Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Διαβατήρια

Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση ή ανανέωση του Ελληνικού Διαβατηρίου τους μπορούν να προσέλθουν στο Προξενικό Γραφείο, κατόπιν ραντεβού, προκειμένου να συνταχθεί η απαραίτητη ηλεκτρονική αίτηση και ληφθούν δακτυλικά αποτυπώματα. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος.

Δικαιολογητικά


1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Προξενείο). Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανήλικος, η αίτηση συμπληρώνεται από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα

2. Προηγούμενο διαβατήριο.  Το διαβατήριο επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Δύο (2) πρόσφατες (τελευταίου μήνα) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες, συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επισημαίνουμε ότι εάν οι φωτογραφίες δεν πληρούν τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από της Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα. Γι' αυτό προτείνεται να εκτυπώνετε τις τεχνικές προδιαγραφές (πατήστε εδώ) και να τις προσκομίζετε στο φωτογραφείο της επιλογής σας

4. Δελτίο Ταυτότητος (ΔΑΤ) νέου τύπου, προκειμένου να εκδοθεί από το Προξενικό Γραφείο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο) όπου ο αιτών αναφέρει:

- Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου
-Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αρπαγή, εμπόριο δούλων, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων, ακούσια απαγωγή, σωματεμπορία ή διακίνηση λαθρομεταναστών.
-Αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα
-Εάν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης
-Αν είναι ανυπότακτος εξωτερικού
-Εάν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από την χώρα

6. Κατά τη σύνταξη της αίτησης καταβάλλονται στο Προξενικό Γραφείο τα προβλεπόμενα παράβολα ύψους 84,40 ευρώ για διαβατήρια ενηλίκων και 73,60 ευρώ για διαβατήρια ανηλίκων έως 14 ετών.

Παραλαβή νέου διαβατηρίου


Το Προξενικό Γραφείο, στη συνέχεια, αποστέλλει το φάκελο της αίτησης στην Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα. Για να ενημερωθείτε για το στάδιο εξέτασης της αίτησής σας, πατήστε εδώ. Ο αιτών παραλαμβάνει το νέο διαβατήριο από το Προξενικό Γραφείο, προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη κατάθεσης δικαιολογητικών καθώς και το παλαιό διαβατήριο προς ακύρωση.

Αντικατάσταση διαβατηρίου


Αντικατάσταση ισχύοντος διαβατηρίου γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις.
1. Έχουν συμπληρωθεί όλες οι σελίδες του, ώστε η περαιτέρω χρησιμοποίησή του να είναι ανέφικτη
2. Επήλθαν μεταβολές  στοιχείων της προσωπικής κατάστασης του κατόχου του διαβατηρίου.
3. Υπάρχουν αλλοιώσεις στη φωτογραφία ή στις εσωτερικές εγγραφές ή επήλθε  φθορά του διαβατηρίου.
4. Περιλαμβάνονται στις σελίδες του διαβατηρίου ενδείξεις κράτους , οι οποίες καθιστούν αδύνατη τη μετάβαση του κατόχου του σε συγκεκριμένο κράτος.
Το νέο διαβατήριο που χορηγείται σε αντικατάσταση του παλαιού,  ισχύει για όσο χρόνο απέμενε μέχρι τη λήξη του παλαιού διαβατηρίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ίδια με αυτά της αρχικής έκδοσης διαβατηρίου καθώς  και η προσκόμιση του παλαιού διαβατηρίου.

Σε περίπτωση αντικατάστασης διαβατηρίου προσκομίζονται τα ίδια δικαιολογητικά όπως στην περίπτωση έκδοσης νέου ή ανανέωσης διαβατηρίου, εκτός από το ύψος των προβλεπόμενων παραβόλων που στην περίπτωση αυτή είναι 58 ευρώ. Επισημαίνεται ότι το νέο διαβατήριο που εκδίδεται προς αντικατάσταση έχει διάρκεια μόνο έως την ημερομηνία λήξης του παλαιού προς αντικατάσταση διαβατηρίου.

Απώλεια- Κλοπή διαβατηρίου


Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου στο Μαυροβούνιο, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αμέσως δήλωση στην πλησιέστερη μαυροβουνιακή αστυνομική αρχή λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση την οποία προσκομίζει στο Προξενικό Γραφείο όπου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου. Σημειώνεται ότι για την επανέκδοση διαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειας απαιτείται η πάροδος τουλάχιστον τριών μηνών από την ημερομηνία δήλωσης του γεγονότος στο Προξενικό Γραφείο.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 03 Νοέμβριος 2017

Δείτε τα βίντεό μας στο Youtube Δείτε τις φωτογραφίες μας στο FlickrΣυνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση