Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας arrow Αποσπάσεις - Μετακινήσεις arrow Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών

Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών

Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2014

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 010.2/ΑΣ 560/1-12-2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών «Σύσταση και λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο “Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων” στο Υπουργείο Εξωτερικών» (ΦΕΚ 2484/τ.Β΄/5-12-2008) προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007).

Το πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει:

-  Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 3840/ΦΕΚ 53/τ. Α΄/31-3-2010)

- Την υπ’ αριθμ. 010.2/ΑΣ 561/1-12-2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Εξωτερικών «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων» (ΦΕΚ 2484/τ.Β΄/5-12-2008).

Η πρόσκληση αφορά σε τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ.

Εκ των ανωτέρω θέσεων η μία (1) αφορά σε θέση προϊσταμένου της Μονάδας Γ «Οργάνωση και Υποστήριξη».

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν το είδος της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών υπ’ αριθμ. 010.2/ΑΣ561/1-12-2008 (ΦΕΚ 2484/τ.Β΄/5-12-2008) σχετικά με την αντίστοιχη θέση, ως απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Αναφορικά με τα ως άνω οριζόμενα προσόντα είναι επιθυμητά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των προκηρυσσομένων θέσεων, τα εξής:

-Για τη θέση του Προϊσταμένου της Μονάδας Γ, η ειδικότητα Νομικού (ΠΕ) με εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών κυρίως, και η Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε υπηρεσία η οποία διαχειριζόταν ή υλοποιούσε έργα του ΕΣΠΑ ή του Γ΄ ΚΠΣ, κατά προτίμηση Ειδική Υπηρεσία του ΕΣΠΑ ή του Γ΄Κοινοτικού πλαισίου.

-Για τις άλλες θέσεις (ΠΕ) η εμπειρία των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις ή Υπηρεσίες που διαχειρίζονταν ή υλοποιούσαν έργα του ΕΣΠΑ ή του Γ΄ΚΠΣ κατά προτίμηση Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ ή του ΕΣΣΑΑ ή του ΕΣΣAΑΛ ή του Γ΄ΚΠΣ ενώ είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η εμπειρία τους στη διαχείριση έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα» ή «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα τηρηθούν τα οριζόμενα στην με Αρ. Πρωτ.: 15154/ΕΥΘΥ271/08-04-2013 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ «Διαδικασία αποσπάσεων και μετακινήσεων υπαλλήλων στις ΕΥ σύμφωνα με το άρθρο 18 ν.3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/3-12-2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α΄/28-2-2013)».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν:

- Αίτηση υποψηφιότητας
- Τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα
- Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών, οδός Βασ. Σοφίας 1, 10672 Αθήνα, 1ος όροφος, έως την 19η Φεβρουαρίου 2014, ώρα 15.00.

Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή.

Πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών, Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.mfa.gr.

Θα παρακαλούσαμε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους των υπηρεσιών ευθύνης σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ.: 210-3684139 (κ. Αγιακάτσικας) ή 210-3684266 (κα Εξάρχου) και ώρες 09.30΄-15.00΄.


Συνημμένα Αρχεία

Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών


ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σελ.1 και σελ.2

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ