Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Διοικητικά

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου από το Προξενείο είναι να έχει τελέσει γάμο ο αιτών στην Ιαπωνία και να καταθέσει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση προς το Προξενικό Γραφείο,
2. Πιστοποιητικό γάμου από την Εκκλησία (υποχρεωτικό για όσους γάμους έχουν τελεσθεί προ της 18ης/7/1982) ή από το Δημαρχείο. Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει εάν πρόκειται για τον πρώτο, δεύτερο κλπ γάμο που τελεί εκάτερος των συζύγων,
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο,
4. Ελληνικά διαβατήρια ή ταυτότητες όποιου από τους συζύγους έχει την Ελληνική υπηκοότητα. Εάν αυτά δεν υπάρχουν ή δεν περιλαμβάνουν όλα τα δημοτολογικά  στοιχεία του αιτούντος, τότε απαιτείται το πιστοποιητικό δημοτολογίου από τον οικείο Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα. Εάν και οι δύο σύζυγοι έχουν την Ελληνική υπηκοότητα, τότε είναι αναγκαία διαβατήρια / ταυτότητες ή πιστοποιητικά δημοτολογίου για αμφοτέρους. Τα πιστοποιητικά δημοτολογίου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί προσφάτως (έως 6 μήνες). 

Η εγγραφή γάμου αποτιμάται 1 Ευρώ, όσο και το ακριβές αντίγραφο αυτής (ΠΔ 116, 30.04.2002/ΦΕΚ 96, ΤΕΥΧΟΣ Α΄). Απαιτούνται δύο αντίγραφα, επομένως το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 3 Ευρώ.

Για τυχόν ερωτήματα ή πρόσθετες διευκρινίσεις μπορείτε να διαβιβάζετε τα αιτήματά σας μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή στον αριθμό Φαξ +81(0)3 34024642, είτε τέλος να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο υπάλληλο του Προξενείου στο τηλέφωνο +81(0)3 34030871/2.Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2013
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση