Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
Η Ελλάδα στη Νορβηγία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάϊο του 2019.

Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάϊο του 2019.

Τετάρτη, 13 Φεβρουάριος 2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσλο, 13 Φεβρουαρίου 2019

Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάϊο του 2019.

Όπως είναι γνωστό, τον Μάϊο του 2019 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην εκλογική διαδικασία, παράλληλα με τους Έλληνες εκλογείς της Επικράτειας, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι Έλληνες πολίτες που διαβιούν, ή ευρίσκονται για διαφόρους λόγους εκτός Ελλάδος. Η ψηφοφορία για τους Έλληνες εκλογείς στο εξωτερικό θα διεξαχθεί το Σάββατο, 25 Μαΐου 2019.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών που  διαμένουν στην Νορβηγία ή στην Ισλανδία, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί  στο Όσλο ή στο Ρέυκιαβικ, αλλά μόνον σε Ελληνική Πρεσβευτική ή Προξενική Αρχή (Έμμισθο ή Άμισθο Προξενείο) που λειτουργεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια, όσοι Έλληνες πολίτες, διαμένουν ή θα ευρίσκονται στην Νορβηγία ή στην

Ισλανδία κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών και επιθυμούν να ψηφίσουν, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, τους οποίους καταρτίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, και για τον σκοπό αυτό  θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση–δήλωση στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Όσλο, έως 20  Μαρτίου 2019 το αργότερο, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους της ελληνικής διπλωματικής ή προξενικής Αρχής της πόλης στην χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επιλέξουν κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησής τους (βλ. συνημμένο πίνακα).

Η αίτηση-δήλωση θα συμπληρώνεται μόνον μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου

Εσωτερικών (www.ypes.gr), από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και θα εκτυπώνεται σε τρία (3) αντίγραφα.

Στην συνέχεια, ο εκλογέας θα καταθέτει τα τρία (3) αντίγραφα της αίτησης – δήλωσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Όσλο,  μαζί με τρία (3) φωτοαντίγραφα των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου του όπου αναγράφονται τα στοιχεία του.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις θα κατατίθενται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 10:00-16:00.

Σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος (μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, πρόβλημα υγείας, κλπ), η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μπορεί να γίνεται και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ενδιαφερομένου, ή και ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Όσλο (Nobels Gate 45, PO BOX 4020 AMB, 0244, Oslo).

Ειδικώτερα, εάν ο εκλογέας επιλέξει την ταχυδρομική αποστολή της αίτησης – δήλωσης, θα πρέπει, και στην περίπτωση αυτή, να αποστείλει τρία (3) αντίγραφα της αίτησης – δήλωσης, συνοδευόμενα από τρία (3) φωτοαντίγραφα της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του,  εσωκλείοντας στην επιστολή του και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, email).

Τέλος, όσοι Έλληνες πολίτες  θα έχουν  υποβάλει αίτηση-δήλωση στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Όσλο, προκειμένου να ψηφίσουν σε Ελληνική Πρεσβευτική Προξενική Αρχή χώρας – μέλους της ΕΕ της επιλογής τους, αλλά θα ευρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο στην Ελλάδα, την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών στην επικράτεια της χώρας μας (26.5.2019),  δεν στερούνται το δικαίωμα να ψηφίσουν στην Ελλάδα, στον Δήμο της βασικής τους εγγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν ήδη ψηφίσει την προηγουμένη (δηλαδή στις 25.5.2019, ημέρα ψηφοφορίας στο εξωτερικό).

Τυχόν τέτοια ενέργεια, μη επιτρεπτή βάσει του εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα επισύροντας ποινικές και άλλες κυρώσεις.