Friday, 23 April 2021

Residents

FORKLARINGER for tildeling av ATTEST FOR FAST BOSETTELSE FOR EN FASTBOENDE I UTLANDET
TIL BRUK FOR MILITÆRET


Konsulatets grunleggende ansvar når det gjelder militære saker for mannlige, greske borgere, som bor i området til konsulatet, er attestering av egenskapen som fast bosatt i utlandet, enten for å få utsettelse av sin militærplikt i ubestemt tid, eller for å avtjene redusert militærtjeneste, som gjelder for fast boende i utlandet.

I henhold til lov N. 3421/05 (artikkel 25) anses en som fastboende i utlandet nå man utfyller en av de to følgende betingelser:

A. Har hoved  og fast bosettelse i utlandet de siste elleve kontinuerlige år i ett eller flere land.

B. Har inntektsmessig bosettelse og bor i utlandet i minst sju kontinuerlig år i ett eller flere land.

Tap av egenskap som fastboende i utlandet skjer i følgende tilfeller:

A. Utvisning til Hellas
B. Overstigelse av seks måneders opphold i Hellas i samme kalenderår.

Tidsperioden på over seks måneders opphold i Hellas for en voksen som tar høyere utdannelses-studier, regnes som bosettelsestid i utlandet inntil 31. desember neste år, fra tiden de fullfører deres studier eller dersom de ikke har fullført deres studier, til de fyller tjuåtte år.

Tidsperioden på over seks måneders opphold i Hellas for  en umyndig ,for hvilken som helst grunn , uavhenging av sine foreldres boadresse, regnes  ikke som fast  bosettelsestid i utlandet.

De, som har vært eller har  blitt erkært militærnektere dersom de faller innenfor ovennevnte forskrifter av artikkel 25, blir  unntatt  innkalling eller innkallingene hvor de ble erklært som militærnektere, og de blir strøket for strafferettslig militærnekting. De rettslige straffer blir slettet, og de relevante rettsskriv arkiveres.

Militærtjenesten for de fastboende i utlandet  bestemmes som følger:

De som er født og bor i utlandet er forpliktet til tre måneders militærtjeneste.

Resterende fastboende i utlandet er pliktig seks måneders militærtjeneste.

For fastboende i utlandet er det tillatt å avtjene plikten i deler, med minimum  militærtjeneste på to måneder.

Tiden som greske statsborgere har avtjent militærtjenesten på, på hvilket som helst tidspunkt, i ordinære militærstyrker i et alliert land eller medlemsland i Europeisk Union, blir godkjent som militærtjeneste.

De som fyller trettifem år  kan betale for resten av sine militære plikter, dersom de er innrullert eller vil bli innrullert i militæret, og dersom de på forhånd har avtjent militærtjeneste på minst en måned.

For å få utstedt attest som fast bosatt i utlandet, bør de interesserte  levere offentlige dokumenter, hvor det fremkommer at betingelsene for grunnlaget som fastboende i utlandet er oppfylt, slik det bestemmes ovenfor. Vi nevner her at både den interesserte samt de som har foreldreansvaret  inntil personen fyller 18 år, bør bo i utlandet i mer enn seks måneder  per kalender år, i hele den gjeldende periode.

Det kan nevnes følgende nødvendige attester:

Fødselsattest fra vedkommendes kommune i Hellas.

Dersom en bosetter seg etter fødselen i Norge, skriftlig erklæring fra de gjeldende norske myndigheter.

Trygdeattest for foreldrene i norsk, godkjent trygdekasse. Alle skoleattester eller tilsvarende studieattester.

Data som beviser  vedkommendes bosetting i Norge etter skoleavslutning, inntil den gjeldende attest som fast bosatt i utlandet blir utstedt.

De som studerer ved høyere utdanningsinstitusjoner i Hellas, leverer de relevante bekreftelser fra disse. Egenerklæring på vedkommendes eget ansvar eller fra  deres slektninger tas ikke hensyn til.

Søknaden om godkjenning av egenskap som fast bosatt i utlandet, samt den relevante attesten som utstedes av den konsulære myndighet, leveres til det gjeldende militærkontor, når som helst etter 1. januar det året vedkommende er nitten år.

Attesten for fast bosettelse i utlandet for militært bruk koster 10 euro.

Top