nedelja, 18 februar 2018
greek serbian
Početna arrow Usluge arrow Ostale službe arrow Sticanje grčkog državljanstva

Sticanje grčkog državljanstva

Pravo na grčko državljanstvo, uslovi i postupak sticanja (kao i načini dobijanja državljanstva) uredjuje „Zakon o državljanstvu“ (zakon 3284/2004) i u vezi s tim zakonodavstvo (uglavnom zakon 2910/2001 sa kako je on izmenjen zakonima 3013/2002 i 3274/2004 kao i zakonom 3838/2010).

Pravo na grčko državljanstvo zasnovano je na rodjenju, od roditelja (oca ili majke) grčkih državljana. Nije neophodno da roditelj ostvari (tj.da mu bude priznato) pravo na grčko državljanstvo, dovoljno je da ga zasniva, odnosno da je dete Grka/Grkinje.

Grčki gradjanin je osoba koja je upisana u matične knjige opštine ili grada grčke države. 

Pravna osnova grčkog državljanstva jeste upis u matične knjige opštine ili grada grčke države. Uverenja o upisu u matične knjige čine zakonski dokaz o grčkom  državljanstvu i mogu ih izdati nadležne službe (opština ili gradova) na zahtev zainteresovanih. Upis o sklopljenom braku roditelja i rodjenja zainteresovanih u matične knjige opštine grčke države je uslov za izdavanje uverenja o upisu u matičnu knjigu opštine.

Sunarodnici koji koji su zainteresovani da provere da li ostvaruju pravo na grčko državljanstvo i u vezi sa načinom na koji mogu da ostvare to svoje pravo, mole se da se obraćaju Konzularnom odeljenju.

Nadležna po mestu Konzularna predstavništva imaju zadatak da prouče odredbe grčkog zakonodavstva u vezi sa vašim slučajem pojedinačno i da vam objasne da li postoje pretpostavke na osnovu kojih stičete grčko državljanstvo i koji je postupak da to i steknete. U svakom slučaju utvrdjivanje grčkog državljanstva će konačno   utvrditi, nadležne po mestu, regije u Grčkoj i Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ne Konzularno odeljenje.

Na kraju, molimo da imate u vidu da je, na osnovu grčkog zakonodavstva, državljanstvo pravo koje rodjenjem stiču deca grčkih gradjana. Prema tome, to je vaše pravo koje imate od svog rodjenja. Iz tog razloga Konzularno odeljenje „ne daje državljanstvo“ već vam pomaže – u vezi sa postupkom i pretpostavkama koje predvidja grčko zakonodavstvo – da steknete vaše pravo na državljanstvo. Upis u matične knjige opštine u Grčkoj, dokaz je da grčka država priznaje vaše pravo na državljanstvo. Grčki pasoš nije ništa drugo do posledice pomenutog upisa.

Primera radi, navode se odredjeni načini sticanja prava na državljanstvo kao i isprave koje je potrebno priložiti:

1. Dobijanje grčkog državljanstva putem naturalizacije sunarodnika stranog državljanstva (zakon 3284/2004, član 10)

- Zahtev za naturalizovanje sunarodnika stranog državljanstva
- Izjava za naturalizovanje koja se sastavlja pred Konzulom, u prisustvu dva grčka  državljanina u svojstvu svedoka
- Pasoš ili druga putna isprava
- Izvod iz matične knjige rodjenih ili ukoliko ne postoji uverenje o krštenju davaoca izjave kao i eventualne dece
- Upis predaka davaoca izjave u opštinu ili grad u Grčkoj
- Uverenje o eventualnim sudskim kaznama koje izdaju nadležne vlasti u inostranstvu
- Razgovor davaoca izjave u Konzulatu

2. Dobijanje grčkog državljanstva putem naturalizacije punoletnog inorodnog stranog državljanina (zakon 3284/2004, član 5, nakon izmena propisanim zakonom 3838/2010)


- Inorodnici, supružnici sunarodnika ili grčkih državljana, nemaju pravo davanja  izjave dok borave u inostranstvu. Da bi se razmotrilo i odlučilo o pomenutoj izjavi potrebno je da su nastanjeni u Grčkoj.

Izdavanje grčkog državljanstva putem naturalizacije inorodnih stranih državljana zahteva, izmedju ostalog, zakoniti boravak u Grčkoj u trajanju od 7 godina u kontinuitetu, do datuma davanja izjave ili 3 godine u slučaju kada je strani državljanin supružnik/ca Grka/Grkinje i imaju zajedničko dete.

3. Dobijanje grčkog državljanstva deteta od oca grčkog državljanina i majke stranog državljanstva, pre stupanja na snagu zakona 1250/1982 (16.07.1982.), ukoliko se smatra zakonitim (član 14, stav 2 zakona 3284/2004)

-    pasoš davaoca izjave
-    izvod iz matične knjige rodjenih davaoca izjave
-    izvod iz matične knjige venčanih roditelja davaoca izjave
-    uverenje o očevom upisu u matične knjige gradjana muškog pola i uverenje o njegovom upisu u matične knjige opštine ili grada u Grčkoj iz koga proizilazi na osnovu čega je stekao grčko državljanstvo

4. Dobijanje grčkog državljanstva deteta koje je rodjeno pre 08.05.1984. od majke koja je bila državljanin Grčke tokom porodjaja ili sklapanja braka iz koga je dete rodjeno (član 14, stav 1 zakona 3284/2004)


-    pasoš davaoca izjave
-    izvod iz matične knjige rodjenih davaoca izjave
-    izvod iz matične knjige venčanih roditelja davaoca izjave
-    uverenje o državljanstvu majke davaoca izjave u peridu porodjaja ili u trenutku sklapljanja braka iz koga je rodjen/a davalac izjave

5. Priznanje i utvrdjivanje grčkog državljanstva deteta rodjenog u vanbračnoj zajednici oca grčkog državljanina i majke stranog državljanstva (član 2 zakona 3284/2004)

-    izvod iz matične knjige rodjenih davaoca izjave
-    priznanje očinstva i majčina saglasnost
-  uverenje nadležnih inostranih vlasti o porodičnom stanju i o slobodnom bračnom stanju majke u trenutku rodjenja deteta, od inostranih vlasti
-    uverenje nadležne službe u Grčkoj o očevom porodičnom stanju

6. Ponovno sticanje grčkog državljanstva Grkinje koja ga je izgubila zbog sklapanja braka sa stranim državljaninom (član 22 zakona 3284/2004)

- pasoš zainteresovane
- uverenje grčke opštine o državljanstvu zainteresovane na dan sklapanja braka
- izvod iz matične knjige venčanih zainteresovane
- izvod iz matične knjige venčanih roditelja zainteresovane
- uverenje ili bilo koji drugi zvanični dokaz nadležnih vlasti u inostranstvu na osnovu koga proizilazi da li je zainteresovana na osnovu braka stekla ili ne državljanstvo svoga supruga

Napominje se da sve orginalne isprave koje su izdale nadležne vlasti Srbiji treba da budu overene pečatom Haške konvencije (Apostille), a zatim da budu zvanično prevede na grčki jezik.

Gore pomenuto podleže izmenama. Prema slučaju, Konzularno odeljenje može da zatraži i dodatne isprave. Stoga molimo da se obraćate Konzularnom odeljenju (tel. 011/3341507) u cilju preciznijeg obaveštenja i zakazivanja sastanka sa nadležnim službenikom.

Pažnja: Konkretno za sticanje državljanstva prihvatamo samo zvanične prevode Službe za prevođenje Ministarstva spoljnih poslova, ili od ovlašćenog stalnog državnog službenika konzularnog predstavništva države u pitanju, ili od Grčkog advokata, koji mora biti član bilo koje advokatske komore u Grčkoj i koji potpisuje kao “advokat - prevodilac”, ili od diplomiranog prevodioca Katedre stranih jezika, prevođenja i tumačenja, Jonskog univerziteta.

Poslednja izmena 21. 01. 2016.

Ambasade Grčke u Beogradu na društvenim mrežama
Facebook
FlickrYouTubePinterest
TwitterRSSGoogle+Foursquare

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Eλληνικές εισαγωγές

Vrh