Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Πληρεξούσια

Για τη σύνταξη Ειδικού Πληρεξουσίου απαιτείται:

1. Αίτηση προς την Προξενική Αρχή

2. Αυτοπρόσωπη παρουσία του εντολέα ή των εντολέων.

3. Δικαιοπρακτική ικανότητα του εντολέα

4. Ταυτότητα ή διαβατήριο του εντολέα

5. Αποστολή εκ των προτέρων του σχεδίου κειμένου του Ειδικού Πληρεξουσίου, που να περιέχει τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημ/νία και τόπος γεννήσεως, αριθ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, ενδεχομένως ΑΦΜ κλπ). του εντολέα καθώς και του εντολοδόχου, σε ηλεκτρονική μορφή (στη διεύθυνση ).

6. Ορισμός ραντεβού για την υπογραφή

7. Σε περίπτωση που ο εντολέας δε γνωρίζει ελληνικά, απαιτείται η παρουσία μεταφραστή.

Το κόστος του Ειδικού Πληρεξουσίου ανά φύλλο ανέρχεται σε 50 ευρώ. Το κόστος κάθε γνησίου αντιγράφου ανά φύλλο ανέρχεται σε 5 ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 06 Δεκέμβριος 2012
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση