Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Διαβατήρια

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό δεν εκδίδουν ούτε ανανεώνουν πλέον διαβατήρια. Τα νέα Eλληνικά διαβατήρια εκδίδονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές στην Αθήνα. Οι Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι αρμόδιες μόνο για την παραλαβή των απαραίτητων για την έκδοση του νέου διαβατηρίου δικαιολογητικών, για τη διαβίβασή τους στις Ελληνικές Αστυνομικές Αρχές, για την παραλαβή εκδοθέντων διαβατηρίων, καθώς και για την παράδοσή τους στους ενδιαφερόμενους. Kαθότι η παραλαβή ενός νέου διαβατηρίου διαρκεί περίπου ένα μήνα ή και περισσότερο από τη στιγμή που κατατίθεται η αίτηση, παρακαλείσθε όπως ελέγξετε εγκαίρως την ισχύ του διαβατηρίου σας και υποβάλετε εγκαίρως αίτηση για ραντεβού. Σε περίπτωση που η έκδοση νέου διαβατηρίου απορριφθεί, για οποιονδήποτε λόγο, από την Ελληνική Αστυνομία, ολόκληρη η σχετική διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται.

Για την έκδοση διαβατηρίου απαιτούνται τα εξής:

Αυτοπρόσωπη παρουσία αιτούντος στο Προξενικό Γραφείο
, για τη συμπλήρωση αίτησης και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: δεν απαιτείται η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων για ανηλίκους κάτω των 12 ετών).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε όπως κανονίσετε ραντεβού εγκαίρως. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ( 00431) 5123142 και 5127148

Δύο (2) πρόσφατες (τελευταίου μήνα) έγχρωμες φωτογραφίες, τυπωμένες σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς χρήση τεχνολογίας INK-JET ή LASER. Οι διαστάσεις των φωτογραφιών πρέπει να είναι 4 x 6 εκατοστά. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων και άσκοπης ταλαιπωρίας, παρακαλούμε όπως εφιστάται η προσοχή στον εκάστοτε φωτογράφο ότι οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου και ότι οι προδιαγραφές τους πρέπει να είναι οι ανωτέρω. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βιέννη ενημερώνει ότι το παρακάτω φωτογραφείο γνωρίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των φωτογραφιών που απαιτούνται για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου:

Foto Opernhof, Opernring 3-5, A-1010, Wien, Τηλ.: 0043 / 1 587 26 59

Ελληνικό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Εφόσον ο αιτών δεν διαθέτει ελληνικό δελτίο ταυτότητος, υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος στην Ελλάδα. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα και μέσω του Προξενικού Γραφείου, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από πλευράς του ενδιαφερόμενου.

Παλαιό Διαβατήριο (εφόσον υπάρχει)

Το κόστος είναι 84,40 Ευρώ καταβλητέα σε μετρητά. Για ανηλίκους μέχρι 14 ετών το κόστος ανέρχεται σε 73,60 Ευρώ. Η διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου είναι 5 έτη. Για ανηλίκους μέχρι 14 ετών η διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου είναι 3 έτη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ


ΑΝΗΛΙΚΟΙ 12-18 ΕΤΩΝ: Απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθώς και αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων ή του ενός, τουλάχιστον, γονέα με έγγραφη συναίνεση του άλλου γονέα, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ: Απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθώς και: Α) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (τελευταίου εξαμήνου) στο οποίο έχει επικολληθεί πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία με βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από την αρμόδια Αρχή. Β) Αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων ή του ενός, τουλάχιστον, γονέα με έγγραφη συναίνεση του άλλου γονέα, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
: Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου στην Ελλάδα, η οποία πιστοποιεί ανυποταξία εξωτερικού.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΛΟΠΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: συνυποβάλλεται βεβαίωση της τοπικής αστυνομικής αρχής στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή η απώλεια καθώς και υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο, στο Προξενικό Γραφείο) στην οποία θα αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας του διαβατηρίου. Σημειώνεται ότι η διαδικασία έκδοσης νέου διαβατηρίου δύναται να ξεκινήσει μόνο αφότου συμπληρωθούν 3 μήνες από την ημέρα δήλωσης της κλοπής ή απώλειας στο Προξενικό Γραφείο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Με την κατάθεση της αίτησης για νέο διαβατήριο, η μεταγραφή του ονόματος με λατινικούς χαρακτήρες γίνεται αυτόματα από το σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ. Για να γίνει κατά παρέκκλιση του προτύπου αυτού πρέπει να συνυποβληθεί ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο αλλοδαπής ή ημεδαπής αρχής, από το οποίο να προκύπτει η διαφορετική εγγραφή με λατινικούς χαρακτήρες του ονόματος.
  • Έκδοση νέου διαβατηρίου είναι δυνατόν να ζητηθεί και μέσα σε προθεσμία ενός έτους πριν την λήξη του ήδη κατεχομένου, π.χ. κάτοχος διαβατηρίου το οποίο λήγει στη 01.09.2013 μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέου διαβατηρίου ήδη από την 01.09.2012 και έπειτα.
  • Η παραλαβή των εκδοθέντων διαβατηρίων γίνεται αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο ή και δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου (με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Ελληνική Αρχή)
Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 06 Δεκέμβριος 2012
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση