Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
greek german
Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης

Προκήρυξη Θέσεως Εργασίας

Τρίτη, 05 Φεβρουάριος 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ                              

Φραγκφούρτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκηρύσσεται  μία  θέση  Iδιαιτέρας / Ιδιαιτέρου Γραμματέως  που  θα  προσληφθεί για τις ανάγκες του Γενικού Προξενείου Φραγκφούρτης, ως επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διετή).
Η συγκεκριμένη θέση είναι πλήρους απασχόλησης. Ανανέωσή της είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για μόνιμη ή αυτόματα ανανεούμενη σύμβαση.
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε άτομα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία διαθέτουν ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία με δυνατότητα εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος  της  ηλικίας  τους  και  να  μην  υπερβαίνουν  το  60ό  έτος,  να  είναι  μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας και να έχουν απαραιτήτως τα εξής προσόντα:
‐Απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή ισοτίμου γερμανικού σχολείου           
‐Άριστη γνώση γερμανικής και ελληνικής γλώσσας  (γραπτού και  προφορικού λόγου)
‐ Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή  (ιδίως προγράμματα  ΜS Οffice) και δακτυλογράφησης
Προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας
Σωματική και πνευματική ικανότητα προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.
Επίσης,  απαιτείται:
Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  (ελληνικό‐ γερμανικό  κατά  περίπτωση),  οι  δε  άρρενες  θα  πρέπει  να  έχουν  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  ή  να  έχουν  απαλλαγεί  νόμιμα από αυτές.
Περαιτέρω επιθυμητά προσόντα, που θα ληφθούν υπόψη:       
‐ Πτυχίο ή / και εμπειρία επί θεμάτων δημόσιας διοίκησης
‐ Καλή γνώση της αγγλικής
Ο/η επιλεγείς/σα θα πρέπει να έχει δυνατότητα και ετοιμότητα να προσφέρει υπηρεσίες και πέραν του συνήθους εργασιακού ωραρίου, εφ’ όσον τούτο απαιτηθεί.
Η συγκεκριμένη θέση δεν απαιτεί προϋπηρεσία. Τυχόν ύπαρξή της θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση  των υποψηφιοτήτων, όπως επίσης και η κατοχή ακαδημαϊκών τίτλων, η γνώση επιπλέον γλωσσών, ενδεχόμενη πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης ή η ύπαρξη άλλων συναφών με την συγκεκριμένη θέση προσόντων.
Αιτήσεις  και  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  στο  Γενικό  Προξενείο  (αρμόδια  η  κα. Ξυνού)  το  αργότερο  μέχρι  την  19η Φεβρουαρίου 2019, είτε ταχυδρομικά  στη διεύθυνση: GRIECHISCHES GENERALKONSULAT  Ζeppelinallee 43, 60325, Frankfurt, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: