Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Πληρεξούσια

Για τη σύνταξη πληρεξουσίου ο εντολέας οφείλει να έχει την απαιτούμενη νομική ικανότητα, δηλαδή να έχει συνείδηση των πράξεών του και να είναι άνω των 18 ετών. Με το πληρεξούσιο ο εντολέας διορίζει και αποκαθιστά ειδικό αυτού πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο πρόσωπο της εμπιστοσύνης του προκειμένου να τελέσει αντ’ αυτού διάφορες νόμιμες πράξεις.

Όποιος επιθυμεί να συντάξει πληρεξούσιο πρέπει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως, προσκομίζοντας ταυτόχρονα έγγραφα που αποδεικνύουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, την ταυτότητά του. Εφόσον δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα θα πρέπει να προσλάβει διερμηνέα της απολύτου εμπιστοσύνης του.

Για τη διευκόλυνση του εντολέα το Προξενικό Γραφείο αιτείται την πρότερη αποστολή ταυτοποιητικού εγγράφου του ιδίου, κείμενο εντολής πληρεξουσιότητας σε ηλεκτρονική μορφή, στοιχεία εντολοδόχου και, εφόσον απαιτείται, στοιχεία διερμηνέα. Κατόπιν συνεννόησης με τον εντολέα κανονίζεται συνάντηση στο Προξενικό Γραφείο κατά τις ώρες υποδοχής κοινού. Σύμφωνα με την προξενική διατίμηση το κάθε φύλλο του πρωτοτύπου πληρεξουσίου χρεώνεται 50 Ευρώ και το κάθε φύλλο του αντιγράφου 10 Ευρώ. Σημειώνεται ότι το πρωτότυπο πληρεξούσιο παραμένει στο αρχείο συμβολαιογραφικών πράξεων της Αρχής μας, ενώ ο εντολέας δύναται να παραλάβει αυθημερόν, τον αριθμό των αντιγράφων που επιθυμεί.
Για ειδικότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Προξενική Αρχή, ενώπιον της οποίας επιθυμούν να συντάξουν το πληρεξούσιο έγγραφο.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Σύνδεσμος Ελλήνων Φινλανδίας
Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ομοσπονδία των Φινλανδο-Ελληνικών Συνδέσμων (Στα Φινλανδικά)GreekNewsAgenda

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση