Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας arrow Πρακτική Άσκηση arrow Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Υπουργείο Εξωτερικών σε εθελοντική βάση (εκτός ΕΣΠΑ)

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Υπουργείο Εξωτερικών σε εθελοντική βάση (εκτός ΕΣΠΑ)

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

23/09/20 για PK1-2ST , PK2-2ST

30/09/20 για PK3-2ST PK4-2ST PK5-2ST

Η Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με τη ΣΤ2 Διεύθυνση Μηχανογράφησης, Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής προκηρύσσει θέσεις Άμισθης Πρακτικής Άσκησης 3, 4 και 6 μηνών για ενεργούς φοιτητές θετικών επιστημών, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

Κωδικός Θέσης Τίτλος θέσης άμισθης πρακτικής άσκησης Περίοδος εκπόνησης
PK1-2ST Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου σε Πληροφοριακά Συστήματα, έλεγχοι διείσδυσης (PenTest), ηλεκτρονική παρείσφρηση (Hacking). IDS/IPS.

1-2 θέσεις

Τομέας: Πληροφορική, Επικοινωνίες, Ηλεκτρονική Ασφάλεια
Έως 4 μήνες πλήρους απασχόλησης, δυνατότητα χρονικής επέκτασης, ευέλικτο πρόγραμμα, δυνατότητα και για μειωμένο ωράριο.
PK2-2ST Ασύρματες επικοινωνίες και ασφάλεια, ΙοΤ

1-2 θέσεις

Τομέας: Πληροφορική, Επικοινωνίες, Ηλεκτρονική Ασφάλεια
Έως 6 μήνες πλήρους απασχόλησης, δυνατότητα χρονικής επέκτασης, ευέλικτο πρόγραμμα, δυνατότητα και για μειωμένο ωράριο
PK3-2ST Κρυπτολογία / Κβαντική Υπολογιστική

1-2 θέσεις

Τομέας: Πληροφορική, Επικοινωνίες, Ηλεκτρονική Ασφάλεια, Μαθηματικά, Φυσική
Έως 4 μήνες πλήρους απασχόλησης, ευέλικτο πρόγραμμα.
PK4-2ST Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής χώρων σύγχρονων τεχνολογικών εγκατάστασεων

2 θέσεις

1 θέση από Σχολή Αρχιτεκτονικής και 1 θέση από Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Έως 3 μήνες για ολοκλήρωση ανατεθειμένου έργου.
PK5-2ST Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

1-2 θέσεις

Τομέας: Προγραμματιστής, γραφικός σχεδιασμός.
Έως 4 μήνες πλήρους απασχόλησης, ευέλικτο πρόγραμμα, δυνατότητα και για μειωμένο ωράριο
PK6-2ST
Διαχειριστής Συστήματος

1-2 θέσεις

Τομέας: Διαχειριστής εξυπηρετητών και δικτυακών στοιχείων
3-6 μήνες πλήρους απασχόλησης, ευέλικτο πρόγραμμα, δυνατότητα και για μειωμένο ωράριο

Οι θέσεις με κωδικούς PK[1,2,3,5]-2ST απαιτούν άριστη γνώση αγγλικών. Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αιτήσεις για περισσότερες της μιας θέσης, με ξεχωριστή αποστολή email. Για έκαστη θέση, ισχύουν προϋποθέσεις. Αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για κωδικό θέσης, θα απορρίπτονται άνευ απαντήσεως. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν στις θέσεις PK[1,2,3]-2ST. Οι ασκούμενοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δίκτυα, πληροφορίες ή υλικά, ενώ η Διπλωματική Ακαδημία δύναται να τερματίσει την πρακτική άσκηση ασκούμενου οποτεδήποτε προκύψει πρόβλημα (π.χ. εάν δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του έργου, εάν δεν παραδίδονται εγκαίρως τα αποτελέσματα του έργου ανάθεσης, δεν έχουν κόσμια συμπεριφορά κ.α.). Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης δύναται να πραγματοποιείται, εν μέρει και κατά περίπτωση θέσεως, εξ’ αποστάσεως.

Οι ασκούμενοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του φοιτητή καθ’ όλη την διάρκεια της άμισθης πρακτικής άσκησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, θα χορηγείται στον ασκούμενο φοιτητή Βεβαίωση/συστατική επιστολή.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αξιολογηθούν βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών του αιτούμενου, της συνάφειας εκπαίδευσης, του θεωρητικού υποβάθρου, των βαθμολογίας, εργασιών και δημοσιεύσεων, της πρακτικής εμπειρίας, του ελέγχου προαπαιτούμενων, αλλά και της χρονικής σειράς παραλαβής των αιτήσεων. Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, όσοι εκ των ενδιαφερομένων επιλεγούν, θα ενημερωθούν εγγράφως με ηλεκτρονικό μηνυμα, προκειμένου να παραστούν σε προφο­ρική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί από τη Διπλωματική Ακαδημία και τη ΣΤ2 Διεύθυνση του Υπουργείου, με δυνατότητα αυτή να πραγματοποιηθεί μερικώς και ηλεκτρονικά.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κωδικός Θέσης Προαπαιτούμενα Προθεσμία λήψης αίτησης
PK1-2ST Πρακτική εμπειρία, χρήση λογισμικού δικτυακής προσομοίωσης. 23/09/20
14/12/20
19/2/2021

ΕΝΕΡΓΗ

PK2-2ST Αποδεδειγμένη γνώση ήτοι υψηλή βαθμολογία στο γνωστικό αντικείμενο, οργανωτική σκέψη, ερευνητικό έργο και συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε Journal/Transaction της ΙΕΕΕ. 23/09/20 14/12/2020
19/2/2021

ΕΝΕΡΓΗ

PK3-2ST Αποδεδειγμένη εμπειρία είτε ως μάθημα είτε ως εργασία εκπαίδευσης σε βασικές πτυχές κρυπτολογίας. Μαθηματικό υπόβαθρο για κατανόηση μαθηματικών όρων. 30/09/20
21/12/20
26/2/2021

ΕΝΕΡΓΗ

PK4-2ST Αξιόλογη πορεία στις ακαδημαϊκές επιδόσεις, εργασία πάνω σε σχεδιασμό χώρων. 30/09/20

PK5-2ST Πρακτική εμπειρία, υλοποιημένα έργα σε τεχνολογίες διαδικτύου. 30/09/20
21/12/20
26/2/2021

ΕΝΕΡΓΗ

PK6-2ST Αναβάθμιση λογισμικού, Λ.Σ. και υλισμικού εξυπηρετητών και δικτυακών στοιχείων. Εντοπισμός αστοχιών υλικού και επίλυσης αυτών. Δεξιότητες και εμπειρία σε δικτυακή διαχείριση και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης θα ληφθεί υπ' όψιν. 26/2/2021

ΕΝΕΡΓΗ

Προϋπόθεση επιλογής ενός υποψηφίου/ας αποτελεί να έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Αίτηση για οιαδήποτε θέση, όπου θα αναφέρεται υποχρεωτικά ο κωδικός θέσης
  2. Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία, που θα αποτυπώνει τα προσόντα και τα προαπαιτούμενα σε σχέση με έκαστη θέση
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποίαν θα αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καμία χρηματική απαίτηση έναντι του ελληνικού δημοσίου
  4. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού φορέα του φοιτητή ή του κηδεμόνα του, όπου θα εμφαίνεται ο αριθμός ασφαλισμένου για ατυχήματα σε χώρο εργασίας
  5. Πιστοποιητικό σπουδών από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου του φοιτητή
  6. Συστατική επιστολή Kαθηγητού για τον ενδιαφερόμενο φοιτητή.

Τα δικαιολογητικά 1 και 2 (Αιτήσεις και βιογραφικά) θα αποστέλλονται στα emails και κοινοποίηση (C.C) στο , ενώ τα υπόλοιπα 3,4,5,6 θα επιδίδονται μετά την επιτυχία των φοιτητών στη Διπλωματική Ακαδημία.

Σύμφωνα με τις αποσταλείσες αιτήσεις και της καταλληλότητας αυτών, καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας σε έκαστη από τις ανωτέρω θέσεις δύναται να παραταθεί χρονικά. Τυχόν νέες ημερο­μηνίες θα επικαιροποιούνται στην αναρτημένη προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ:

www.mfa.gr → Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας → Πρακτική Άσκηση και επιλογή της παρούσας προκήρυξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- για το αντικείμενο της πρακτικής/ Συνέντευξη, ΣΤ2 Δ/νση, τηλ. 210-3683431