Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Στρατολογικά

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ 3421/2005

1. Ηλικία

Σύμφωνα με τον Νόμο, άρθρο 1, παρ. 1, κάθε Έλληνας πολίτης , από την 1η Ιανουαρίου του έτους όπου συμπληρώνει το 19ο έτος της ηλικίας του και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους όπου συμπληρώνει το 45ο  έτος της ηλικίας του, οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία στην Ελλάδα. Στον ανωτέρω γενικό κανόνα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που προσδιορίζονται στον ίδιο νόμο στη παράγραφο 4 αυτού.

Είναι σημαντικό, κάθε Έλληνας που ανήκει στην ανωτέρω ηλικιακή ομάδα, να μεριμνεί προσωπικά για τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις προκειμένου να αποφύγει το ενδεχόμενο επιβολής ποινών και κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την μη τήρηση αυτών. 

2. Υπηκοότητα και διαδικασίες στράτευσης

Έλληνας υπήκοος είναι αυτός που είναι εγγεγραμμένος στα ελληνικά δημοτολόγια και στο Μητρώο Αρρένων των Ελληνικών Δήμων.

Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους που διανύουν το 19ο έτος της ηλικίας τους όλοι οι άρρενες Έλληνες υπήκοοι πρέπει να συμπληρώσουν το Δελτίο Απογραφής και να το υποβάλουν στο Στρατολογικό Γραφείο στο οποίο ανήκουν. Παραδείγματος χάριν, όσοι γεννήθηκαν το 1986 πρέπει να συμπληρώσουν το Δελτίο Απογραφής τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2004. Όσοι κατοικούν προσωρινά ή μόνιμα εκτός Ελλάδας μπορούν να συμπληρώσουν το Δελτίο αυτό στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο. Για θέματα στρατολογίας θεωρείται ότι όλοι οι Έλληνες άνδρες γεννήθηκαν την 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους.

Οι Έλληνες πολίτες που ζουν στη Χιλή και δεν έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία, καλούνται από τα ελληνικά στρατολογικά γραφεία μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδος και του Προξενικού της Γραφείου. Το Προξενικό Γραφείο, αναζητεί τον καλούμενο και τον ενημερώνει προκειμένου να ξεκινήσει την διαδικασία ρύθμισης της στρατολογικής του εκκρεμότητας.

3. Συνέπειες της μη τακτοποίησης του στρατολογικού

Για να αιτηθεί ένας Έλληνας, υπόχρεος εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας, στην Πρεσβεία μας την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου, οφείλει να είναι τακτοποιημένος στρατολογικά δηλαδή είτε να έχει εκπληρώσει την στρατιωτική του θητεία είτε να έχει τύχει νομίμως απαλλαγής ή αναβολής από αυτήν. Σε περίπτωση δε που ταξιδέψει την Ελλάδα, με το χιλιανό του διαβατήριο και δεν έχει ρυθμίσει τις στρατολογικές του εκκρεμότητες ως άνω, θα του απαγορευθεί η έξοδος από την χώρα και θα κληθεί προκειμένου να εκπληρώσει την στρατιωτική του θητεία.

4. Αναβολή Στρατιωτικής Θητείας

Η στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα μπορεί να αναβληθεί για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως:

α) Για όλους εκείνους που είναι Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού. Οι Έλληνες πολίτες της Χιλής (έχοντες ή μη τη χιλιανή ιθαγένεια), οι οποίοι διαμένουν μονίμως στη Χιλή, μπορούν να τύχουν στρατιωτικής αναβολής ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Για το σκοπό αυτό οφείλουν να παρουσιαστούν στο Προξενικό μας Γραφείο, προσκομίζοντας πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν ότι διαμένουν μονίμως στην Χιλή επί έντεκα (11) συναπτά έτη ή ότι εργάζονται συνεχώς στη χώρα επί επτά (7) έτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Νόμο, αν κατά τη διάρκεια των 11 ή 7 ετών, η διαμονή στην Ελλάδα ξεπεράσει τους έξι μήνες ανά έτος χρόνο, χάνεται η ιδιότητα Μονίμου Κατοίκου στο Εξωτερικό και ο χρόνος των 11 ή 7 ετών αρχίζει να υπολογίζεται πάλι από την αρχή.

β) Για αυτόν που απέκτησε την ιθαγένειά του με πολιτογράφηση. Η αναβολή αυτή ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ερχόμενου έτους από εκείνο όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας του ως Έλληνα πολίτη. Η αναβολή, μπορεί να διακοπεί κατόπιν ειδικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

γ) Αν κάποιος σπουδάζει σε πανεπιστήμιο, μπορεί να πάρει αναβολή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που υπολογίζεται ανάλογα με τα χρόνια των σπουδών του. Το δε πανεπιστημιακό ίδρυμα μπορεί να είναι ελληνικό ή του εξωτερικού και να είναι κρατικό ή αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου κράτους.

δ) Για λόγους υγείας, που πιστοποιούνται από τις αρμόδιες στρατολογικές υγειονομικές επιτροπές και που μπορεί να διαρκέσει για δύο χρόνια.

ε) Εφόσον υπηρετεί ήδη αδελφός του υπόχρεου ή εφόσον πρόκειται το ίδιο χρονικό διάστημα να καταταγεί αδελφός μεγαλύτερος σε ηλικία.

5. Απαλλαγή από την στρατιωτική θητεία

Οι λόγοι, κυρίως, για τους οποίους κάποιος εξαιρείται από την υποχρέωση της στράτευσης είναι συνοπτικά οι εξής:

α) λόγοι υγείας των οποίων την βασιμότητα εξετάζουν αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του στρατού

β) καταδίκη κάποιου από ποινικό δικαστήριο

γ) αν κάποιος είναι πατέρας τριών ή περισσοτέρων παιδιών, εφόσον επιθυμεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση της στράτευσης

δ) αν κάποιος είναι ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιός γονέων που έχουν πεθάνει και ο οποίος έχει έναν τουλάχιστον άγαμο και ανίκανο για εργασία ή άγαμο και ανήλικο αδερφό

ε) ο χήρος πατέρας ενός ανήλικου ή ανίκανου για εργασία τέκνου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Στρατολογίας του ΓΕΕΘΑ .

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 08 Ιούλιος 2013

Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση