Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018
greek albanian

Θεωρήσεις Schengen

Χρειάζομαι θεώρηση για να ταξιδεύσω στην Ελλάδα και τα άλλα κράτη Schengen;

Οι πολίτες κρατών που δεν ανήκουν στον χώρο Schengen χρειάζεται να λάβουν θεώρηση για την είσοδο και παραμονή τους (έως 90 ημέρες ανά εξάμηνο), στα κράτη Schengen, εφόσον δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή βάσει της ιθαγένειας και του τύπου ταξιδιωτικού εγγράφου που κατέχουν.

Για να πληροφορηθείτε εάν χρειάζεσθε θεώρηση Schengen προκειμένου να ταξιδεύσετε στην Ελλάδα δείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι από τις 15 Δεκεμβρίου 2010, οι Αλβανοί πολίτες, κάτοχοι βιομετρικού διαβατηρίου, ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση στα κράτη Schengen.

Για τη δυνατότητα παραμονής άνω των 90 ημερών ανά εξάμηνο στην Ελλάδα βλ. εδώ.

Σε ποιο Προξενείο πρέπει να καταθέσω την αίτηση για χορήγηση θεώρησης Schengen;

Εάν πρόκειται να ταξιδεύσετε σε ένα μόνο κράτος του χώρου Schengen, πρέπει να καταθέσετε την αίτησή σας στο κατά τόπον αρμόδιο Προξενείο του κράτους αυτού.

Εάν πρόκειται να ταξιδεύσετε σε περισσότερα του ενός κράτη του χώρου Schengen, πρέπει να καταθέσετε την αίτησή σας στο Προξενείο του κύριου προορισμού σας, δηλαδή του κράτους όπου θα διαμείνετε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση που πρόκειται να διαμείνετε ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα σε περισσότερα κράτη του χώρου Schengen, τότε πρέπει να καταθέσετε την αίτησή σας στο Προξενείο του κράτους που θα επισκεφθείτε πρώτα.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζεται να υποβάλω και πότε;


Μαζί με την αίτηση για χορήγηση θεώρησης Schengen, υπογεγραμμένη και ορθώς συμπληρωμένη, χρειάζεται να προσκομισθεί σειρά δικαιολογητικών (βλ. εδώ).

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί εγκαίρως, όχι όμως περισσότερο από τρεις μήνες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού.

Ποια είναι τα τέλη για την επεξεργασία της αίτησης;

Τα τέλη για την επεξεργασία της αίτησης για θεώρηση Schengen είναι 60 ευρώ. Ωστόσο, οι πολίτες Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργίας, Μολδαβίας, Ρωσίας και Ουκρανίας καταβάλλουν μειωμένα τέλη ύψους 35 ευρώ κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων Συμφωνιών διευκόλυνσης θεωρήσεων των κρατών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάς απαλλάσσει τα παιδιά κάτω των 12 ετών από την καταβολή τελών. Επιπλέον, και υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, οι θεωρήσεις σε διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια αλλοδαπών χορηγούνται ατελώς. Για τις λοιπές εξαιρέσεις βλ. το Άρθρο 16 του Κώδικα Θεωρήσεων. Τα τέλη θεώρησης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη χορήγησης της θεώρησης.

Είναι αναγκαία η λήψη των βιομετρικών μου στοιχείων (δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφίας);

Από τις 25 Σεπτεμβρίου 2014, οπότε άρχισε και στην Αλβανία η λειτουργία του συστήματος VIS (Visa Information System), οι αιτούντες θεώρηση Schengen χρειάζεται να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στα αρμόδια Προξενεία για την λήψη των βιομετρικών τους δεδομένων, δηλαδή δέκα δακτυλικών αποτυπωμάτων και μίας φωτογραφίας (η οποία λαμβάνεται κατά την υποβολή της αίτησης ή σαρώνεται ηλεκτρονικώς). Κατά κανόνα, δεν χρειάζεται εκ νέου λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων για επόμενες αιτήσεις που υποβάλλονται προτού παρέλθει πενταετία από την κατάθεση της αρχικής αίτησης. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων τα παιδιά κάτω των 12 ετών και τα πρόσωπα για τα οποία η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι αδύνατη για σωματικούς λόγους.

Καθώς το σύστημα VIS αφορά στους υπηκόους των κρατών που υπόκεινται σε υποχρέωση λήψης θεώρησης Schengen, οι Αλβανοί πολίτες, κάτοχοι βιομετρικού διαβατηρίου, δεν επηρεάζονται από την έναρξη λειτουργίας του. Ωστόσο, η διαδικασία που προβλέπεται από το σύστημα VIS εφαρμόζεται κανονικά ως προς τους αλλοδαπούς κατοίκους Αλβανίας που, βάσει της ιθαγένειάς τους και του ταξιδιωτικού εγγράφου που κατέχουν, χρειάζονται θεώρηση προκειμένου να ταξιδεύσουν στον χώρο Schengen.

Ποιο είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα επεξεργασίας της αίτησης;


Η επεξεργασία των αιτήσεων για χορήγηση θεώρησης Schengen ολοκληρώνεται, κατά κανόνα, εντός 15 ημερών. Η περίοδος αυτή μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις να παραταθεί έως τις 30 ημέρες, ιδίως όταν απαιτείται περαιτέρω ενδελεχής εξέταση της αίτησης, ή, κατ’ εξαίρεση, ακόμη και έως τις 60 ημέρες όταν απαιτείται πρόσθετη τεκμηρίωση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης λόγω καταχώρησης στο SIS ή στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών;

Για τα δικαιώματά σας σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης που υποβάλατε λόγω καταχώρησης σας στο SIS ή στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών βλ. εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούνται στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen στην Ελλάδα πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015