Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στη Μάλτα arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Μετάφραση κειμένων ιδιωτών

Μετάφραση κειμένων ιδιωτών

Ως προς τη δυνατότητα μετάφρασης από την Πρεσβεία στην αγγλική γλώσσα και αντιστρόφως κειμένων, ύστερα από αίτημα ιδιωτών,  αναφέρονται τα εξής;

Α.- Ως προς το χρόνο που απαιτείται για την μετάφραση.

Παρά την περιορισμένη στελέχωση της Πρεσβείας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού για την ανταπόκριση έναντι των ενδιαφερομένων εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.

Β.- Ως προς τα κείμενα προς μετάφραση
Τα κείμενα προς μετάφραση είτε θα πρέπει να είναι είτε  πρωτότυπα, είτε επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από κρατική Αρχή (π.χ αστυνομικό τμήμα).που να πιστοποιεί  την αυθεντικότητα,

Σε περίπτωση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων από Δικηγόρο θα πρέπει επιπροσθέτως να μας περιέλθουν και ταυτολογικά στοιχεία του δικηγόρου (αντίγραφο ταυτότητας του), ως και στοιχεία επικοινωνίας του, ώστε η Πρεσβεία να είναι σε θέση να διασταυρώσει την αυθεντικότητα.

Γ.- Εν γένει πρακτική   ως προς πρωτότυπα versus Αντιγράφων
Η Πρεσβεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια όπως οι ενδιαφερόμενοι μη στερούνται των πρωτοτύπων κειμένων και πιστοποιητικών τους. Τούτο όπερ μεθερμηνευόμενο  σημαίνει ότι είναι νοητή η επισύναψη στην μετάφραση φωτοαντιγράφου ή σαρωμένου αντιγράφου του πρωτοτύπου παραστατικού υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Θα είναι επικυρωμένα από αρμόδια κρατική αρχή (π.χ Αστυνομικό τμήμα)
  • Διαχρονική Υπηρεσιακή εμπειρία και μνήμη συνηγορεί ότι το Φωτοαντίγραφο ή σαρωμένο αντίγραφο θα γίνει από εμάς στην Πρεσβεία. Τούτο ισχύει ακόμη και σε περιπτώσεις που οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν για διευκόλυνση και ταχύτερη ενημέρωση έτοιμα φωτοαντίγραφα.
  • Σε περιπτώσεις προσκόμισης επικυτρωμένων φωτοαντιγράφων από δικηγόρου, τότε θα πρέπει επιπροσθέτως να μας προωθούνται τα ταυτολογικά στοιχεία του δικηγόρου (π.χ αντίγραφο της ταυτότητας του ή της αντίστοιχης ως μέλους του δικηγορικού συλλόγου), καθώς και στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να είναι εφικτή  διασταύρωση.

Δ.- Μετάφραση ή επικύρωση ήδη μεταφρασθέντων κειμένων
Στην Πρεσβεία δεν υπηρετεί «μεταφραστής» και για το λόγο αυτό η Πρεσβεία:

i. Είτε επικυρώνει μεταφρασθέντα κείμενα από τρίτους είτε υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν επίσημους μεταφραστές, όπως αυτοί αναγνωρίζονται ως τέτοιοι από την έννομη τάξη της χώρας και περιοχής δικαιοδοσίας της.
Τούτο όπερ μεθερμηνευόμενο σε ότι αφορά τη Μάλτα, εφόσον τα κείμενα έχουν μεταφρασθεί από ιδιώτη Μεταφραστή και οι ενδιαφερόμενοι στη συνέχεια επιθυμούν επικύρωση της μετάφρασης αυτής από την Πρεσβεία θα πρέπει επικυρωθεί η υπογραφή του εν λόγω μεταφραστού από την αρμόδια κρατική αρχή της Μάλτας με την επισήμανση της Σύμβασης της Χάγης (κοινώς αποκαλούμενη APOSTILLE).

ii. Είτε καταβάλει κάθε προσπάθεια για την μετάφραση τους από τα στελέχη της, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται περί συνήθους περιεχομένου κειμένων (Ληξιαρχικές πράξεις, απόσπασμα ποινικού μητρώου, παραστατικά λογαριασμών ΔΕΚΟ, Βεβαιώσεων κλπ), και δεν περιλαμβάνουν εξειδικευμένους τεχνικούς όρους.

Ε.- Κόστος μετάφρασης
Σύμφωνα με τη Νέα Προξενική Διατίμηση που τέθηκε σε ισχύ από 01-03-2014 (Προεδρικό Διάταγμα 16 έτους 2014), αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται για διευκόλυνση, το κόστος έχει ως εξής:

  • Για την επικύρωση υπογραφής Μεταφραστού (είτε η μετάφραση έχει γίνει από ιδιώτη είτε από μόνιμο υπάλληλο της Πρεσβείας) επικολλάται ένσημο 30 Ευρώ κατ’αποκοπήν ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων (Αρθρο 2, παράγραφος Α2, εδάφιο ζ του ΠΔ 16/2014 ).

Προϋπόθεση είναι ότι η μετάφραση αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο για όλες τις προσκομιζόμενες σελίδες και το ένσημο επικολλάται είτε στην πρώτη είτε στην τελευταία σελίδα του μεταφρασθέντος κειμένου, γιατί σε περίπτωση που απαιτείται χωριστή αυτοτελής μετάφραση για κάθε σελίδα τότε θα πρέπει να επικολληθεί χωριστό ένσημο για κάθε χωριστό κείμενο.

  • Για την μετάφραση, αυτή καθ’εαυτή, 20 Ευρώ ανά σελίδα (άρθρο 5, εδάφιο 4 του Π.Δ 16/2014).
  • Αντίγραφα μεταφρασθέντων κειμένων,: Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν περισσότερα αντίτυπα του μεταφρασθέντος κειμένου, τότε η Πρεσβεία παραδίδει φωτοαντίγραφα των ήδη μεταφρασθέντων κειμένων έναντι επικόλλησης ενσήμου 10.00 Ευρώ ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων αυτών (Αρθρο 2, Παράγραφος Α2, εδάφιο –ια- του Π.Δ 16/2014)

ΣΤ.- Αντίγραφα Αρχείου της Πρεσβείας
Για την πληρότητα σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο απόρρητο αρχείο της Πρεσβείας τηρούνται αντίγραφα των κειμένων που επικυρώθηκαν ή μεταφράσθηκαν ώστε να είναι εφικτή η διασταύρωση της αυθεντικότητας των μεταφράσεων, στις περιπτώσεις που τούτο μας  ζητείται μόνο από επίσημες κρατικές αρχές και στο μέτρο που νομιμοποιούνται. Κοινολόγηση κάθε πληροφορίας σε τρίτους ιδιώτες αποκλείεται.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση