Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Επικυρώσεις

α) επικύρωση γνησίου υπογραφής σε εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση. Για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, με το διαβατήριο ή την ταυτότητά του.

Κόστος: 10 Ευρώ για επικύρωση υπογραφής Έλληνα πολίτη, 20 Ευρώ για επικύρωση υπογραφής αλλοδαπού

β) επικύρωση ακριβούς αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου (Ακριβές Αντίγραφο) Απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου εγγράφου.

Κόστος: 5 Ευρώ ανά επικύρωση

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση