Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Διαβατήρια

Οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση ή ανανέωση του Ελληνικού Διαβατηρίου τους πρέπει να κλείσουν ραντεβού πριν έλθουν στο Προξενικό Γραφείο για την διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Κατόπιν εφαρμογής του νόμου 3103/2003, από 1.1.2006 εκδίδονται νέα διαβατήρια υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία. Τα παλαιού τύπου διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από τις Νομαρχίες και τις Προξενικές Αρχές έπαυσαν να ισχύουν μετά την 31.12.2006 ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης τους. Από 1.1.2007 ισχύουν μόνον τα νέα διαβατήρια, που έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η έκδοση των νέου τύπου βιομετρικών διαβατηρίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 25/2004, την ΚΥΑ 3021/22.10.2005 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτών.

Η αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών περιορίζεται σε:

• Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών

• Ασφαλή προώθησή τους προς την Ελληνική Αστυνομία

• Παραλαβή των διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία

• Επίδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους

Επισημαίνεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης ως άνω διαδικασίας δεν μπορεί να προκαθορισθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την υποβολή αίτησης στις Προξενικές Αρχές απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Προξενείο)

2. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).  Το διαβατήριο επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Δύο (2) πρόσφατες (τελευταίου μήνα) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες, συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.  Επισημαίνουμε ότι εάν οι φωτογραφίες δεν πληρούν τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από της Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

4. Δελτίο Ταυτότητας (ΔΑΤ) νέου τύπου ή Πιστοποιητικό Γέννησης το οποίο αναζητείται από την Αρχή μας εφ'οσον αποσταλεί σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν το ραντεβού. Το συμπληρωμένο αίτημα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προξενικού Γραφείου.

5. Για τους άρρενες 19-45 ετών που τελούν υπό αναβολή στρατεύσεως απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Τύπου Β΄.

Για τους ανυπότακτους εξωτερικού πρωτότυπη βεβαίωση του στρατολογικού τους γραφείου στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία.

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα, δηλαδή όχι παλαιότερα των 6 μηνών.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα).

2. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει). Το διαβατήριο αυτό επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών (βλ. παραπάνω). Επισημαίνεται ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

4. Δελτίο Ταυτότητας (νέου τύπου) για ανηλίκους άνω των 12 ετών.  Εάν ο αιτών/η αιτούσα δεν διαθέτει ελληνικό δελτίο ταυτότητας, αναζητείται από την  Αρχή μας κατόπιν αιτήματος του γονέα ή του ασκούντα τη γονική μέριμνα, πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερομένου.

5. Για τους ανήλικους άνω των 13 ετών συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο Υπεύθυνη Δήλωση  όπου αναφέρεται:

- Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου.

- Εάν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα   παραπάνω αδικήματα.

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

Επειδή το Προξενικό Γραφείο έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών σχετικά με την αναγραφή των Ονοματεπωνύμων με λατινικούς χαρακτήρες στα νέα βιομετρικά διαβατήρια, σας ενημερώνουμε ότι κατά την ισχύουσα νομοθεσία, η αναγραφή των ονομάτων γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 (ISO 843).

Τα διαβατήρια παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, τον επίτροπο, το δικαστικό συμπαραστάτη ή τέλος και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο (το οποίο θα φέρει ταυτότητα ή διαβατήριο) με την επίδοση σχετικής εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από  την Αρχή μας.

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης κατάθεσης δικαιολογητικών καθώς και το παλαιό διαβατήριο προς ακύρωση.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΛΑΣ, τα εκδοθέντα διαβατήρια παραμένουν στο Προξενικό Γραφείο για 6 μήνες μετά την έκδοσή τους. Εάν μέσα σε αυτό το διάστημα δεν παραληφθούν από τον κάτοχό τους, επιστρέφονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Προξενικό Γραφείο  ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας ή να επικοινωνήσετε με το Προξενικό Γραφείο.

ΚΛΟΠΗ- ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου στη Δημοκρατία της Κορέας, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αμέσως δήλωση στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή της χώρας λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση την οποία προσκομίζει στο Προξενικό Γραφείο όπου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου.

Το Προξενικό Γραφείο διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση νέας δήλωσης για απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Όσο διαρκεί η έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών της κλοπής ή της απώλειας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα.

Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης διαβατηρίου προτού παρέλθουν 90 ημέρες από την ημερομηνία δήλωσης της κλοπής/απώλειας στο Προξενικό Γραφείο.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΛΗΓΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Α. Δεν εκδίδεται ταξιδιωτικό έγγραφο σε περίπτωση που το διαβατήριό σας έχει λήξει.

Β. Ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται από το Προξενικό Γραφείο σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής Διαβατηρίου. Για την έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου (emergency travel document) απαιτούνται τα ακόλουθα:

• Αίτηση (υποβάλλεται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΑ στο Προξενικό Γραφείο από τον αιτούντα).

• Αριθμός κράτησης θέσεως  ή αντίγραφο εισιτηρίου.

• Δύο φωτογραφίες.

• Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (εάν έχει χαθεί ή κλαπεί το διαβατήριό σας)  που να  έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιουνίου 1960 ή πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγιο.

• Βεβαίωση αστυνομικής αρχής Ν.Κορέας ότι κατατέθηκε δήλωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας.

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου ή ταυτότητας.

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα χορηγούνται ατελώς, το νωρίτερο 48 ώρες πριν το ταξίδι σας.

Για το κόστος έκδοσης των νέων Διαβατηρίων παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Σας πληροφορούμε ότι δεχόμαστε ΜΟΝΟ μετρητά, στο τοπικό νόμισμα ( KRW).

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2017
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση