Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Προξενική Διατίμηση

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ ΜΕ ΡΟΝ (Σεπτέμβριος 2017)

(ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΟΝΟ)    €1 = 4.60ron

ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ EΥΡΩ RON
Πληρεξούσιο, 1 φύλλο (+1 αντίγραφο),Τα τέλη πολλαπλασιάζονται ανά 1 φύλλο 60 276,00
Πληρεξούσιο για είσπραξη μισθού, σύνταξης, νοσηλίων, αποζημίωσης, και για δήλωση ληξιαρχικού γεγονότος, 1 φύλλο (+1 αντίγραφο), Τα τέλη πολλαπλασιάζονται ανά 1 φύλλο 15 69,00
Ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με το Αρ.270 Κ.Πολ.Δ., 1 φύλλο (+1 αντίγραφο),Τα τέλη πολλαπλασιάζονται ανά φύλλο 90 414,00
Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας 100 460,00
Γνήσια Αντίγραφα 10 46,00
Γνήσια Αντίγραφα άνω της μίας σελίδας (ανά σελίδα) 5 23,00
Πιστοποιητικό μετοικεσίας 120 552,00
Πιστοποιητικά-βεβαιώσεις πάσης φύσεως που δεν αναφέρονται ρητά στο ΠΔ 16/2014 (π.χ. πιστοποιητικό μεταφοράς σωρού, ευρέσεως εν ζωή συνταξιούχου, βεβαίωση ταυτοπροσωπίας) 10 46,00
Βεβαίωση  Μονίμου Διαμονής  (ανεξαρτήτως της χρήσης για την οποία προορίζεται) 50 230,00
Π.Μ.Κ.Ε. (για στρατολογική χρήση) 50 230,00
Επικύρωση υπογραφής Έλληνα Πολίτη και πολίτη Ε.Ε. 10 46,00
Επικύρωση υπογραφής αλλοδαπού προσώπου (πλην χωρών Ε.Ε.) 30 138,00
Θεώρηση βεβαιώσεων αποδείξεων νοσηλίων ΑΤΕΛΩΣ ΑΤΕΛΩΣ
Επικύρωση μετάφρασης επισήμου μεταφραστού 30 138,00
Σύνταξη Ληξιαρχικών Πράξεων, γάμου, γεννήσεως, θανάτου 10 46,00
Καταχώρηση πράξεων διαζυγίου 10 46,00
Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων 10 46,00
Δημοτολογική Τακτοποίηση 150 690,00
Πράξη υιοθεσίας, αναγνώρισης τέκνου εκτός γάμου (+1 αντίγραφο) 60 276,00
Τέλεση πολιτικού γάμου στην Προξενική Αρχή (μόνιμοι κάτοικοι Ρουμανίας) 100 460,00
Τέλεση Προξενικού Γάμου στην Προξενική Αρχή (μη μόνιμοι κάτοικοι Ρουμανίας) 200 920.00
Αιτήσεις πάσης φύσεως προς το Προξενικό Γραφείο ΑΤΕΛΩΣ ΑΤΕΛΩΣ
Έκδοση - Αντικατάσταση Διαβατηρίων (5τούς ισχύος) 84.40 388.24
Έκδοση – Αντικατάσταση Διαβατηρίων Ανηλίκων (3τούς ισχύος) 73,60 338,56
Πιστοποιητικό μη κωλύματος σύναψης γάμου 20,00 92,00
Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2017
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση