Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στη Δημοκρατία της Κορέας arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Νέα διατίμηση Προξενικών Τελών και Δικαιωμάτων

Νέα διατίμηση Προξενικών Τελών και Δικαιωμάτων

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα "Π.Δ. 16/31.01.2014"  ισχύει από 1 Μαρτίου 2014 νέα διατίμηση των προξενικών πράξεων οποίες πραγματοποιούνται από τα Προξενεία και Προξενικά Γραφεία της Ελλάδος σε όλο τον κόσμο.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα καταβλητέα προξενικά τέλη των συνηθέστερων πράξεων που διενεργούνται από το Προξενικό Γραφείο της Ελλάδος στη Σεούλ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πιστοποιητικό μονίμου διαμονής ΕΥΡΩ 50
Επικύρωση υπογραφής Έλληνα πολίτη και πολίτη Ε.Ε. ΕΥΡΩ 10
Επικύρωση υπογραφής αλλοδαπού φυσικού προσώπου ή νομίμου
εκπροσώπου αλλοδαπού νομικού προσώπου (πλην χωρών Ε.Ε.).
ΕΥΡΩ 30
Επικύρωση μετάφρασης ιδιώτη επίσημου μεταφραστή.
Σε κάθε περίπτωση η επικύρωση αφορά στην υπογραφή
του μεταφραστή.
ΕΥΡΩ 30
Θεώρηση βεβαιώσεων ή αποδείξεων σχετικών με νοσήλια
ασφαλισμένων του Δημοσίου ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
ΑΤΕΛΩΣ
Θεώρηση πάσης φύσεως εγγράφων, εκτός των όσων ρητώς
αναφέρονται στο παρόν διάταγμα.
ΕΥΡΩ 10
ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Εθνικές θεωρήσεις αλλοδαπών διαβατηρίων ΕΥΡΩ 180,−(ενιαία)
ΕΥΡΩ 90,− (φοιτητές)
Ατελώς (μόνο κατόπιν εγγράφου
εγκρίσεως Κ.Υ. ΥΠ.ΕΞ)
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕΝΓΚΕΝ
Θεωρήσεις Σένγκεν αλλοδαπών διαβατηρίων ΕΥΡΩ 60,
ΕΥΡΩ 35, (πολίτες Ρωσίας, Ουκρανίας, Λευκορωσίας, Γεωργίας και Μολδαβίας)
Ατελώς, (-παιδιά κάτω των 12 ετών, -μαθητές, φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και συνοδεύοντες καθηγητές οι οποίοι προτίθενται να επισκεφθούν τη χώρα μας για σκοπούς μελέτης ή εκπαίδευσης, -ερευνητές που ταξιδεύουν με σκοπό τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας, -νέους έως είκοσι πέντε ετών οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, -κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, -μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε., -σύντροφοι Έλληνα πολίτη ή της Ε.Ε. με τον οποίο διατηρούν σχέση προσήκοντως αποδεδειγμένη)
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, γάμου, θανάτου ΕΥΡΩ 10,− Με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα πρόστιμα περί
εκπροθέσμων δηλώσεων
Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων γενικώς. ΕΥΡΩ 10
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύνταξη πληρεξουσίου (Διορισμός, ανάκληση).
Το Φύλλο.
ΕΥΡΩ 50
Αντίγραφα πληρεξουσίων και λοιπών συμβολαιογραφικών
πράξεων.
Το Φύλλο.
ΕΥΡΩ 10

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 16/31.01.2014, για κάθε ενασχόληση μονίμου προξενικού υπαλλήλου, κατόπιν αιτήσεως ιδιώτη ή χάριν ιδιωτικού συμφέροντος, εκτός του προξενικού καταστήματος, εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, με την έκδοση γραμματίου είσπραξης, δικαίωμα 150 ευρώ ανά τετράωρο ή χρονικό διάστημα μικρότερου αυτού. Τα τέλη αυτά διπλασιάζονται σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση του υπαλλήλου εκτός της πόλης, όπου εδρεύει η προξενική αρχή.

Σημειώνουμε ότι όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε Eυρώ. Η ισοτιμία αλλάζει μία φορά τον μήνα και ισχύει για τον μήνα αυτό.

Το αντίτιμο καταβάλλεται σε γουόν Νοτίου Κορέας.

Σημειώνουμε ότι δεχόμαστε μόνο μετρητά.

Δεν δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές χάρτες και επιταγές.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 06 Νοέμβριος 2017
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση