και προστασίας θυμάτων, λειτουργώντας παράλληλα ως το πλαίσιο για την ανάπτυξη σταθερής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων εταίρων. Το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. εποπτεύει τον Ε.Μ.Α., ενώ το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) έχει αναλάβει τη διαχειριστική μέριμνα του Μηχανισμού. Ο Ε.Μ.Α. διαθέτει σημεία επαφής από κάθε συναρμόδιο Υπουργείο, καθώς επίσης και από τους εμπλεκόμενους στο πεδίο διεθνείς Οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η διεύρυνση του Μηχανισμού με τη συμμετοχή φορέων, όπως η Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης, η Υπηρεσία Ασύλου, το  ΣΕΠΕ, τα νοσοκομεία  και η τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν ευρύτερη πρόσβαση σε ευάλωτες ομάδες-στόχους για τα κυκλώματα εκμετάλλευσης, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την πραγματική αποτύπωση του φαινομένου της Εμπορίας Ανθρώπων και την ανάλογη αντιμετώπισή του.

2) Εκπαιδεύσεις: Το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. προωθεί και επιβλέπει με τη συνεργασία διεθνών και εγχώριων εταίρων την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης δημοσίων υπαλλήλων και επαγγελματιών πρώτης γραμμής επί της νομοθεσίας, καθώς και επί θεμάτων προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων.  Σημαντικές εκπαιδεύσεις επαγγελματιών πεδίου έχουν ήδη υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς, όπως το Γραφείο Η.Ε. για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC).     

3) Εκστρατείες Κοινωνικής Αφύπνισης και Ευαισθητοποίησης: Το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού με στόχο τη μείωση της «Ζήτησης» για υπηρεσίες και προϊόντα που προέρχονται από θύματα Εμπορίας & Εκμετάλλευσης Ανθρώπων. Η πολύ-θεματική εκστρατεία κοινωνικής ευαισθητοποίησης «Break the Chain», που πραγματοποιήθηκε με τη μορφή Φεστιβάλ για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2015, με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων, και έχει πλέον θεσμοθετηθεί, διέπεται από την ιδέα συ-στράτευσης του πολιτισμού και της τέχνης με την κοινωνική αφύπνιση και δράση, με  στόχο να φωτιστούν οι πολλές και διαφορετικές οπτικές του φαινομένου της Εμπορίας Ανθρώπων.   

Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται και η πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης του ιδιωτικού τομέα και των επιχειρήσεων με στόχο την απαλλαγή των αλυσίδων εφοδιασμού από προϊόντα και υπηρεσίες προερχόμενες από την Εμπορία Ανθρώπων. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. με το Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που στοχεύει στην πιστοποίηση των προμηθευτικών αλυσίδων των εταιριών ότι δεν εκμεταλλεύονται ανθρώπους, όπως επίσης και στην καλλιέργεια μιας καταναλωτικής συνείδησης μηδενικής ανοχής στην 'ζήτηση & προσφορά' τέτοιων ‘υπηρεσιών & προϊόντων’.

Παρόμοια συνεργασία υφίσταται και με το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τον σχεδιασμό παρεμβάσεων στα σχολεία για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση μαθητών και γονέων πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ., επίσης, συμμετέχει, μέσω του Εθνικού Εισηγητή, στο Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας  της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.   

4) Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων: Το 2016, συστάθηκε η Κοινοβουλευτική Υπο-Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων, η οποία λειτουργεί  στο πλαίσιο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.    


Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017