Κυριακή, 16 Μαΐου 2021
Η Ελλάδα στη Νορβηγία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Προκήρυξη για πλήρωση μίας θέσεως Μεταφραστού στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Όσλο

Προκήρυξη για πλήρωση μίας θέσεως Μεταφραστού στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Όσλο

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Όσλο προκηρύσσει μία θέση Μεταφραστού πλήρους απασχόλησης, με μεικτές αποδοχές 3.700,00€ για την κάλυψη της οποίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες τυπικές προϋποθέσεις:
1. Να διαθέτουν μόνιμη διαμονή στην Νορβηγία.
2. Να έχουν άριστη γνώση της νορβηγικής γλώσσας.
3. Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
4. Να έχουν συμπληρώσει το 25ο  έτος ηλικίας.
5. Εφόσον είναι Έλληνες υπήκοοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Επιπλέον των ανωτέρω, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατωτέρω μνημονευόμενα ειδικά προσόντα:
1. Να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
2. Να έχουν άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, Internet, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης).

Σημειώνεται ότι θα συνεκτιμηθεί η κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τυχόν προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αποστέλλοντας επιστολή (cover letter), με την οποία θα εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για την ανωτέρω θέση, επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα και τα κατωτέρω μνημονευόμενα δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Όσλο ( ), με την ένδειξη «Eκδήλωση ενδιαφέροντος για την θέση Μεταφραστού στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Όσλο»:
1. Αντίγραφο διαβατηρίου ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (εφόσον πρόκειται για Έλληνες υπηκόους).
2. Δικαιολογητικά από τα οποία θα πιστοποιείται η μόνιμη διαμονή στην Νορβηγία.
3. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (εφόσον διαθέτουν).
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον διαθέτουν).  
5. Συστατικές επιστολές (εφόσον διαθέτουν).

Όσοι εκ των υποψηφίων κριθούν επιλέξιμοι, θα χρειασθεί να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου. Προς τούτο, η Πρεσβεία θα τους εφοδιάσει με το αναγκαίο έγγραφο προκειμένου δυνηθούν αιτηθούν οι ίδιοι την χορήγηση, αποσπάσματος ποινικού μητρώου.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις και διαθέτουν τα ειδικά προσόντα για την κατά τα ανωτέρω προκηρυχθείσα θέση, θα κληθούν να εμφανισθούν στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Όσλο (Nobelsgate 45, 0268, Oslo), ενώπιον Επιτροπής, η σύνθεση της οποίας ορίζεται από την Πρεσβεία, σε ημέρα και ώρα, η οποία θα τους γνωστοποιηθεί εγκαίρως.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020.