Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Μετοικεσίες

Για την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας οι Έλληνες του εξωτερικού αποτείνονται στην πλησιέστερη Προξενική Αρχή, όπου πληροφορούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που θα χρειαστεί να υποβάλουν. Διευκρινίζεται ότι αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα ως εκ του ότι, σύμφωνα με τη δομή του αλλοδαπού δημοσίου, ενδέχεται να ποικίλουν οι αρμόδιοι για τη μόνιμη κατοικία φορείς, από τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη μόνιμη κατοικία τους.

Θεμελίωση δικαιώματος μετοικεσίας:

Οι επαγγελματικοί δεσμοί αποδεικνύονται από το επάγγελμα του ατόμου.

Οι προσωπικοί δεσμοί αποδεικνύονται από τους οικογενειακούς, ή άλλους σταθερούς και μόνιμους δεσμούς που έχει το πρόσωπο στον τόπο αυτό.

Γενικά, απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας είναι:

1. Να μην έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία άλλη Προξενική Αρχή παρόμοιο πιστοποιητικό στο όνομα του μετοικούντος ή στο όνομα μέλους της οικογένειάς του.

2. Ο μετοικών να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό (τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο να είναι στο εξωτερικό, όπου και να έχει ισχυρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς, τουλάχιστον τα 2 τελευταία δωδεκάμηνα προ της μετοικήσεώς του). Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή δεν συνεπάγεται ότι ο φοιτητής έχει τη συνήθη κατοικία του στον τόπο όπου φοιτά.

"Eνδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι δικαιολογητικά προς υποβολή

Πρωτότυπο μισθωτήριο συμβόλαιο  (εάν υπάρχει στην αγγλική θα ήταν προτιμότερο)  καθώς και αποδείξεις καταβολής ενοικίων.

Πρωτότυπο συμβόλαιο εργασίας ή βεβαίωση εργασίας  (θα ήταν προτιμότερο στην αγγλική,  αλλιώς θα πρέπει να μεταφραστεί από Notary Public)

Άδεια διαμονής  στην Κορέα – Alien's Registration Card

Φορολογικές δηλώσεις για την κάθε χρονιά διαμονής  στην Ν.Κορέα με apostille,

Στοιχεία διαμονής - Cetrtificate of residence με apostille.

Κοινωνική ασφάλεια στην Ν. Κορέα.

Αποδείξεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

Πιστοποιητικό αφιξαναχωρήσεων με apostille.

Στοιχεία εκπαίδευσης των παιδιών

Ισχύον διαβατήριο/α / Α.Δ.Τ. , καθώς και παλαιά ή /και αλλοδαπά διαβατήρια καθώς και των υπολοίπων μελών της οικογένειας που διαμένουν με τον μετοικούντα.

Άλλα στοιχεία από τα οποία αθροιστικά προκύπτουν στενοί δεσμοί με το τόπο αυτό ανάλογα με την περίπτωση.

Εφόσον μεταφέρεται επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα, σκάφος αναψυχής ή ιδιωτικό αεροπλάνο απαιτείται πλήρης και αποκλειστική κυριότητα του μέσου μεταφοράς για έξι τουλάχιστον μήνες πριν την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και ζητούνται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

Άδεια κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς από την αρμόδια αρχή της Ν.Κορέας  για έξι τουλάχιστον μήνες πριν την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας στο όνομα του δικαιούχου

Δίπλωμα οδήγησης εν ισχύ για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι για τα πιστοποιητικά μετοικεσίας αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Οικονομικών - 18η Διεύθυνση και δύναται ο ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει στα κάτωθι τηλέφωνα :

Τελωνείο Αττικής           (+30) 210-4511389

Τελωνείο Θεσσαλονίκης      (+30) 2310-531220

Τελωνείο Πάτρας            (+30) 2610-339870

Τελωνείο Καβάλας           (+30) 2510-836919

Τελωνείο Βόλος             (+30) 24210-39186

Τελωνείο Δωδεκανήσου       (+30) 22410-29291

Τελωνείο Κέρκυρας          (+30) 26610-39392

Τελωνείο Ηρακλείου         (+30) 2810-302616

Τελωνείο Λέσβου            (+30) 22510-28311

Τελωνείο Σύρου             (+30) 22810-85132

ή με το Προξενικό Γραφείο για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2017
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση