Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019
greek english french

Περιβάλλον

H διεθνής κοινότητα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1970 την προσπάθεια της προστασίας του περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που βαρύνει όλα τα κράτη. Η ανωτέρω διακρατική συνεργασία συνεχίζεται μέσω ενός συστήματος πολυμερών, κυρίως στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, περιφερειακών και διμερών συμφωνιών.  H αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, που ανακύπτουν όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει σημαντικές διεθνείς διαστάσεις λόγω της πολυπλοκότητας και του διασυνοριακού χαρακτήρα τους.
H Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Κλιματική Αλλαγή, η προστασία της Βιοποικιλότητας και της Στιβάδας του Όζοντος, η καταπολέμηση της Ερημοποίησης, η αντιμετώπιση της Περιβαλλοντικής Ρύπανσης και η Διαχείριση των Υδάτων αποτελούν σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα καθώς έχουν και κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις, ορισμένα δε, όπως η κλιματική αλλαγή και η διαχείριση των υδάτων, έχουν προεκτάσεις και στον τομέα της διεθνούς ασφάλειας.

Η Ελλάδα, στα πλαίσια των αρμοδίων διεθνών οργανισμών, συμμετέχει σε πολυμερείς συναντήσεις καθώς και στη προσπάθεια για τη βελτίωση της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση ενός προωθημένου πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης σε περιφερειακό επίπεδο, η Ελλάδα συνεργάζεται με άλλες χώρες για την προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας κοινά προγράμματα και ανταλλάσοντας εμπειρίες και γνώσεις  για την αντιμετώπιση των συγχρόνων περιβαλλοντικών προκλήσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου. Παράδειγμα τέτοιας συνεργασίας είναι η τριμερής συνεργασία της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ στον τομέα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας των πολιτικών και των δράσεων προσαρμογής των τριών χωρών, στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στην ευρύτερη περιοχή από τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.

•    Βιώσιμη Ανάπτυξη
•    Κλιματική Αλλαγή
•    Βιοποικιλότητα
•    Σύμβαση της Βαρκελώνης
•    Δίκτυο Πράσινης Διπλωματίας της ΕΕΒιώσιμη Ανάπτυξη
Στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ένα ιδιαίτερης σημασίας θέμα που ενσωματώνει τρεις διαστάσεις: περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική. Τον Σεπτέμβριο 2015, εγκρίθηκε στα Η.Ε. η «Ατζέντα 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη», συμπεριλαμβανομένων των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ- SDGs). Η «Ατζέντα 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» περιλαμβάνει νέα θέματα, τα οποία δεν εμπεριέχονταν στους «Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας», που ολοκληρώθηκαν το 2015, όπως την κλιματική αλλαγή, την βιώσιμη κατανάλωση, την καινοτομία και την σημασία της ειρήνης και της δικαιοσύνης για όλους. Οι ΣΒΑ είναι καθολικοί, αφορούν όλες τις χώρες και στοχεύουν κυρίως στον τερματισμό της φτώχειας, της πείνας και της ανισότητας, στην ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, στη βελτίωση της πρόσβασης σε υγεία και εκπαίδευση ενώ, για την επίτευξή τους απαιτείται οικοδόμηση ισχυρών θεσμών και συνεργασιών.


Η Ελλάδα εργάζεται για την προσαρμογή των ΣΒΑ στις εθνικές προτεραιότητες, πολιτικές και ανάγκες, την συνοχή των τομεακών πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς την  διαμόρφωση εθνικής Στρατηγικής για την εφαρμογή τους έως το 2030.


Στο πλαίσιο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ (High Level Political Forum-HLPF) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ιούλιο 2018, η Ελλάδα παρουσίασε την «Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση (VNR) για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη», εστιάζοντας ιδιαίτερα στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με περιβαλλοντική διάσταση. Το πλήρες κείμενο της εν λόγω Έκθεσης βρίσκεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://sustainabledevelopment.un.org/content/ documents/19378Greece_VNR_Greece_2018_pdf_FINAL_140618.pdf


Κλιματική Αλλαγή
Η Κλιματική Αλλαγή αποτελεί μια παγκόσμια περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πρόκληση, οι επιδράσεις της οποίας έχουν επιπτώσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως, στους υδάτινους πόρους, στην ενέργεια, στην παραγωγή τροφίμων και στην ανθρώπινη υγεία. Προς αντιμετώπισή της, στη Διάσκεψη των Η.Ε για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Ρίο, 1992)  υιοθετήθηκε η Σύμβαση-Πλαίσιο των Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Η εν λόγω Σύμβαση, που έχει ως σκοπό τον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής , υπεγράφη από την Ελλάδα στις 12.6.1992 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 2.11.1994. Στη συνέχεια, το 1997 υιοθετήθηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο εισήγαγε νομικά δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών για τις αναπτυγμένες μόνο χώρες.


Έπειτα από πολλά χρόνια διεθνών διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία για το κλίμα με τη συμμετοχή όλων των χωρών, τα Mέλη της Σύμβασης-Πλαίσιο, στην 21η Διάσκεψη των Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή στο Παρίσι το 2015, ενέκριναν μια νέα καθολική και νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα, την «Συμφωνία των Παρισίων». Αυτή η φιλόδοξη και ισορροπημένη συμφωνία, που αποτελεί την πρώτη μείζονα πολυμερή συμφωνία του 21ου αιώνα, καθορίζει ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης με στόχο να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα πολύ μικρότερα από τους 2 °C ώστε να αποφευχθούν οι επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές.

Συμμετέχοντας ενεργά στις υπό εξέλιξη διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή και στηρίζοντας τις προσπάθειες της Ε.Ε. να ηγηθεί του αγώνα για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η Ελλάδα:

  • είναι από τις πρώτες χώρες που επικύρωσαν την Συμφωνία των Παρισίων,
  • παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της,
  • υποστηρίζει την ταχεία υλοποίησή της από όλα τα κράτη,
  • υποστηρίξει τον φιλόδοξο δεσμευτικό στόχο μετριασμού της ΕΕ για το 2030 και εργάζεται προς την επίτευξη των στόχων που της αναλογούν,
  • ήδη επιτυγχάνει τους στόχους μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που είχαν τεθεί για το 2020,
  • έχει σημειώσει σημαντικά βήματα στην κλιματική προσαρμογή, με την υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής και την θέσπιση Εθνικού Συμβουλίου προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή καθώς και την εκπόνηση Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής, τα οποία συνεισφέρουν στον σχεδιαζόμενο εθνικό μηχανισμό παρακολούθησής της και στην ενσωμάτωσή της στις εθνικές τομεακές πολιτικές και δράσεις.


Οι τελευταίες επιστημονικές εκθέσεις υπογραμμίζουν ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πρόκειται να θέσουν σε κίνδυνο τα φυσικά οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία, την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη ακόμα και την διεθνή ασφάλεια και προβλέπουν ότι στο μέλλον, χωρίς τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης, οι ελλείψεις πόρων και οι φυσικές καταστροφές αναμένεται να είναι οξύτερες. Συνεπώς, θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια για ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των χωρών καθώς και όλων των ενδιαφερομένων μερών, προς ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυσικών και κοινωνικο-οικονομικών συστημάτων στις κλιματικές επιπτώσεις.


Βιοποικιλότητα
Η Ελλάδα, λόγω της μεγάλης ποικιλίας κλιματολογικών και γεωμορφολογικών συνθηκών, διαθέτει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, με πολύ υψηλό βαθμό ενδημισμού, καθώς και ένα σχεδόν αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον που χαρακτηρίζει μεγάλα τμήματά της.

Η Ελλάδα έχει μια μακρόχρονη πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος, με νομοθεσία από το 1930 για την θέσπιση εθνικών δρυμών, είναι μια από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως που υιοθέτησε το 1986 νόμο-πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ οι αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος ενσωματώνονται στο Σύνταγμά της. Η πρόσφατη "Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 2014-2029" και το σχετικό "Πενταετές Πρόγραμμα Δράσης", θέτουν ως μακροπρόθεσμο όραμα της χώρας την έως το 2050 αποτροπή των καταστρεπτικών αλλαγών που οφείλονται στην απώλεια της βιοποικιλότητας και καθορίζουν τρεις γενικούς στόχους στρατηγικής: την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας,  την ανάδειξη της βιοποικιλότητας ως εθνικού φυσικού κεφαλαίου και την εντατικοποίηση της συμβολής της Ελλάδας στην παγκόσμια αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας.


Η Ελλάδα παραμένοντας προσηλωμένη στην προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων της, διαθέτει 446 περιοχές στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιστοιχούν στο 27,9% της χερσαίας έκτασης της χώρας και στο 22,3% της θαλάσσιας, συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιοποικιλότητας (Aichi Target 11, SDG 14.5) για προστασία του  17% των χερσαίων και του 10% του θαλασσίων περιοχών του πλανήτη έως το 2020.

Σύμβαση της Βαρκελώνης
Σύμβαση της Βαρκελώνης «για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου» υιοθετήθηκε το 1976 από τις χώρες της Μεσογείου και την τότε ΕΟΚ, με σκοπό το συντονισμό των δράσεών τους και τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη, καταπολέμηση και εξάλειψη της ρύπανσης της Μεσογείου και την βελτίωση του θαλασσίου και παρακτίου περιβάλλοντός της. Το 1995, τα Κράτη-Μέλη υιοθέτησαν την τροποποιημένη Σύμβαση της Βαρκελώνης, με νέο τίτλο: «Σύμβαση για την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και της Παράκτιας Περιοχής της Μεσογείου».

Το 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 19η Σύνοδος των Συμβαλλομένων Μερών (COP19) της Σύμβασης της Βαρκελώνης και των Πρωτοκόλλων της. Η Συνάντηση συνέπεσε χρονικά με τον επετειακό εορτασμό των 40 χρόνων της Σύμβασης και της λειτουργίας του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP), του οποίου η Συντονιστική Μονάδα - Γραμματεία της Σύμβασης της Βαρκελώνης φιλοξενείται από το 1981 στην Αθήνα. Στο Υπουργικό σκέλος της, με θέμα: “40 χρόνια συνεργασίας για τη διασφάλιση της υγείας και της παραγωγικότητας της Μεσογείου και των ακτών της: Συλλογική πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη”, συμμετείχαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος των μεσογειακών χωρών, οι οποίοι υιοθέτησαν τη «Διακήρυξη των Αθηνών», μέσω της οποίας δεσμεύθηκαν να εφαρμόσουν τα προγράμματα, τα σχέδια δράσης και τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν στην COP19. Τον Δεκέμβριο 2017 πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα η 20η Διάσκεψη των Μερών (COP20) της Σύμβασης της Βαρκελώνης.

Η Ελλάδα αποτελεί ενεργό μέλος της Σύμβασης, υποστηρίζοντας τους στόχους της για την βελτίωση του θαλασσίου και παρακτίου περιβάλλοντος της Μεσογείου, την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των μερών και την βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών της Μεσογείου.


Δίκτυο Πράσινης Διπλωματίας της ΕΕ
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνεκλήθη στη Θεσσαλονίκη το 2013, συμφωνήθηκε να προωθηθεί η ένταξη του περιβάλλοντος στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με τη δημιουργία ενός άτυπου δικτύου αρμοδίων στελεχών των Υπουργείων Εξωτερικών των Κρατών Μελών, του «Δικτύου Πράσινης Διπλωματίας» (Green Diplomacy Network). Η πρώτη συνάντηση του Δικτύου πραγματοποιήθηκε κατά την Ελληνική Προεδρία στις 25.6.2003, στην Αθήνα και από το 2012 λειτουργεί πλέον στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ (ΕΥΕΔ).


Το Δίκτυο Πράσινης Διπλωματίας προωθεί τη συντονισμένη δράση της εκτεταμένης διπλωματικής εκπροσώπησης της ΕΕ και των κρατών μελών της προς επίτευξη των διεθνών στόχων τους για το περιβάλλον και κυρίως για την κλιματική αλλαγή. Επίσης, διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και βέλτιστων πρακτικών για τα περιβαλλοντικά θέματα και την κλιματική διπλωματία μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των κρατών μελών και της ΕΥΕΔ  καθώς και το διάλογο σχετικά με την ενσωμάτωση των θεμάτων αυτών στην εξωτερική πολιτική.

Σχετικοί σύνδεσμοι:
-   sustainabledevelopment.un.org
-   www.unfccc.int
-   www.ypeka.gr
-  
http://web.unep.org/unepmap/
- https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/413/environment-and-climate-change_en

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018