Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στη Μάλτα arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Νέα Προξενική Διατίμηση

Νέα Προξενική Διατίμηση

  • Για τις Υπηρεσίες που παρέχονται από το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας προβλέπεται ανταποδοτικό τέλος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία Νομοθεσία (Προξενική Διατίμηση).
  • Πρόσφατα (01-03-2014) τέθηκε σε ισχύ η Νέα Προξενική Διατίμηση σε αντικατάσταση της προηγούμενης έτους 2002.
  • Το πλήρες κείμενο της εν λόγω Προξενικής Διατίμησης (Προεδρικό Διάταγμα 16 έτους 2014) μπορείτε να το αναζητήσετε επιλέγοντας: Προξενική Διατίμηση

Εν προκειμένω παρατίθεται συνοπτική κατάσταση των πλέον δημοφιλών υπηρεσιών

ΠΡΑΞΗ Διατίμηση 2014
Πιστοποιητικό Μονίμου Διαμονής 50,00 €
Πιστοποιητικό για απαλλαγή διπλής φορολογίας 20,00 €
Πιστοποιητικά 10,00 €
Βεβαιώσεις 10,00 €
Αντίγραφα πάσης φύσεως 10,00 €
Επικύρωση υπογραφής Έλληνα πολίτη και πολίτη Ε.Ε. 10,00 €
Επικύρωση υπογραφής αλλοδαπού 30,00 €
Επικύρωση μετάφρασης 30,00 €
Πολιτικός Γάμος μονίμου κατοίκου 100,00 €
Πολιτικός Γάμος μη μονίμου κατοίκου 200,00 €
Ληξιαρχικές Πράξεις 10,00 €
Αντίγραφο Ληξιαρχικών Πράξεων 10,00 €
Πληρεξούσιο , το φύλλο 50,00 €
Αντίγραφο Πληρεξουσίου, το φύλλο 10,00 €
Χαρτοσήμανση Ναυτολογίου 40,00 €
Θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων 5,00 €
Ενασχόληση υπαλλήλου εκτός Προξενικού καταστήματος 150,00 /4ωρο
Υπηρεσίες διερμηνείας σε αστική ή ιδιωτική υπόθεση 100,00/ώρα
Μεταφραστικά δικαιώματα 20,00/σελίδα
Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 06 Μάρτιος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση