Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
greek german
Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης
Αρχική arrow Οι Αρχές Μας arrow Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης arrow Νέα arrow Παράταση προκήρυξης θέσης οδηγού

Παράταση προκήρυξης θέσης οδηγού

Τρίτη, 20 Νοέμβριος 2018

Φραγκφούρτη, 20 Νοεμβρίου 2018


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Μέχρι 1η Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκηρύσσεται  μία  κενή θέση  Οδηγού  που  θα  προσληφθεί για τις ανάγκες του Γενικού Προξενείου Φραγκφούρτης, ως επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διετή).


Η συγκεκριμένη θέση είναι πλήρους απασχόλησης. Ανανέωσή της είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για μόνιμη ή αυτόματα ανανεούμενη σύμβαση.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε άτομα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία διαθέτουν ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία με δυνατότητα εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος  της  ηλικίας  τους  και  να  μην  υπερβαίνουν  το  60ό  έτος,  να  είναι  μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας και να έχουν απαραιτήτως τα εξής προσόντα:

‐Απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή ισοτίμου γερμανικού σχολείου           
‐Πολύ καλή γνώση γερμανικής και ελληνικής γλώσσας    (γραπτού και  προφορικού λόγου)
‐ Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή

-Προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας

-Σωματική και πνευματική ικανότητα προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.

Επίσης,  απαιτείται:
-Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  (ελληνικό‐ γερμανικό  κατά  περίπτωση),  οι  δε  άρρενες  θα  πρέπει  να  έχουν  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  ή  να  έχουν  απαλλαγεί  νόμιμα από αυτές.

Περαιτέρω επιθυμητά προσόντα, που θα ληφθούν υπόψη:       
‐ Καλή γνώση της αγγλικής

Ο/η επιλεγείς/σα θα πρέπει να έχει δυνατότητα και ετοιμότητα να προσφέρει υπηρεσίες και πέραν του συνήθους εργασιακού ωραρίου, εφ’ όσον τούτο απαιτηθεί.
Η συγκεκριμένη θέση δεν απαιτεί προϋπηρεσία. Τυχόν ύπαρξή της θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση  των υποψηφιοτήτων, όπως επίσης η γνώση επιπλέον γλωσσών, ενδεχόμενη πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης ή η ύπαρξη άλλων συναφών με την συγκεκριμένη θέση προσόντων.

Αιτήσεις  και  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  στο  Γενικό  Προξενείο  (αρμόδια  η  κα. Ξυνού)  το  αργότερο  μέχρι  την  1η Δεκεμβρίου 2018, είτε ταχυδρομικά  στη διεύθυνση: GRIECHISCHES GENERALKONSULAT  Ζeppelinallee 43, 60325, Frankfurt, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: