Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στο Μαυροβούνιο arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Νέα διατίμηση Προξενικών Τελών και Δικαιωμάτων

Νέα διατίμηση Προξενικών Τελών και Δικαιωμάτων

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα "Π.Δ. 16/31/01.2014"  ισχύει από 1 Μαρτίου 2014 νέα διατίμηση των προξενικών πράξεων οποίες πραγματοποιούνται από τα Προξενεία και Προξενικά Γραφεία της Ελλάδος σε όλο τον κόσμο.


Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα καταβλητέα προξενικά τέλη των συνηθέστερων πράξεων που διενεργούνται από το Προξενικό Γραφείο της Ελλάδος στην Ποντγκόριτσα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αιτήσεις, αναφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, προς τις
Προξενικές Αρχές.
ΑΤΕΛΩΣ
Επικύρωση υπογραφής Έλληνα πολίτη και πολίτη Ε.Ε. ΕΥΡΩ 10
Επικύρωση υπογραφής αλλοδαπού φυσικού προσώπου ή νομίμου
εκπροσώπου αλλοδαπού νομικού προσώπου (πλην χωρών Ε.Ε.).
ΕΥΡΩ 30
Επικύρωση μετάφρασης εξουσιοδοτημένου μονίμου υπαλλήλου
έμμισθης Προξενικής Αρχής, ή ιδιώτη επίσημου μεταφραστή. Σε
κάθε περίπτωση η επικύρωση αφορά στην υπογραφή του μεταφραστή.
ΕΥΡΩ 30
Θεώρηση βεβαιώσεων ή αποδείξεων σχετικών με νοσήλια
ασφαλισμένων του Δημοσίου ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
ΑΤΕΛΩΣ
Θεώρηση πάσης φύσεως εγγράφων, εκτός των όσων ρητώς
αναφέρονται στο παρόν διάταγμα.
ΕΥΡΩ 10
ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Εθνικές θεωρήσεις αλλοδαπών διαβατηρίων

ΕΥΡΩ 180,−(ενιαία)
ΕΥΡΩ 90,− (φοιτητές)
Ατελώς (μόνο κατόπιν εγγράφου
εγκρίσεως Κ.Υ. ΥΠ. ΕΞ)

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, γάμου, θανάτου,
σύναψης συμφώνου συμβίωσης, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος ή επωνύμου
ΕΥΡΩ 10,− Με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα πρόστιμα περί
εκπροθέσμων δηλώσεων
Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων γενικώς. ΕΥΡΩ 10
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύνταξη πληρεξουσίου (Διορισμός, ανάκληση). Το Φύλλο. ΕΥΡΩ 50
Αντίγραφα πληρεξουσίων και λοιπών συμβολαιογραφικών
πράξεων. Το Φύλλο.
ΕΥΡΩ 10

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 16/31/01.2014, για κάθε ενασχόληση μονίμου προξενικού υπαλλήλου, κατόπιν αιτήσεως ιδιώτη ή χάριν ιδιωτικού συμφέροντος, εκτός του προξενικού καταστήματος, εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, με την έκδοση γραμματίου είσπραξης, δικαίωμα 150 ευρώ ανά τετράωρο ή χρονικό διάστημα μικρότερου αυτού. Τα τέλη αυτά διπλασιάζονται σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση του υπαλλήλου εκτός της πόλης, όπου εδρεύει η προξενική αρχή.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 01 Αύγουστος 2014

Δείτε τα βίντεό μας στο Youtube Δείτε τις φωτογραφίες μας στο FlickrΣυνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση