Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Γ.Π. Ιεροσολύμων για Έλληνες που βρίσκονται στη Γάζα:   (00972) 528650455 - Τηλέφωνα Ακολούθου Υπηρεσίας Yπ.Εξ.: 210 3681730, 210 3681259

Νέα Προξενική Διατίμηση

Η νέα διατίμηση Προξενικών Τελών και Δικαιωμάτων,  τίθεται σε ισχύ από 1ης Μαρτίου 2014.  Το ΦΕΚ μπορείτε να το βρείτε εδώ (FEK.pdf).

Α1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (€)
α Μετοικεσίας 120
β Μη ύπαρξη κωλύματος προς σύναψη γάμου 20
γ Για απαλλαγή διπλής φορολογίας 20
δ Εγγυτέρων συγγενών 20
ε Μονίμου διαμονής 50
στ Πρακτικό ορκοδοσίας δημοσίου υπαλλήλου ΑΤΕΛΩΣ
ζ Αντίγραφο ή απόσπασμα πράξεως, που εκδίδεται μετά από αίτηση ιδιώτη και εφ’ όσον το πρωτότυπο δεν απαλλάσσεται από τέλη 10 –ή 5 – ανά σελίδα
η Αίτηση πολιτογράφησης ομογενούς 30
θ Πρακτικό ορκωμοσίας γενικώς 15
ι Αιτήσεις, αναφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, προς τις Προξενικές Αρχές ΑΤΕΛΩΣ
ια Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πάσης φύσεως, αντίγραφα και αποσπάσματα εγγράφων, που εκδίδονται προς το συμφέρον ιδιωτών, εκτός των όσων ρητώς αναφέρονται στο παρόν 10
Α2 ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α Επικύρωση υπογραφής Έλληνα πολίτη και πολίτη Ε.Ε. 10
β Επικύρωση υπογραφής σε απόδειξη λήψης σύνταξης ΑΤΕΛΩΣ
γ Επικύρωση υπογραφής αρμοδίου υπαλλήλου αλλοδαπής Αρχής (πλην χωρών Ε.Ε.) 30
δ Επικύρωση υπογραφής αλλοδαπού φυσικού προσώπου ή νομίμου εκπροσώπου αλλοδαπού νομικού προσώπου (πλην χωρών Ε.Ε.) 30
ε Επικύρωση αποσπάσματος ποινικού μητρώου Έλληνα πολίτη και πολίτη Ε.Ε. ΑΤΕΛΩΣ
στ Επικύρωση αποσπάσματος ποινικού μητρώου αλλοδαπού 30
ζ Επικύρωση μετάφρασης εξουσιοδοτημένου μονίμου υπαλλήλου έμμισθης Προξενικής Αρχής, ή ιδιώτη επίσημου μεταφραστή. Σε κάθε περίπτωση η επικύρωση αφορά στην υπογραφή του μεταφραστή. 30
η Θεώρηση πιστοποιητικού προέλευσης εμπορευμάτων, (Αναλογικό τέλος ανά 3.500 € ή υποδιαίρεσής τους) 25
θ Θεώρηση βεβαιώσεων ή αποδείξεων σχετικών με νοσήλια ασφαλισμένων του Δημοσίου ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης ΑΤΕΛΩΣ
ι Θεώρηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων και επικυρώσεις υπογραφών σε τίτλους σπουδών αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που προορίζονται για στρατολογική χρήση 10
ια Θεωρήσεις τίτλων σπουδών για εισαγωγή στα ελληνικά ΑΕΙ 10
ιβ Σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων εργασίας 10
ιγ Χαρτοσήμανση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του νόμου Ν.2790/2000-κοινή υπουργική απόφαση 4864/8/8-γ΄/17.7.2000 15
ιδ Θεώρηση πάσης φύσεως εγγράφων, εκτός των όσων ρητώς αναφέρονται στο παρόν 10
Α3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
Διαβατήρια ενηλίκων 84,4
Διαβατήρια ανηλίκων (έως 14 ετών) 73,6
Αντικατάσταση 58
Ταξιδιωτικά έγγραφα ΑΤΕΛΩΣ
Α3
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
VISAS C Schengen
60
Για πολίτες χωρών Ρωσίας, Ουκρανίας, Μολδαβίας, Γεωργίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM) 35
Εθνικές Θεωρήσεις
Ενιαία 180
Φοιτητική
90
Κατόπιν έγκρισης Κ.Υ. ΥΠΕΞ ΑΤΕΛΩΣ
Α4
Ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά έγγραφα
50
Α5
Προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα (ΠΤΕ) ΑΤΕΛΩΣ
Β
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
α
Τέλεση πολιτικού γάμου 100
β Τέλεση πολιτικού γάμου εκτός περιφέρειας ή μη μονίμων κατοίκων εξωτερικού
200
γ Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, γάμου, θανάτου, σύναψης συμφώνου συμβίωσης, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος ή επωνύμου
10 –Με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα πρόστιμα περί εκπρόθεσμων δηλώσεων
δ Καταχώριση πράξεων διαζυγίου
10
ε Δημοτολογική τακτοποίηση (εγγραφές αδήλωτων που είχαν απευθυνθεί, ή προτίθενται να απευθυνθούν αυτοπροσώπως στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών) 150
στ Καθορισμοί ιθαγένειας 100
ζ
Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων γενικώς
10
Γ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
α
Εκούσια δικαιοδοσία (Έκθεση σφράγισης και αποσφράγισης περιουσίας, κλήση συγγενικού συμβουλίου, βούλευμα συγγενικού συμβουλίου, πρακτικό χειραφεσίας, πρακτικό διάσκεψης διαιτητών, πράξη κατάθεσης διαιτητικών αποφάσεων κλπ)
50
β Ποινική δικαιοδοσία (Έγγραφη μήνυση, Εκθέσεις προφορικής μήνυσης, προανάκρισης, αυτοψίας, κατ’ οίκον έρευνας, κατάσχεσης, φύλαξης, σύλληψης και εγγύησης, πολιτικές αγωγές και επιδοτήρια)
50
γ Επί πταισμάτων και πλημμελημάτων (Κλητήριο θέσπισμα, κλήση μαρτύρων, απόφαση, πρακτικά εν γένει)
30
Δ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
α Πράξη Προξένου για διορισμό πραγματογνωμόνων κανονιστών προς εξέταση ζημιάς που προκλήθηκε στο πλοίο 50
β
Εγγύηση υπέρ πλοιάρχου 50
γ
Επικύρωση έκθεσης κανονισμού αβαρίας 50
δ
Θεώρηση ένορκης βεβαίωσης πλοιάρχου ή μελών πληρώματος, περί απώλειας του διπλώματός τους, προς έκδοση νέου διπλώματος
15
ε Χαρτοσήμανση Ναυτολογίου, Εγγράφου Εθνικότητας, Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων και Πιστοποιητικών Ασφαλείας Πλοίων 40
στ Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών, που προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις
5
ζ
Θεώρηση βεβαίωσης πλοιάρχου, πλοίου υπό ξένη σημαία μη ασφαλισμένου στο ΝΑΤ για τη θαλάσσια υπηρεσία Έλληνα ναυτικού στο πλοίο
10
η Θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων καθώς και αντιγράφων αυτών
5
Ε
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ε1 Πράξεις επί των οποίων επιβάλλεται και φόρος
α Πώληση, διανομή, ανταλλαγή ακινήτων. Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500€ ή υποδιαίρεσής τους 75
β Πώληση, διανομή, ανταλλαγή ακινήτων. Αναλογικό τέλος επί αξίας ανά 3.500€ ή υποδιαίρεσής τους 225
γ Δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου, γονική παροχή ακινήτων και κινητών καθώς και συμβατική ανάκληση αυτών. Σύμβαση περί παραχωρήσεως επικαρπίας. Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500€ ή υποδιαίρεσής τους 100
δ Δωρεές οι οποίες συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου, υπέρ Δήμου ή Κοινότητας ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Ελληνικού Κράτους, υπέρ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή γενικά ελληνικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και υπέρ ελληνικού φιλανθρωπικού ιδρύματος
ΑΤΕΛΩΣ
Ε2 Λοιπές Συμβολαιογραφικές Πράξεις
α Σύνταξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας
100
β
Σύνταξη πληρεξουσίου (Διορισμός, ανάκληση)
Το φύλλο 50
γ
Αντίγραφα πληρεξουσίων και λοιπών συμβολαιογραφικών πράξεων
Το φύλλο 10
δ
Πληρεξούσιο προς είσπραξη μισθού, σύνταξης, νοσηλίων, αποζημίωσης και δήλωσης ληξιαρχικού γεγονότος
Το φύλλο 5
ε
Σύνταξη και ανάκληση δημόσιας διαθήκης
100
στ Κατάθεση και ανάκληση μυστικής διαθήκης
100
ζ Κατάθεση και ανάκληση ιδιόγραφης διαθήκης 100
η Χαρτοσήμανση ιδιόγραφης διαθήκης κατά την προσαγωγή της προς δημοσίευση
100
θ Δημοσίευση διαθήκης
100
ι Διαμαρτυρικό συναλλαγματικής
Το φύλλο 50
ια
Σύνταξη προσυμφώνου
Το φύλλο 10
ιβ
Κατάθεση παρακαταθήκης
75
ιγ
Ένορκες βεβαιώσεις του άρθρου 270 Κ. Πολ. Δ. Το φύλλο 70
ιδ Αντίγραφα ένορκων βεβαιώσεων του άρθρου 270 Κ. Πολ. Δ.
Το φύλλο 20
ιε Σύναψη συμφώνου συμβίωσης 100
ιστ Σύναψη συμφώνου συμβίωσης εκτός προξενικής περιφέρειας ή μη μονίμων κατοίκων εξωτερικού 200
ιζ
Πράξη λήξης συμφώνου συμβίωσης
100
ιη Πράξη υιοθεσίας, αναγνώρισης τέκνου εκτός γάμου
50
ιθ
Εκμίσθωσης ακινήτων ή πλοίων, διάλυση μισθώσεως. Αναλογικό τέλος επί αξίας ανά 3.500 € ή υποδιαίρεσής τους 30
κ Σύσταση δανείου (απλού, ενυπόθηκου), χρησιδανείου, ενεχύρου, εκχώρηση απαιτήσεως, αναδοχή χρέους, μίσθωση ακινήτων. Αναλογικό τέλος επί αξίας ανά 3.500 € ή υποδιαίρεσής τους 225
κα
Παράταση δανείου
Το φύλλο 50
κβ
Εξάλειψη υποθήκης εγγραφείσης με δικαστική απόφαση. Εξάλειψη προσημείωσης. Αναλογικό τέλος επί αξίας 3.500 € ή υποδιαίρεσής τους 225
κγ
Σύσταση ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ,ΕΕ. Τροποποίηση καταστατικού, διάλυση κλπ. Αναλογικό τέλος επί αξίας ανά 3.500 € ή υποδιαίρεσής τους
90
κδ Μεταβίβαση μετοχών ΑΕ, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ. Αναλογικό τέλος επί αξίας ανά 3.500 € ή υποδιαίρεσής τους
90
κε Συμβιβασμός σε οικονομική απαίτηση. Εξόφληση απαιτήσεως για την οποία δεν συνετάγη συμβολαιογραφικό έγγραφο. Αναλογικό τέλος επί αξίας ανά 3.500 € ή υποδιαίρεσής τους 225
κστ Τριτεγγύηση. Αναλογικό τέλος επί αξίας ανά 3.500 € ή υποδιαίρεσής τους. Αποτελεί παρεπόμενο σύμφωνο και ΔΕΝ εισπράττεται τέλος εφόσον η κύρια σύμβαση έχει γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο 50
ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ (Αρ. 5)
Για μετάφραση η οποία διενεργείται από μόνιμο υπάλληλο προξενικής αρχής εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, με την έκδοση σχετικού γραμματίου, δικαίωμα 20 € ανά σελίδα
20
Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 27 Φεβρουάριος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση