Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Στρατολογικά

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού βάσει του άρθρου 25 του Νόμου 3421 (ΦΕΚ Α 302/13.12.2005) περί «Στρατολογίας των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», θεωρούνται όσοι:

α. Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα  τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες.
β. Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία  ή περισσότερες χώρες.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ:  ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΜΕΝΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 11 ΕΤΗ ΣΤΗ ΤΣΕΧΙΑ H ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1) Πιστοποιητικό γεννήσεως από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένος στην Ελλάδα. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Προξενείο).

2) Αναλυτικά Πιστοποιητικά Σπουδών από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε βαθμίδας και για κάθε εκπαιδευτικό έτος. Εάν ο ενδιαφερόμενος συνεχίζει να είναι μαθητής ή σπουδαστής απαιτείται σχετική βεβαίωση

3) Βεβαίωση για τα συντάξιμα έτη ( Sociální pojištění από Česká správa sociálního zabezpečení) των  γονέων του ενδιαφερομένου ή του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ενδιαφέρουν όλα τα έτη μέχρι την ενηλικίωση του ενδιαφερομένου. Εάν στο μεσοδιάστημα οι γονείς ήταν άνεργοι απαιτείται σχετική βεβαίωση από το Úřad práce. Εάν οι γονείς είναι ελεύθεροι επαγγελματίες απαιτούνται τα εκκαθαριστικά της εφορίας για όλα τα χρόνια μέχρι την ενηλικίωση του ενδιαφερομένου.

4) Potvrzení o pobytu από το Obecní úřad ή από την Cizinecká policie τόσο για τον ενδιαφερόμενο όσο και για τους γονείς.

5) Ταυτότητα ή διαβατήριο του ενδιαφερομένου και των γονέων.

6) Οποιαδήποτε  άλλα  έγγραφα και δικαιολογητικά μπορούν  να  αποδείξουν την ιδιότητα του  μονίμου  κατοίκου εξωτερικού όπως  τα συμβόλαια αγοράς σπιτιού, συμβάσεις δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια, αντίγραφα πάσης φύσεως λογαριασμών (ρεύματος, τηλεφωνίας) κλπ. σε περίπτωση που τα υπ΄αριθμ,. 2 έως και 5 δικαιολογητικά δεν επαρκούν για την απόδειξη της μόνιμης διαμονής.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 11 ΕΤΗ ΣΤΗ ΤΣΕΧΙΑ Η ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1) Πιστοποιητικό γεννήσεως από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένος στην Ελλάδα.
(Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Προξενείο)

2) Potvrzení o pobytu από το Obecní úřad ή από την Cizinecká policie

3) Ταυτότητα ή διαβατήριο

4) Εφ’ όσον εργαζόταν ένα μέρος της περιόδου ή καθ’ όλη την περίοδο βεβαίωση για τα συντάξιμα έτη (Sociální pojištění από Česká správa sociálního zabezpečení). Εάν ήταν για κάποιο διάστημα άνεργος απαιτείται σχετική βεβαίωση από το Úřad práce . Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας απαιτούνται τα εκκαθαριστικά της εφορίας .

5) Πτυχίο πανεπιστημίου, καθώς και αναλυτική βεβαίωση σπουδών, όπου φαίνονται οι εξετάσεις που έχει δώσει

6) Οποιαδήποτε  άλλα  έγγραφα και δικαιολογητικά μπορούν  να  αποδείξουν την ιδιότητα του  μονίμου  κατοίκου εξωτερικού όπως  τα συμβόλαια αγοράς σπιτιού, συμβάσεις δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια, αντίγραφα πάσης φύσεως λογαριασμών (ρεύματος, τηλεφωνίας) κλπ. σε περίπτωση που τα υπ΄αριθμ,. 2 έως και 5 δικαιολογητικά δεν επαρκούν για την απόδειξη της μόνιμης διαμονής.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΤΗ: ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΤΣΕΧΙΑ Η ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:


1) Πιστοποιητικό γεννήσεως από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένος στην Ελλάδα. Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Προξενείο

2) Βεβαίωση για τα συντάξιμα έτη (Sociální pojištění από Česká správa sociálního zabezpečení) Εάν στο μεσοδιάστημα ο ενδιαφερόμενος  ήταν άνεργος απαιτείται σχετική βεβαίωση από το řad práce . Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας απαιτούνται τα εκκαθαριστικά της εφορίας για όλα τα χρόνια.

3) Potvrzení o pobytu από το Obecní úřad ή από την Cizinecká policie

4) Ταυτότητα ή διαβατήριο

5)  Οποιαδήποτε  άλλα  έγγραφα και δικαιολογητικά μπορούν  να  αποδείξουν την ιδιότητα του  μονίμου  κατοίκου εξωτερικού όπως  τα συμβόλαια αγοράς σπιτιού, συμβάσεις δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια, αντίγραφα πάσης φύσεως λογαριασμών (ρεύματος, τηλεφωνίας) κλπ. σε περίπτωση που τα υπ΄αριθμ,. 2 έως και 5 δικαιολογητικά δεν επαρκούν για την απόδειξη της μόνιμης διαμονής.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 11 ΕΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ, ΣΠΟΥΔΑΣΕ  Η ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ Η ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Όλα τα δικαιολογητικά της Πρώτης Περίπτωσης και επιπλέον αναλυτικά Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις Σπουδών των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Εάν για κάποιο διάστημα ο ενδιαφερόμενος διέμενε μεν στο εξωτερικό, αλλά εκτός Τσεχίας, για την εν λόγω περίοδο απαιτείται πιστοποιητικό από την Προξενική Αρχή του κράτους, στην περιφέρεια της οποίας διέμενε. Η αρμόδια Προξενική Αρχή είναι στην διάθεσή σας για την παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων και πληροφοριών.

KΟΣΤΟΣ:
50 Ευρώ ανά πιστοποιητικό

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 01 Απρίλιος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση