Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Ληξιαρχικές Πράξεις

Για την πραγματοποίηση των  ληξιαρχικών πράξεων στο Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Όσλο, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά ανά περίπτωση. Σημειώνεται ότι προς διευκόλυνση των πολιτών απαιτείται προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με Προξενικό Γραφείο προς ρύθμιση συνάντησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

 • Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο με τη σφραγίδα  APOSTILLE
 • Διαβατήρια γονέων ή ελληνικές ταυτότητες
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προς διευκόλυνση η αναζήτηση μπορεί να γίνει αυταπαγγέλτως)
 • Αυτοπρόσωπη παρουσία του έχοντος την ελληνική υπηκοότητα γονέος ή του τέκνου (εφ΄οσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος) ή τρίτου προσώπου εφοδιασμένου με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για τέκνα εκτός γάμου πριν της δήλωσης προγείται η σύνταξη πράξης αναγνώρισης του τέκνου για την οποία απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ ΠΟΥ ΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Πιστοποιητικό γάμου επικυρωμένο με τη σφραγίδα  APOSTILLE από τις αρμόδιες νορβηγικές Αρχές

 • Διαβατήρια ή ελληνικές ταυτότητες
 • Αυτοπρόσωπη παρουσία ενός εκ των συζύγων του έχοντος την ελληνική υπηκοότητα) ή τρίτου προσώπου εφοδιασμένου με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου


ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

 • Διαβατήριο και αστυνομική ταυτότητα του αποβιώσαντος
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στην Ελλάδα όπου ανήκε ο αποβιώσας
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου επικυρωμένη με τη σφραγίδα  APOSTILLE από τις αρμόδιες νορβηγικές Αρχές
 • Διαβατήριο ή ελληνική ταυτότητα του δηλώσαντος τον θάνατο

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣOΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου επικυρωμένη με τη σφραγίδα  APOSTILLE από τις αρμόδιες νορβηγικές Αρχές
 • Πιστοποιητικό ιατροδικαστικής αρχής (μερίμνη του Γραφείου Τελετών) επικυρωμένο με τη σφραγίδα  APOSTILLE από τις αρμόδιες νορβηγικές Αρχές
 • Πιστοποιητικό ταρίχευσης (μερίμνη του Γραφείου Τελετών) επικυρωμένο με τη σφραγίδα  APOSTILLE από τις αρμόδιες νορβηγικές Αρχές
 • Βεβαίωση Γραφείου Τελετών για μεταφορά σoρού εκτός Νορβηγίας

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό (γεννήσεως, θανάτου, οικογενειακής κατάστασης, δημοτολογικής κατάστασης)  το Προξενικό Γραφείο δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση. Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στα ελληνικά τη σχετική αίτηση με ταυτόχρονη αποστολή  e mail προς ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, στην οποία θα αναγράφεται ο Δήμος εγγραφής και το είδος του πιστοποιητικού που αναζητείται.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 27 Ιούλιος 2017
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση