Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Ληξιαρχικές Πράξεις


Πληροφορίες για κατοικίδια

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 388/2010 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2010 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό ζώων συντροφιάς ορισμένων ειδών που μπορούν να υπόκεινται σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 114 της 07/05/2010 σ. 0003 - 0004

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 388/2010 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2010 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό ζώων συντροφιάς ορισμένων ειδών που μπορούν να υπόκεινται σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου [1], και ιδίως το άρθρο 19,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ορίζει τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και τους κανόνες περί ελέγχου αυτών των μετακινήσεων. Εφαρμόζεται στις μετακινήσεις, μεταξύ κρατών μελών ή με προέλευση τρίτες χώρες, ζώων συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. Σκύλοι, γάτες και νυφίτσες περιλαμβάνονται στα μέρη Α και Β του εν λόγω παραρτήματος.

(2) Οι όροι που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 διαφέρουν, ανάλογα με το αν τα κατοικίδια μετακινούνται μεταξύ των κρατών μελών ή από τρίτες χώρες προς τα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι όροι για τέτοιου είδους μετακινήσεις από τρίτες χώρες διαφέρουν ακόμα περισσότερο όταν πρόκειται για μετακινήσεις μεταξύ των τρίτων χωρών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β τμήμα 2 του εν λόγω κανονισμού και μεταξύ των τρίτων χωρών που αναφέρονται στο ίδιο παράρτημα μέρος Γ.

(3) Οι τρίτες χώρες που εφαρμόζουν για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς κανόνες τουλάχιστον ισοδύναμους με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003, περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β τμήμα 2 του ίδιου κανονισμού.

(4) Στο εμπόριο εφαρμόζεται γενικά η οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ [2].

(5) Για να αποφευχθεί τυχόν δόλια παρουσίαση εμπορικών μετακινήσεων ως μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003, στο άρθρο 12 του εν λόγω κανονισμού προβλέπεται ότι οι όροι και οι έλεγχοι που ορίζονται στην οδηγία 92/65/ΕΟΚ εφαρμόζονται στις μετακινήσεις πάνω από πέντε ζώων συντροφιάς όταν τα ζώα εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτη χώρα διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β τμήμα 2.

(6) Η πείρα από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 έδειξε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να παρουσιάζονται εμπορικές μετακινήσεις σκύλων, γατών και νυφιτσών δολίως ως μη εμπορικές, όταν τα ζώα αυτά μετακινούνται προς ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β τμήμα 2 του εν λόγω κανονισμού.

(7) Για να αποφευχθούν οι πρακτικές αυτές και να εξασφαλιστεί μια ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003, πρέπει να θεσπιστούν οι ίδιοι κανόνες για τους σκύλους, τις γάτες και τις νυφίτσες που μετακινούνται προς ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β τμήμα 2 του ίδιου κανονισμού.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι όροι και οι έλεγχοι που αναφέρονται στο σημείο β) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 εφαρμόζονται στη μετακίνηση των ζώων συντροφιάς του είδους που αναφέρεται στο παράρτημα Ι μέρη Α και Β του εν λόγω κανονισμού όταν μετακινούνται συνολικά πάνω από πέντε ζώα προς ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β τμήμα 2 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2010.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel Barroso
[1] ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 1.
[2] ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.

Δείγμα Κτηνιατρικού πιστοποιητικού

Για τυχόν ερωτήματα ή πρόσθετες διευκρινίσεις μπορείτε να διαβιβάζετε τα αιτήματά σας μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή στον αριθμό Φαξ (03) 34024642, είτε τέλος να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο υπάλληλο του Προξενείου στο τηλέφωνο (03) 34030871/2.Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2013
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση