Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Ληξιαρχικές Πράξεις

Γενικά σε ό,τι αφορά σε ληξιαρχικές πράξεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν τα εξής:

Προκειμένου να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη (γέννησης, γάμου, θανάτου) σε Προξενική Αρχή της χώρας μας στο εξωτερικό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ως άνω πράξη να έχει συντελεστεί (ή τελεστεί στην περίπτωση του γάμου) στην περιοχή αρμοδιότητάς της.

Επίσης για τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία στο Προξενικό Γραφείο του έχοντος την ελληνική υπηκοότητα, προκειμένου να δηλώσει το γάμο ή την γέννηση. Εάν και οι δύο σύζυγοι είναι έλληνες απαιτείται η παρουσία του ενός.

Για τη ληξιαρχική πράξη θανάτου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του δηλούντος συγγενούς προσώπου, υπαλλήλου γραφείου τελετών, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον.

Γενικές προϋποθέσεις ως προς τα απαιτούμενα από την Προξενική Αρχή δικαιολογητικά για να συνταχθεί μια ληξιαρχική πράξη αποτελούν η εξακρίβωση της ταυτότητας και η στοιχειοθέτηση της βούλησης του αιτούντος, καθώς και η εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που αφορά η συντασσόμενη ληξιαρχική πράξη, και εξειδικεύονται ως εξής:

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης: Ταυτότητα/διαβατήριο των δύο γονέων, αποδεικτικά έγγραφα της γέννησης και της ταυτότητας του τέκνου από την αρμόδια ξένη Αρχή.(με Apostille)

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου: Ταυτότητα/διαβατήριο των δύο συζύγων, αποδεικτικά έγγραφα της τέλεσης/ύπαρξης του γάμου από την αρμόδια ξένη Αρχή.(με Apostille)

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου: Ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης, πλήρη στοιχεία και βεβαίωση θανάτου του θανόντος(με apostille), ταυτότητα και ενυπόγραφη αίτηση του δηλούντος προσώπου.

Μόνο για άρρενα τέκνα: Σε περίπτωση που η δήλωση γίνεται μετά την παρέλευση 3 μηνών από την ημερομηνία γέννησης, προηγείται η σύνταξη πράξης καθορισμού ηλικίας, για την οποία απαιτούνται 2 μικρές έγχρωμες φωτογραφίες του βρέφους.

Ειδικότερα, για τη Νότιο Κορέα, απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη (γέννησης, γάμου, θανάτου) είναι, η ως άνω πράξη, η οποία έχει συντελεστεί στη Νότιο Κορέα, να αποδεικνύεται με τα σχετικά κορεατικά αποδεικτικά έγγραφα. Τα εν λόγω έγγραφα γίνονται δεκτά μόνον εάν είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, επικυρωμένα από Συμβολαιογράφο και θεωρημένα με την σφραγίδα της Χάγης (link Apostille).

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα "Π.Δ. 16/31.01.2014"  ισχύει από 1 Μαρτίου 2014 νέα διατίμηση των προξενικών πράξεων οποίες πραγματοποιούνται από τα Προξενεία και Προξενικά Γραφεία της Ελλάδος σε όλο τον κόσμο.

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, γάμου, θανάτου ΕΥΡΩ 10,− Με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα πρόστιμα περί
εκπροθέσμων δηλώσεων
Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων γενικώς ΕΥΡΩ 10

Σε περίπτωση που η μητέρα του εκτός γάμου γεννηθέντος τέκνου είναι αλλοδαπή (και ο πατέρας Έλληνας), απαιτείται Καθορισμός Ιθαγένειας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία ανήκει ο Δήμος όπου είναι εγγεγραμμένος ο πατέρας.

Σημειώνουμε ότι όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε Eυρώ. Η ισοτιμία αλλάζει μία φορά τον μήνα και ισχύει για τον μήνα αυτό.

Το αντίτιμο καταβάλλεται σε γουόν Νοτίου Κορέας.

Σημειώνουμε ότι δεχόμαστε μόνο μετρητά.

Δεν δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές χάρτες και επιταγές.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2017
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση