Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
Η Ελλάδα στην Αρμενία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Κτήση Ιθαγένειας-Πολιτιγράφηση

Κτήση Ιθαγένειας-Πολιτιγράφηση

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.      Αίτηση πολιτογράφησης πλήρως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από δύο πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούντος.

2.      Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του αιτούντος με την επίσημη μετάφραση του, εκτός εάν ο αιτών είναι ανιθαγενής ή άδηλης ιθαγένειας ή η χώρα της οποίας είναι υπήκοος αρνείται αποδεδειγμένα να εκδώσει σχετικό ταξιδιωτικό έγγραφο.

3.      Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

4.      Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου των γονέων του αιτούντος ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

5.      Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό του ανιόντος του αιτούντος, από τον οποίο έλκει την ελληνική καταγωγή, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

6.      Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπής αρχής, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

7.      Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί τυχόν εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αιτούντος.

8.      Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται η τυχόν ύπαρξη συγγενικού προσώπου του αιτούντος, το οποίο έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, και σε καταφατική περίπτωση με μνεία της σχετικής απόφασης.

9.      Παράβολο 100 ευρώ.


Το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στην Πρεσβεία από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, στην πρωτότυπη μορφή τους. Η κατάθεση των δικαιολογητικών είναι δυνατή μόνον κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου (00374536754) ή ηλεκτρονικού μηνύματος ( ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης από την Πρεσβεία. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, ο αιτών καλείται σε συνέντευξη.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020