Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Στρατολογικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού βάσει της σχετικής νομοθεσίας θεωρούνται όσοι:

α) Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες
ή
β) Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση (που ξεκινά πριν την ενηλικίωσή του) στο εξωτερικό για τουλάχιστον ένδεκα συνεχόμενα έτη, απαιτούνται:

α) Πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα
β) Αναλυτικά πιστοποιητικά σπουδών από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε βαθμίδας και για κάθε εκπαιδευτικό έτος
γ) Βεβαίωση (versicherungsdatenauszug) του ασφαλιστικού φορέα για τα συντάξιμα έτη ενός από τους δύο γονείς του, για τα έτη μέχρι την ενηλικίωση του ενδιαφερομένου.
δ) Meldezettel τόσο για τον ενδιαφερόμενο όσο και για το γονέα.
ε) Ταυτότητα ή διαβατήριο του ενδιαφερομένου και του γονέα.
στ) Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και δικαιολογητικά μπορούν να αποδείξουν την κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό όπως συμβόλαια αγοράς σπιτιού, συμβάσεις δανείων, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, ασφαλιστήρια συμβόλαια, αντίγραφα πάσης φύσεως λογαριασμών (ρεύματος, τηλεφωνίας κτλ.), στο όνομα του ενδιαφερόμενου
ζ) Αίτηση προς το Προξενικό Γραφείο

Εάν για κάποιο διάστημα ο ενδιαφερόμενος διέμενε μεν στο εξωτερικό, αλλά εκτός Αυστρίας, για την εν λόγω περίοδο απαιτείται πιστοποιητικό από την αρμόδια Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση (που ξεκινά μετά την ενηλικίωσή του) στο εξωτερικό για τουλάχιστον ένδεκα συνεχόμενα έτη, απαιτούνται:

α) Πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα
β) Meldezettel
γ) Ταυτότητα ή διαβατήριο
δ) Βεβαίωση (versicherungsdatenauszug) του ασφαλιστικού φορέα για τα συντάξιμα έτη
ε) Τυχόν πιστοποιητικά σπουδών, βεβαιώσεις από εκπαιδευτικά ιδρύματα
στ) Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και δικαιολογητικά μπορούν να αποδείξουν την κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό όπως συμβόλαια αγοράς σπιτιού, συμβάσεις δανείων, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, ασφαλιστήρια συμβόλαια, αντίγραφα πάσης φύσεως λογαριασμών (ρεύματος, τηλεφωνίας κτλ.), στο όνομα του ενδιαφερόμενου
ζ) Αίτηση προς το Προξενικό Γραφείο

Εάν για κάποιο διάστημα ο ενδιαφερόμενος διέμενε μεν στο εξωτερικό, αλλά εκτός Αυστρίας, για την εν λόγω περίοδο απαιτείται πιστοποιητικό από την αρμόδια Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει βιοποριστική εγκατάσταση στο εξωτερικό για τουλάχιστον επτά συνεχόμενα έτη, απαιτούνται:

α) Πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα
β) Meldezettel
γ) Ταυτότητα ή διαβατήριο
δ) Βεβαίωση (versicherungsdatenauszug) του ασφαλιστικού φορέα για τα συντάξιμα έτη
ε) Αίτηση προς το Προξενικό Γραφείο

Εάν για κάποιο διάστημα ο ενδιαφερόμενος διέμενε μεν στο εξωτερικό, αλλά εκτός Αυστρίας, για την εν λόγω περίοδο απαιτείται πιστοποιητικό από την αρμόδια Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 06 Δεκέμβριος 2012
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση