Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Πληρεξούσια

1. Προκειμένου να συνταχθεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο Προξενικό Γραφείο, ο εντολέας θα πρέπει να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (δηλαδή, να έχει ηλικία άνω των 18 ετών, να έχει πλήρη συνείδηση των πράξεών του και να μην του έχει επιβληθεί δικαστική συμπαράσταση).

2. Πριν ορισθεί ραντεβού για την υπογραφή του πληρεξουσίου, θα πρέπει να αποσταλεί  στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση :

α) Το κείμενο του πληρεξουσίου σε ηλεκτρονικώς επεξεργάσιμη μορφή (word), το οποίο θα πρέπει να έχει συντάξει Έλληνας Συμβολαιογράφος.

β) Σαρωμένο (σκαναρισμένο) φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του εντολέα.

γ) Σαρωμένο (σκαναρισμένο)  φωτοαντίγραφο  του δελτίου ταυτότητας του εντολοδόχου. Αν ο εντολοδόχος είναι δικηγόρος, απαιτείται αποστολή και του αριθμού μητρώου του δικηγορικού συλλόγου όπου είναι εγγεγραμμένος.

δ) Λοιπά στοιχεία που αφορούν τον εντολέα και συγκεκριμένα διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ και ΔΟΥ (Ελλάδας).

ε) Λοιπά στοιχεία που αφορούν τον εντολοδόχο και συγκεκριμένα διεύθυνση (στην Ελλάδα) και  επάγγελμα.

3. Στη συνέχεια ορίζεται ραντεβού κατόπιν συνεννόησης με το Προξενικό Γραφείο, όπου ο εντολέας θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως με το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό του (το ίδιο έγγραφο που απέστειλε σε φωτοαντίγραφο).

4. Εάν ο εντολέας δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, απαιτείται η σύμπραξη διερμηνέα της επιλογής του. Ο διερμηνέας πρέπει να προσέλθει την ημέρα υπογραφής του πληρεξουσίου. Το κόστος του διερμηνέα βαρύνει τον εντολέα και καταβάλλεται στον διερμηνέα εκτός του Προξενικού Γραφείου.

5. Για άτομα που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις νοητικές τους ικανότητες, ηλικιωμένα άτομα ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ο αρμόδιος προξενικός υπάλληλος θα εξετάσει την περίπτωση και έγκειται στην κρίση του εάν θα προβεί στη σύνταξη πληρεξουσίου. Ο προξενικός υπάλληλος δύναται να ζητήσει πιστοποιητικό από νοσοκομείο, καθώς και την σύμπραξη μαρτύρων.

6. Το κόστος για τη σύνταξη του πληρεξουσίου ανέρχεται σε 50 Ευρώ ανά φύλλο και 10 Ευρώ για κάθε φύλλο του αντιγράφου.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020