Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Ληξιαρχικές Πράξεις

Όταν ένα ληξιαρχικό γεγονός (γέννηση, γάμος, θάνατος) λάβει χώρα στο εξωτερικό, ο πολίτης δύναται :

Α) Να το δηλώσει απευθείας, με δική του μέριμνα, στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, δίχως την μεσολάβηση των Προξενικών Αρχών, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει το Ειδικό Ληξιαρχείο. Για την διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει το Ειδικό Ληξιαρχείο, δείτε στην ιστοσελίδα:  http://www.ypes.gr/el/eidlixypes/archiki/

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών

είναι τα εξής:

Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών

Μητροπόλεως 60, 105 63 Αθήνα

Ώρες λειτουργίας για το κοινό (φυσική παρουσία) 8:30 -12:00 εκτός Παρασκευής

Πληροφορίες: 213 136 4300

Γραμματεία: 213 152 2521

Fax: 210 3225664

Email :

Β) Να συντάξει Ληξιαρχική Πράξη (γέννησης, γάμου, θανάτου) στην αρμόδια Προξενική Αρχή και στη συνέχεια να καταχωρίσει την Ληξιαρχική Πράξη της Προξενικής Αρχής στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προκειμένου να συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη (γέννησης, γάμου, θανάτου) στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας Βουκουρεστίου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ληξιαρχικό γεγονός (γέννηση, γάμος, θάνατος) να έχει λάβει χώρα  στη Ρουμανία, δηλαδή εντός της αρμοδιότητάς του Προξενικού Γραφείου.

Επίσης,  για τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης και Γάμου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία ενός εκ των δύο γονέων (του Έλληνα πολίτη) και ενός εκ των δύο συζύγων (του Έλληνα πολίτη) ενώπιον της Προξενικής Αρχής. Για τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του δηλούντος τον θάνατο συγγενούς προσώπου, υπαλλήλου γραφείου τελετών, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον.

Οι γενικές προϋποθέσεις -ως προς τα απαιτούμενα από την Προξενική Αρχή δικαιολογητικά για να συνταχθεί μια ληξιαρχική πράξη- αποτελούν η εξακρίβωση της ταυτότητας και η στοιχειοθέτηση της βούλησης του αιτούντος, καθώς και η εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που αφορά η συντασσόμενη ληξιαρχική πράξη.

Ειδικώτερα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ληξιαρχική πράξη είναι τα εξής:

α) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης:

- Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Προξενικό Γραφείο ενός εκ των δύο γονέων (του Έλληνα γονέα) με την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

- Ενυπόγραφη αίτηση ενός εκ των δύο γονέων  (του Έλληνα γονέα).

- Βεβαίωση γέννησης (« Certificat de Naştere ») από το Ληξιαρχείο ("Starea Civila")  του Δήμου ("Primaria"), όπου έλαβε χώρα η γέννηση στη Ρουμανία.

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Έλληνα γονέα (εκδίδεται από το Προξενικό Γραφείο).

Η Βεβαίωση γέννησης (« Certificat de Naştere ») πρέπει να είναι μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα και να έχει λάβει την Σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης “APOSTILLE”, η οποία πιστοποιεί την γνησιότητα της υπογραφής του εκδότη. Η σφραγίδα APOSTILLE τίθεται επί του ρουμανικού κειμένου και όχι επί της μετάφρασης. Για τον κατάλογο των πιστοποιημένων μεταφραστών δείτε:

https://www.mfa.gr/missionsabroad/romania/other-services/metaphrastes.html

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 46 Ρον

Στη συνέχεια, επικυρωμένο αντίγραφο της ως άνω Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης που έχει συνταχθεί στο Προξενικό Γραφείο πρέπει να καταχωρηθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών είτε με την προσκόμιση αυτού από τον πολίτη είτε με αλληλογραφία.

β) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου:

- Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Προξενικό Γραφείο ενός εκ των δύο συζύγων (του Έλληνα πολίτη) με την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

- Ενυπόγραφη αίτηση ενός εκ των δύο  συζύγων (του Έλληνα πολίτη).

- Βεβαίωση γάμου (« Certificat de Casatorie ») από το Ληξιαρχείο ("Starea Civila")  του Δήμου ("Primaria"), όπου έλαβε χώρα o γάμος στη Ρουμανία.

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Έλληνα συζύγου (εκδίδεται από το Προξενικό Γραφείο).

Η Βεβαίωση γάμου (« Certificat de Casatorie») πρέπει να είναι μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα και να έχει λάβει την Σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης “APOSTILLE”, η οποία πιστοποιεί την γνησιότητα της υπογραφής του εκδότη. Η σφραγίδα APOSTILLE τίθεται επί του ρουμανικού κειμένου και όχι επί της μετάφρασης. Για τον κατάλογο των πιστοποιημένων μεταφραστών δείτε:

https://www.mfa.gr/missionsabroad/romania/other-services/metaphrastes.html

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 46 Ρον

Στη συνέχεια, επικυρωμένο αντίγραφο της ως άνω Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου που έχει συνταχθεί στο Προξενικό Γραφείο πρέπει να καταχωρηθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών είτε με την προσκόμιση αυτού από τον πολίτη είτε με αλληλογραφία.

γ) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου:

- Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Προξενικό Γραφείο του δηλούντος τον θάνατο συγγενούς προσώπου, υπαλλήλου γραφείου τελετών ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον. Ο δηλών τον θάνατο πρέπει να προσέλθει στο Προξενικό Γραφείο με την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

- Ενυπόγραφη αίτηση του δηλούντος τον θάνατο.

- Βεβαίωση θανάτου (« Certificat de Deces ») από το Ληξιαρχείο ("Starea Civila")  του Δήμου ("Primaria"), όπου έλαβε χώρα o θάνατος στη Ρουμανία.

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του αποθανόντος (εκδίδεται από το Προξενικό Γραφείο).

- Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του αποθανόντος.

- Ιατρικό Πιστοποιητικό Διαπίστωσης του Θανάτου (“Certificat Medical Constatator al Decesului”) από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία ("Unitatea Sanitara") του Νομού ("Judet"),  όπου έλαβε χώρα ο θάνατος στη Ρουμανία.

Η Βεβαίωση θανάτου (« Certificat de Deces ») πρέπει να είναι μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα και να έχει λάβει την Σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης “APOSTILLE”, η οποία πιστοποιεί την γνησιότητα της υπογραφής του εκδότη. Η σφραγίδα APOSTILLE τίθεται επί του ρουμανικού κειμένου και όχι επί της μετάφρασης. Το Ιατρικό Πιστοποιητικό Διαπίστωσης του Θανάτου (“Certificat Medical Constatator al Decesului”) πρέπει να είναι μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, αλλά δεν χρειάζεται να έχει λάβει την Σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης “APOSTILLE”.

Για τον κατάλογο των πιστοποιημένων μεταφραστών δείτε:

https://www.mfa.gr/missionsabroad/romania/other-services/metaphrastes.html

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 46 Ρον

Στη συνέχεια, επικυρωμένο αντίγραφο της ως άνω Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου που έχει συνταχθεί στο Προξενικό Γραφείο πρέπει να καταχωρηθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών είτε με την προσκόμιση αυτού από τον πολίτη είτε με αλληλογραφία.

Επιπλέον, πρέπει να κατατεθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο και υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος τον θάνατο, στην οποία θα αναγράφονται ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας του θανόντος, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του θανόντος, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του θανόντος και ο φορέας ασφάλισής του στην Ελλάδα .

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ!

Μετά την καταχώριση της Προξενικής Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, στο Ειδικό Ληξιαρχείο, εκδίδεται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Ειδικού Ληξιαρχείου.

Στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών πρέπει να αναγράφονται:

Α) Ακριβής τόπος ταφής (Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια).

Β) Ημερομηνία ταφής.

Γ) Ώρα ταφής.

Δ) Εκκλησία ή Κοιμητήριο.

Η αναγραφή των ως άνω στοιχείων είναι απαραίτητη (μετά την κατάργηση της άδειας ταφής το 2013) ειδάλλως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η κηδεία!

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2018
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση