Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Ληξιαρχικές Πράξεις

1. ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – ΒΑΠΤΙΣΗΣ (για τέκνο εντός γάμου)

α) Αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός τουλάχιστον γονέα
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εγγραφής του έλληνα γονέα στην Ελλάδα
γ) Πρωτότυπο πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Geburtsurkunde) από τις Αυστριακές Αρχές, επικυρωμένo με τη σφραγίδα APOSTILLE
δ) Πιστοποιητικό βάπτισης (σε περίπτωση που το τέκνο έχει βαπτισθεί)
ε) Ταυτότητες ή διαβατήρια (ελληνικά) των γονέων
στ) Ορισμός ραντεβού για την υπογραφή

2. ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

α)Αυτοπρόσωπη παρουσία του Έλληνα ή της Ελληνίδας συζύγου
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα
γ) Πρωτότυπο πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου (Heiratsurkunde) από τις Αυστριακές Αρχές (σε περίπτωση πολιτικού γάμου), επικυρωμένo με τη σφραγίδα APOSTILLE
δ) Πιστοποιητικό τέλεσης γάμου από την εκκλησία στην οποία έγινε το μυστήριο (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου)
ε) Ταυτότητες ή διαβατήρια (ελληνικά) των συζύγων
στ) Ορισμός ραντεβού για την υπογραφή

3. ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Εάν ο ενταφιασμός λάβει χώρα στην Αυστρία:

α) Ελληνικό διαβατήριο και ταυτότητα (εφόσον υπάρχει) του εκλιπόντος
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκλιπόντος από τον Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα
γ) Πρωτότυπο πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου από τις Αυστριακές Αρχές (STERBEURKUNDE), επικυρωμένo με τη σφραγίδα APOSTILLE
δ) TODESBESCHAUSCHEIN από το νοσοκομείο ή ÄRTZLICHES ATTEST για την ακριβή αιτία θανάτου
ε) Ορισμός ραντεβού για την υπογραφή

Εάν ο ενταφιασμός λάβει χώρα στην Ελλάδα απαιτούνται:

α) Ελληνικό διαβατήριο και ταυτότητα (εφόσον υπάρχει) του εκλιπόντος
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκλιπόντος από τον Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα
γ) Πρωτότυπο πλήρες αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου από τις Αυστριακές Αρχές (STERBEURKUNDE), επικυρωμένo με τη σφραγίδα APOSTILLE
δ) TODESBESCHAUSCHEIN από το νοσοκομείο ή ÄRTZLICHES ATTEST για την ακριβή αιτία θανάτου
ε) Βεβαίωση ταρίχευσης (EINBALSAMIERUNG), που χορηγείται από το Γραφείο Τελετών
στ) Βεβαίωση για τη μεταφορά της σωρού, που χορηγείται από το Γραφείο Τελετών
ζ) Ορισμός ραντεβού για την υπογραφή

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 06 Δεκέμβριος 2012
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση